BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3035/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm2014;

Căn cứThông tư s12/2015/TT-BTCngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiếtthủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viênđại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đạilý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận đạilý làm thủ tục hải quan gửi kèm công văn số 11/CV .VCP ngày 24/8/2015 của Côngty Cổ phần thương cảng Vũng Tàu;

Xét đề nghị của Cục trưởng CụcGiám sát quản lý về hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngnhận:

Công ty Cổ phần thương cảng Vũng Tàu.

Mã số thuế: 3500561432.

Địa chỉ: 973 đường 30/4, phường 11,TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpsố 3500561432 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày23/1/2003.

Đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủtục hải quan.

Công ty Cổ phần thương cảng Vũng Tàucó trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan,Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiếtthủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viênđại lý làm thủ tục hải quan;trình tự, thủ tục công nhậnvà hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Điều 2.Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1315/XN-HQBRVTngày 06/5/2014 của Cục Hi quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 3. Cácông (bà) Giám đốc Công ty Cổ phần thương cảng Vũng Tàu, Cục trưởng Cục Giám sátquản lý về hải quan và Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chịutrách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Cục CNTT&TKHQ;
-
Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn