BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3027/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấpChứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làmthủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủtục hải quan;

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhậnđại lý làm thủ tục hải quan gửi kèm công văn số 03/2015 ngày 30/6/2015 của Côngty TNHH Thương mại và Dịch vụ giao nhận Phương Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng CụcGiám sát quản lý về Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận:

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụgiao nhận Phương Nam.

Mã số thuế: 0305586759.

Địa chỉ: Số 13, đường số 3, phườngBình Trưng Tây, quận 12, TP. Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanhnghiệp do sở Kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh chứng nhận lần đầu ngày19/03/2008.

Đủ điều kiện hoạt động đại lý làmthủ tục hải quan.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụgiao nhận Phương Nam có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan,Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiếtthủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viênđại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đạilý làm thủ tục hải quan.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1497/HQHCM-GSQL ngày 24/05/2012của Cục hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Điều 3. Các ông (bà) Giámđốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ giao nhận Phương Nam, Cục trưởng CụcGiám sát quản lý về Hải quan và Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chịutrách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục CNTT&TKHQ;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn