BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3028/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCCÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTCngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệpvụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan;trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận đạilý làm thủ tục hải quan gửi kèm công văn số 03/2015 ngày 25/6/2015 của Công tyCổ phần giao nhận tiếp vận Quốc Tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giámsát quản lý về Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận:

Công ty Cổ phần giao nhận tiếp vận QuốcTế.

Mã số thuế: 0303957341.

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà Cảng Sài Gòn,03 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpdo sở Kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh chứng nhận lần đầu ngày 22/08/2005.

Đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủtục hải quan.

Công ty Cổ phần giao nhận tiếp vận QuốcTế có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư số 12/2015/TT-BTCngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệpvụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan;trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệulực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3728/HQHCM-GSQL ngày 21/12/2011 củaCục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Điều 3. Các ông (bà) Giám đốcCông ty Cổ phần giao nhận tiếp vận Quốc Tế, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý vềHải quan và Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hànhquyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục CNTT&TKHQ;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn