BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3026/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCCÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTCngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệpvụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan;trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận đạilý làm thủ tục hải quan gửi kèm công văn số 03- 08/CV ngày 04/08/2015 của Côngty TNHH Dịch vụ giao nhận và vận tải Cát Tường;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giámsát quản lý về Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận:

Công ty TNHH Dịch vụ giao nhận và vậntải Cát Tường.

Mã số thuế: 0312500047.

Địa chỉ: 149/61/6 Bành Văn Trân, phường7, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số0312500047 do Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh chứng nhận lần đầu ngày10/10/2013.

Đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủtục hải quan.

Công ty TNHH Dịch vụ giao nhận và vậntải Cát Tường có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thôngtư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tụccấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lýlàm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làmthủ tục hải quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệulực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2615/HQHCM-GSQL ngày 18/7/2014 củaCục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Điều 3. Các ông (bà) Giám đốcCông ty TNHH Dịch vụ giao nhận và vận tải Cát Tường, Cục trưởng Cục Giám sátquản lý về Hải quan và Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệmthi hành quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục CNTT&TKHQ;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn