ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3022/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 20 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BÀNKANSAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dânvà Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Bản ghi nhớ hợp tác giữa METI-KANSAIvà UBND tỉnh Đồng Nai vào ngày 08/4/2013;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lýcác Khu công nghiệp Đồng Nai tại Tờ trình số 24/TTr-KCNĐN ngày 18/9/2013 và củaGiám đốc sở nội vụ tại Tờ trình số 1842/TTr-SNV ngày 19/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Bàn Kansai, gồm cácông, bà có tên sau:

1. Ông Võ Thanh Lập - Trưởng ban Ban Quản lý cácKhu công nghiệp Đồng Nai: Trưởng bàn.

2. Ông Trần Kinh Quốc - Chuyên viên Phòng Đầu tư- Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai: Thư ký (thường trực).

3. Ông Phạm Minh tiến - Quyền Trưởng phòng Quanhệ quốc tế, Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai: Thành viên.

4. Ông Nguyễn Hữu Đức - Trưởng phòng Đào tạo -Cung ứng, trung tâm đào tạo - Cung ứng Lao động kỹ thuật - Ban Quản lý các Khucông nghiệp Đồng Nai: Thành viên.

Văn phòng Bàn Kansai: Đặt tại Bộ phận một cửa -Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Bàn Kansai

1. Chức năng

- Bàn Kansai là tổ chức trực thuộc Ban Quản lýcác Khu công nghiệp Đồng Nai, có chức năng giúp Chủ tịch UBND tỉnh tư vấn mộtcửa, tiếp nhận và trả kết quả cho các doanh nghiệp Kansai về đầu tư tại tỉnhĐồng Nai.

- Bàn Kansai là cầu nối giữa các doanh nghiệpKansai với các sở, ngành địa phương của tỉnh để giải quyết các vấn đề phát sinhvà yêu cầu trong quá trình đầu tư, triển khai dự án tại Đồng Nai.

2. Nhiệm vụ

- tiếp nhận yêu cầu qua trao đổi trực tiếp, vănbản giấy, điện thoại và thu điện tử đến từ vùng Kansai.

- Cung cấp nội dung tư vấn phù hợp, phối hợp cácđơn vị chức năng trả lời kết quả trong thời gian sớm nhất.

Điều 3. Quyền hạn của Bàn Kansai

- Bàn Kansai được quyền yêu cầu các sở, ngành vàđơn vị có liên quan phối hợp, chia sẻ thông tin, thực hiện các công việc cầnthiết để giải quyết kịp thời các yêu cầu liên quan đến đầu tư của nhà đầu tưvùng Kansai.

- Được quyền huy động các thành viên có tên tạiĐiều 1 để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Bàn Kansai.

- Trưởng bàn Kansai có trách nhiệm tham mưu UBNDtỉnh ban hành quy chế hoạt động và cơ chế phối hợp của Bàn Kansai với các sở,ban, ngành thuộc tỉnh Đồng Nai.

- Trưởng bàn Kansai chịu trách nhiệm trước Lãnhđạo UBND tỉnh Đồng Nai và Lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp về toàn bộhoạt động của Bàn Kansai, kịp thời báo cáo và đề xuất, tham mưu với Lãnh đạoUBND tỉnh, Lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp để xem xét, chỉ đạo, giảiquyết công việc của Bàn Kansai.

Điều 4. Kinh phí hoạt động

- Kinh phí hoạt động của Bàn Kansai do ngân sáchtỉnh cấp thông qua Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

- Sở Tài chính phối hợp với Ban Quản lý các Khucông nghiệp Đồng Nai hướng dẫn, kiểm tra và quyết toán việc sử dụng kinh phítheo đúng quy định hiện hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhândân tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai; Giám đốc cácSở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, tài nguyên và Môi trường;Cục trưởng: Cục thuế, Cục Hải quan; UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thànhphố Biên Hòa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thị Mỹ Thanh