ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 3021/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮCĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TRONG CÁC ĐƠN VỊTHUỘC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀNỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiềnlương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiệnchế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cánbộ, công chức, viên chức và Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/08/2005 của BộNội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấplương đối với cán bộ, công chức, viên chức;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này bản Quy định về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thànhtích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trongcác đơn vị thuộc UBND thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Thủ trưởng cácĐơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy Hà Nội;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- HĐ Thi đua – Khen thưởng TP;
- Như Điều 3
- Kho bạc nhà nước TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

QUY ĐỊNH

VỀVIỆC NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC ĐỐI VỚI CÁN BỘ,CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC UBND THÀNH PHỐHÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3021/QĐ-UBND ngày 21/7/2007 của Ủy ban nhândân thành phố Hà Nội)

Chương 1.

ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀNGUYÊN TẮC ÁP DỤNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng

1. Cán bộ, công chức (kể cả cánbộ, công chức cơ sở), viên chức trong chỉ tiêu biên chế được giao và được xếplương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ trong các tổchức, đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc UBND thành phố Hà Nội;

2. Hợp đồng lao động trong chỉtiêu biên chế được giao và được xếp lương theo ngạch, bậc lương công chức, viênchức đang làm việc trong các tổ chức, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộcUBND thành phố Hà Nội;

Điều 2. Đối tượng khôngáp dụng

Cán bộ giữ chức danh lãnh đạo dobầu cử (kể cả cán bộ chuyên trách cơ sở) xếp lương theo nhiệm kỳ, không áp dụngnâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc.

Điều 3. Điều kiện để cánbộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng được xét nâng bậc lương trướcthời hạn do lập thành tích xuất sắc:

1. Trong thời gian giữ bậc lươnghiện hưởng lập thành tích xuất sắc được tặng thưởng danh hiệu thi đua từ cấpchiến sỹ thi đua cơ sở trở lên, không vi phạm kỷ luật một trong các hình thứckhiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc bãi nhiệm;

2. Mức lương hiện hưởng chưa xếpvào bậc lương cuối cùng trong ngạch và còn thiếu từ 01 tháng đến 12 tháng để đượcnâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tốiđa là 12 tháng so với thời gian quy định.

Điều 4. Nguyên tắc ápdụng

1. Việc xem xét, quyết định nânglương trước thời hạn phải đảm bảo tính công bằng, dân chủ, công khai, động viênkhích lệ phong trào thi đua nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụchính trị của đơn vị.

2. Không thực hiện nâng bậclương trước thời hạn hai lần trở lên trong thời gian giữ một bậc lương;

3. Việc nâng lương trước thờihạn được xét từ thành tích xuất sắc cao đến thành tích thấp hơn. Thành tích đãđược tính để xét nâng lương trước thời hạn lần này thì không được tiếp tục cộngdồn để tính nâng lương trước thời hạn lần sau;

4. Đảm bảo số người được nânglương trước thời hạn không vượt quá tỷ lệ 5% biên chế được giao của đơn vị(riêng các đơn vị có số biên chế được dưới 20 người được quy định cụ thể tạikhoản 3, Điều 5 của Quy định này);

5. Thời điểm tính bậc lương mớido được nâng bậc lương trước thời hạn, cách tính truy lĩnh, thời gian tính nângbậc lần sau (thực hiện theo điểm (1.2), mục III, Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ).

Chương 2.

CHỈ TIÊU, CẤP ĐỘ VÀ QUYTRÌNH THỰC HIỆN NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

Điều 5. Chỉ tiêu xét nângbậc lương trước thời hạn

1. Chỉ tiêu cán bộ, công chức,viên chức và lao động hợp đồng được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thànhtích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 5% tổng số cánbộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong biên chế trả lương của cơquan, đơn vị;

2. Các đơn vị thuộc Sở, Ban,Ngành, Đơn vị trực thuộc UBND Thành phố, UBND quận, huyện có dưới 20 biên chếtrả lương, hàng năm Sở, Ban, Ngành, UBND quận, huyện sẽ căn cứ vào tình hìnhthực tế để giao chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuấtsắc, bảo đảm tổng số người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tíchxuất sắc ở các đơn vị trực thuộc không vượt quá 5% tổng số biên chế được giaocủa Sở, Ban, Ngành, Đơn vị trực thuộc UBND Thành phố, UBND quận, huyện;

3. Các đơn vị trực thuộc UBNDThành phố có dưới 20 biên chế (như: Ban Tôn giáo Thành phố, Văn phòng Ban chỉđạo Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, .v.v…) số lượng nâng bậc lương trướcthời hạn do lập thành tích xuất sắc được xác định như sau:

a. Đơn vị có từ 10 biên chế trởlên thì mỗi năm được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuấtsắc cho 01 người;

b. Đơn vị có dưới 10 biên chếtrở xuống thì hai năm được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tíchxuất sắc cho 01 người.

Điều 6. Cấp độ thành tíchvà thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn

1. Cấp độ thành tích

Các đối tượng được xét nâng bậclương trước thời hạn là những người đạt thành tích xuất sắc được tặng danh hiệuChiến sỹ thi đua từ cấp cơ sở trở lên (xét thành tích xuất sắc từ cấp độ thànhtích cao nhất trở xuống theo quy định của Luật Thi đua – Khen thưởng);

2. Thời gian được nâng bậc lươngtrước thời hạn là thời gian số tháng còn thiếu để được nâng bậc lương thườngxuyên.

Điều 7. Ưu tiên trongbình xét nâng lương trước thời hạn

1. Trường hợp trong một lần xétnâng bậc lương, số người đủ tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn do lậpthành tích xuất sắc nhiều hơn tỷ lệ được phép thì ưu tiên những người có thànhtích cao hơn;

2. Trường hợp có từ hai ngườiđạt tiêu chuẩn ngang nhau trở lên mà không đủ chỉ tiêu để nâng bậc lương trướcthời hạn cho tất cả, thì ưu tiên theo thứ tự sau:

a. Cán bộ, công chức, viên chứcvà lao động hợp đồng tuổi cao (có thành tích xuất sắc), nếu không nâng bậclương kỳ này thì không còn điều kiện để được nâng lương trước thời hạn;

b. Cán bộ, công chức, viên chứcvà lao động hợp đồng đã đạt thành tích xuất sắc trong kỳ nâng lương trước dovượt quá chỉ tiêu để xét trong kỳ trước, trong kỳ này lại đạt thành tích xuấtsắc trong thực hiện nhiệm vụ;

c. Cán bộ, công chức, viên chứcvà lao động hợp đồng có công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiếntrong công tác được ứng dụng và mang lại hiệu quả rõ rệt (được Hội đồng khoahọc của Thành phố xác nhận);

d. Cán bộ, công chức, viên chứcvà lao động hợp đồng có số năm công tác nhiều hơn, chưa được nâng bậc lươngtrước thời hạn lần nào;

đ) Cán bộ, công chức, viên chứcvà lao động hợp đồng là nữ;

Điều 8. Quy trình xétnâng bậc lương trước thời hạn

1. Các Sở, Ban, Ngành, Đơn vịtrực thuộc UBND Thành phố, UBND quận, huyện, tổ chức phổ biến, quán triệt chocán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị mình để thực hiện Quyết định này;

Người đứng đầu các đơn vị trựcthuộc Sở, Ban, Ngành, UBND quận, huyện, Đơn vị trực thuộc UBND Thành phố căn cứvào quy định này thống nhất với cấp ủy Đảng, công đoàn cùng cấp, tổ chức bìnhchọn hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện để đề nghị Hộiđồng xét nâng bậc lương của Sở, Ban, Ngành, UBND quận, huyện, Đơn vị trực thuộcUBND Thành phố xem xét nâng bậc lương trước thời hạn;

2. Định kỳ hàng năm vào đầu QuýI, Hội đồng nâng bậc lương của Sở, Ban, Ngành, Đơn vị trực thuộc UBND Thànhphố, UBND quận, huyện căn cứ 5% tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong biênchế trả lương của đơn vị, để xem xét, phân bổ chi tiêu xét nâng bậc lương trướcthời hạn cho các đơn vị trực thuộc;

3. Danh sách đề nghị nâng bậclương trước thời hạn của các đơn vị (kèm theo văn bản chứng nhận thành tíchkhen thưởng) được gửi cơ quan tổ chức của Sở, Ban, Ngành, Đơn vị trực thuộcUBND Thành phố, UBND quận, huyện để tổng hợp trình Hội đồng xét nâng bậc lươngcủa Sở, Ban, Ngành, Đơn vị trực thuộc Thành phố UBND quận, huyện xem xét vàocác kỳ nâng bậc lương thường xuyên hàng năm của các đơn vị. Sau khi có kết quả,cơ quan, đơn vị thông báo công khai danh sách cán bộ, công chức, viên chức đượcnâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc (trong thời hạn 10ngày làm việc);

4. Hết thời hạn thông báo côngkhai nêu trên cấp có thẩm quyền Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn chocán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng đạt thành tích xuất sắc(riêng cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý phải có Thông báo của Ban Thường vụThành ủy).

Chương 3.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Giám đốc Sở Nộivụ có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra việc nâng bậc lương trước thời hạn do cóthành tích xuất sắc của các cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền và báo cáo UBNDThành phố về kết quả thanh tra, kiểm tra việc nâng bậc lương trước thời hạn docó thành tích xuất sắc của các cơ quan, đơn vị, đồng thời hướng dẫn các cơquan, đơn vị tự thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nâng bậc lương trước thờihạn của ngành mình, cấp mình kịp thời chấn chỉnh những sai phạm của các đơn vịtrong quá trình tổ chức thực hiện.

Điều 10. Giám đốc Sở,Ban, Ngành, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyệncó trách nhiệm phổ biến, công bố công khai cho các đơn vị trực thuộc, cán bộ,công chức, nhân viên và hợp đồng lao động của đơn vị được biết và nghiêm chỉnhchấp hành. Trong quá trình thực hiện Sở, Ban, Ngành, Đơn vị trực thuộc UBNDThành phố, UBND quận, huyện, tổng hợp các vướng mắc, kiến nghị của cán bộ, côngchức, viên chức báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.