ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3025/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG, DUY TRÌ MỘT SỐ LĨNH VỰC DỊCHVỤ CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyềnđịa phương số 17/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Công văn số 2320/VP-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2016 của

Theo đề nghị của Hội đồng xây dựngĐịnh mức lao động kỹ thuật thành phố tại Công văn số 5565/HĐXDĐMLĐKT-LĐ ngày 15tháng 3 năm 2016 và của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình, số 1942/TTr-SGTVT ngày 21 tháng 4 năm 2016 về Ban hành các Bộ định mức dự toán một số công việcBảo dưỡng, duy trì trong lĩnh vực dịch vụ công ích trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngbố định mức dự toán công tác Bảo dưỡng, duy trì một số lĩnh vực dịch vụ côngích trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định này, bao gồm:

1. Bộ định mức dự toán công tác Bảodưỡng thường xuyên hệ thống cầu đường bộ.

2. Bộ định mức dự toán Duy trì hệthống chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông.

3. Bộ Định mức dự toán Duy trìcây xanh đô thị.

4. Bộ Định mức dự toán Duy trì hệthống

Điều 2. GiaoSở Giao thông vận tải chủ trì trên cơsở Bộ định mức dự toán được công bố tại Điều 1, xây dựng các Bộ đơn giá côngtác Bảo dưỡng, duy trì trong lĩnh vực dịch vụ công ích trênđịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016./.


- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng; GTVT;
- TTUB: CT, các PCT;n nhân dân các quận - huyện;ao thông vận tải; CTCNNTP;áo;

TUQ. CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN
Bùi Xuân Cường