CHÍNH PHỦ---------

VIÊT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------

Số: 303-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 1975

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VIỆC THU HỌCPHÍ Ở CÁC LỚP VỠ LÒNG VÀ PHỔ THÔNG CÁC CẤP

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ nghị quyết của Quốc Hộikhóa IV tại kỳ họp thứ V;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Giáo Dục.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Từ năm học1975 – 1976 trở đi, Nhà nước không thu học phí của học sinh các lớp vỡ lòng vàphổ thông các cấp I, cấp II và cấp III.

Điều 2. –Các ông Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thihành quyết định này.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng