UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3028/QĐ-UBND

Vinh, ngày 15 tháng 7 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNGQUYẾT ĐỊNH SỐ 102/2009/QĐ-UBND NGÀY 04/11/2009 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNHĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY CỐI, HOA MÀU VÀ DI CHUYỂN MỒ MẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thuhồi đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thuhồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Công văn số 181/ĐC-CP ngày23/10/2009 về việc đính chính Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 củaChính phủ;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗtrợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1481/STC-VG ngày 30/6/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung phụ lục ban hành kèm theoQuyết định số 102/2009/QĐ-UBND ngày 04/11/2009 của UBND tỉnh về việc ban hànhđơn giá bồi thường cây cối, hoa màu và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh NghệAn; đơn giá bồi thường cây dưa hấu 9.000 đ/m2.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các đơn vị cấphuyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Chi