BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3023/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

n cứLutHải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 12/ 2015/TT-BT C ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứngchỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tụchải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hảiquan;

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận đạilý làm thủ tục hải quan gửi kèm công văn số 01/2015/DLHQ-VHng ày 12/08/2015 của Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụvận tải và thương mại Việt Hoa;

Xét đề nghị của Cục trưởng CụcGiám sát quản lý về Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngnhận:

Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ vậntải và thương mại Việt Hoa.

Mã số thuế: 0301972094-002.

Địa chỉ: Số 60đường số 17, khu phố 5, phường An Phú, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số0301972094-002 do Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh chứng nhận lần đầu ngày25/12/2007

Đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủtục hải quan.

Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ vậntải và thương mại Việt Hoa có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hảiquan, Thông tư số 12/2015/TT-BT C ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chitiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhânviên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động củađại lý làm thủ tục hải quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký và thay thế Quyết định số 3931/HQHCM-GSQL ngày 05/11/2014 của Cục Hảiquan TP. Hồ Chí Minh.

Điều 3. Cácông (bà) Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ vận tải và thươngmại Việt Hoa, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hi quanvà Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết địnhnày./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục CNTT&TKHQ;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn