ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3032/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓAVĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀNỘI BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2013

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013củaChính phủ về rà soát, hệ thống hóavăn bản quy phạm pháp;

Căn cứThông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháptại Tờ trình số 1347/TTr-STP ngày 28 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố HàNội ban hành đến ngày 31/12/2013, bao gồm:

1. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lựcdo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dânThành phố Hà Nội ban hành đến ngày 31/12/2013, gồm: 399 văn bản (76 Nghị quyết,318 Quyết định và 05 Chỉ thị).

2. Danh mục tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật do Hộiđồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành thuộc đối tượng hệthống hóa trọng kỳ hệ thống hóa, gồm: 509 văn bản (102 Nghị quyết, 402 Quyếtđịnh và 05 Chỉ thị). Biểu số 4

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân,Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hànhhết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong kỳ hệ thống hóa, gồm: 153 văn bản.Trong đó: 110 văn bản (26 Nghị quyết, 84 Quyếtđịnh) hết hiệu lực toàn bộ; 43 văn bản (07 Nghị quyết, 36 Quyết định) hết hiệulực một phần. Biểu số 5

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân,Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hànhcòn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa, gồm: 399 văn bản (trong đó: 76 Nghị quyết,318 Quyết định và 05 Chỉ thị). Biểu số 6

5. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội cần sửa đổi,bổ sung, thay thế, bãi bỏ, gồm: 149 văn bản, trong đó: đề nghị sửa đổi, bổ sung55 văn bản (02 Nghị quyết, 53 Quyết định); đề nghị thay thế 92 văn bản (05 Nghịquyết, 87 Quyết định); đề nghị bãi bỏ 02 Quyết định. Biểu số 7

Điều 2. Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật công bố tại Điều 1 đượcđăng tải trên cổng giao tiếp điện tử của Thành phố; Danh mục văn bản quy phạmpháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành đếnngày 31/12/2013 đăng Công báo Thành phố.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính phát hành Tậphệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành đếnngày 31/12/2013, bằng hình thức văn bảngiấy.

Điều 3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng Ban, Ngành Thành phố có trách nhiệm tổ chứcsoạn thảo, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thaythế, bãi bỏ theo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật công bố tại Điều 1 đối vớivăn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành mình.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng Ủy bannhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành Thành phố chịutrách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tư pháp; để b/c
- TT TU, TT HĐND; để b/c
- Chủ tịch UBND TP; để b/c
- Các PCT UBND TP;
- VP UBTP: CVP, PCVP;
- Các Phòng: CV;
- TT Công báo, Cổng giao tiếp điện tử TP;
- Lưu: VT, NCo.
14595

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 3032/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành đến ngày 31/12/2013