NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

"về việc chuyển số vốn 100 tỷ của ngân hàng nhà nước cho Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam vay thành vốn điều lệ của ngân hàng phục vụ người nghèo"

______________________________

- Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước được công bố theo Lệnh số 37/LCT-HĐNN8 ngày 24/5/1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Văn bản số 5447/KTTH ngày 28/09/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý chuyển vốn do các Ngân hàng đóng góp lập quỹ cho vay người nghèo thành vốn điều lệ của Ngân hàng phục vụ người nghèo từ ngày 01/01/1996;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tín dụng;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nay chuyển số vốn 100 tỷ của Ngân hàng Nhà nước đã cho Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam vay tại khế ước số 04 ngày 29/06/1995 thành vốn điều lệ của Ngân hàng phục vụ người nghèo.

Điều 2.- Số dư nợ vay Ngân hàng Nhà nước của Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam giảm 100 tỷ đồng để chuyển thành vốn cấp cho Ngân hàng phục vụ người nghèo được thực hiện từ ngày 01/01/1996. Ngân hàng phục vụ người nghèo có trách nhiệm quản lý và sử dụng vốn theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và quy định của Bộ Tài chính.

Điều 3.- Chánh văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ Kế toán tài chính, Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Giám đốc Sở giao dịch, Thủ trưởng các đơn vị liên quan ở Ngân hàng Nhà nước Trung ương và Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam, Ngân hàng phục vụ người nghèo có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT. THỐNG ĐỐC
Phó thống đốc ngân hàng nhà nước

(Đã ký)

Cao Sĩ Kiêm