UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

V/v Quy định tạm thời tiền thù lao giảng dạy ở trung tâm công nghệ phần mềm

______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Quyết định số 2727/QĐ-UB ngày 10/10/2000 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Trung tâm Công nghệ phần mềm thuộc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá tại tờ trình số 5466/TC-HCSN ngày 10/12/2001 về việc đề nghị một số chế độ cho Trung tâm Công nghệ phần mềm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quy định tạm thời một số chế độ cho chuyên gia cao cấp được thuê giảng dạy tại Trung tâm Công nghệ phần mềm như sau:

1/ Mức chi trả thù lao giảng dạy: từ 50.000đ đến 100.000đ/giờ/người ( Năm mươi ngàn đến một trăm ngàn đồng)

Giao cho Giám đốc Trung tâm Công nghệ phần mềm quyết định mức thu chi cụ thể cho từng chuyên gia trong phạm vi kinh phí NSNN cấp cho đơn vị.

2/ Các khoản chi khác cho các chuyên gia cao cấp ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà nội được mời giảng dạy tại Huế:

- Mức tiền ăn bình quân: 30.000đ/ngày/người (Ba mươi ngàn đồng)

- Tiền thuê chỗ ở từ 100.000đ đến 120.000đ/ngày/người (Một trăm đến một trăm hai mươi ngàn đồng)

- Tiền vé tàu, xe hoặc vé máy bay: thanh toán theo thực tế.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính - Vật giá, Khoa học - Công nghệ & Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Mễ