ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3035/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT ĐIỀU LỆ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tchức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11năm 2003;

Căn cứ Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạtđộng và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 củaChính phủ sửa đổi, bổ sung một điu của Nghị địnhsố 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy đnhchi tiết thi hành Nghị định 45/2010/TT-BNV ;

Căn cứ Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 28/8/2008 củaUBND thành phố Hà Nội về việcthành lập Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội;

Xét đ nghị của Liên minh hợp tác xã Thành phố tại Tờ trình số 40/TTr-LMHTX ngày 26/02/2013 về việc đề nghị phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã thànhphố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụtại công văn số 792/SNV-CTTN &QLH ngày 22/4/2013về việc phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã thành phố HàNội gồm 07 Chương, 30 Điều do Đại hội đại biểu thành viênLiên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội ln thứ IV, nhiệm kỳ2012-2017 thông qua ngày 25 tháng 01 năm 2013.

Điều 2.Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 20/9/2006 ca UBND Thành phố về việc phêduyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội.

Điều 3. ChánhVăn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tch Liên minhHp tác xã thànhphố Hà Nộichịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT UBND TP: N.V. Sửu, N.T.B. Ngọc;
- PCVP Đỗ Đình Hồng;
- NC, TH, VX, CT;
- Lưu: VT, SNV. (07b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

ĐIỀU LỆ

LIÊNMINH HỢP TÁC XÃ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số
3035/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2013 của y ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi

1. Tên tiếng Việt: Liên minh Hợptác xã thành phố Hà Nội.

2. Tên giao dịch quốc tế: Hanoi Cooperative Alliance.

3. Biểu tượng: Theo biểu tượng củaLiên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Điều 2.Mụctiêu hoạt động

Liên minh Hợptác xã thành phố Hà Nội (sau đây viết tắt là Liên minh HTX) là tổ chức kinh tế- xã hội, tập hợp của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãđang hoạt động hp pháp trên địa bàn thành phHà Nội tự nguyn tham gia, nhằm mục đích hỗ trợ,phát triển, mở rộng sản xut kinh doanh của các hợp tácxã, liên hiệp hợp tác xã và các cơ sở thành viên, góp phnphát triển kinh tế - xã hi Thủ đô, đất nước.

Điu3. Lĩnh vc và phạm vi hoạt động

1. Liên minh HTX hoạt động trong khuvực kinh tế tập thể.

2. Phạm vi hoạt động của Liên minhHTX trong địa bàn Thành phố.

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức và hoạtđộng

1. Liên minh HTX tổ chức và hoạt độngtheo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; không vìmục đích lợi nhuận, thống nhất mục tiêu và hành động.

2. Liên minh HTX hoạt động theo LuậtHợp tác xã, Điều lệ được Chủ tịch y ban nhân dân thànhphố Hà Nội phê duyệt, phù hợp với Điều lệ của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam,chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố.

Điều 5. Tư cách pháp nhân, condấu, tài khoản, trụ sở

1. Liên minh HTX có tư cách phápnhân, có con dấu và tài khoản riêng (tài khoản tiền Việt và ngoại tệ).

2. Trụ sở của Liên minh HTX đặt số 1đường Trần Phú, quận Hà Đông, thành phHà Nội.

Chương 2.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, NGHĨA VỤ, QUYỀN HẠN CỦA LIÊN MINHHỢP TÁC XÃ THÀNH PHỐ

Điều 6. Chức năng

a) Đại diện và bảo vquyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên;

b) Tuyên truyền, vận động và pháttriển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

c) Phối hợp với các sở, ngành liênquan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tham mưugiúp Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố về lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn thànhphố.

Điu7. Nhiệm vụ, quyền hn

1. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫncác cơ sở kinh tế cá thể, kinh tế tiểu chủ, các hộ gia đình, các cơ sở sản xuấtnhỏ và vừa phát triển thành hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; hỗ trợ và cungcấp các dịch vụ cần thiết cho sự hình thành và phát triển các hợp tác xã, liênhiệp hợp tác xã và thành viên.

2. Bo vệ quyềnvà lợi ích hợp pháp của các thành viên.

3. Tp hợp ýkiến, nguyện vọng của các thành viên để phản ánh, kiến nghị, đề xuất vớicác cấp có thẩm quyền về chính sách, pháp luật có liên quan.

4. Phi hợp vớicác cơ quan, đơn vị của Thành phố tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch, chương trình, các cơ chế chính sách nhằm phát triển hợp tác xã,liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

5. Tham gia xây dựng, hướng dẫn, tổchức thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Thành phố cácvấn đề liên quan đến khu vực kinh tế tập thể.

6. Tchức cáchoạt động tư vn, hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ cho cácthành viên về pháp lý, đầu tư, khoa học, công nghệ, thông tin, tài chính, tíndụng, thị trường, vốn, kiểm toán, bảo hiểm, quản trị kinh doanh, quảng bá, triểnlãm và một số lĩnh vực khác.

7. Tchức bồidưỡng nâng cao trình độ quản lý, kỹ thuật, sản xuất, kinh doanh đối với cácthành viên của Liên minh HTX, xã viên người lao động trong các hợp tác xã, cácdoanh nghiệp và trong các làng nghề về lĩnh vực kinh tế tập thể.

8. Chủ trì hoặctham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chính sách, chương trình, đềtài, dự án và các hoạt động dịch vụ công có mục tiêu phát triển kinh tể tập thể.

9. Tổng kết và phổ biến kinh nghiệmcủa các hợp tác xã điển hình tiên tiến, tổ chức các phong trào thi đua trong hệ thống Liên minh HTX.

10. Tham gia thực hiện một snhiệm vụ quản lý nhà nước, dịch vụ công thuộc lĩnh vực kinh tế tập thểđược Ủy ban nhân dân Thành phố giao.

11. Tổ chức các đơn vị sản xuất kinhdoanh trực thuộc Liên minh HTX theo quy định của pháp luật, đáp ứng mục tiêuphát triển Liên minh HTX, hỗ trợ các hợp tác xã và thànhviên.

12. Phát triển quan hệ hợp tác vớicác tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước thuộc hệ thống liên minh hợp tác xã quốctế.

13. Định kỳ và đột xuất, Liên minhHTX chủ trì hoặc phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa lãnh đạo Thành phvới các hợp tác xã, các đơn vị thành viên.

14. Thực hiện các nhiệm vụ của Thành ủy,Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố giao.

Điều 8. Nghĩa vụ

1. Không lợi dụng hoạt động của Liênminh HTX để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tựxã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi íchhợp pháp của cá nhân, tổ chức.

2. Thực hiện báo cáo tchức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bt thường, việc thayđổi chủ tịch, Phó Chủ tịch của Liên minh HTX với Thành ủy,UBND thành phố Hà Nội, Sở Nội vụ theo quy định hiện hành.

3. Hàng năm, thực hiện chế độ báo cáotình hình tổ chức, hoạt động của Liên minh HTX với UBND thành phố Hà Nội, SởNội vụ, SKế hoạch và Đầu tư và các ban,ngành liên quan của Thành phố, đảm bảo thời gian, chất lượng.

4. Chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra,thanh tra của các cơ quan nhà nướccó thẩm quyền trong việc tuân thpháp luật.

5. Phối hợp vớicác cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra, xác minh, giải quyết nhng khiếu nai, tố cáo, kiến nghcủa các thành viênvà cán b, xã viên, người lao động trong các cơ sở thành viên.

6. Thực hiện hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên; thực hiện giải quyết tranh chấp, khiếu ni, tố cáo, xử lý kỷ lut trong ni bLiên minh HTXtheo Điều lệ và quy định pháp luật; báo cáo theo phân cấp quản lý cán bộ kếtquả giải quyết, xử lý với Thành ủy, UBND Thành phố, Sở Nội vụ.

7. Thực hiệntiếp nhận, sử dụng nguồn kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong vàngoài nước theo quy định của pháp luật và báo cáo việc tiếp nhận, sử dụng nguồntài trợ của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đối với các cơ quan chức năngcủa Thành phtheo quy định.

8. Chấp hành quy định của pháp lut về sử dụng kinh phí của Liên minh HTX. Kinh phíthu được phải dành cho hoạt động của Liên minh HTX theo quy định của Điều lệLiên minh HTX, không được chia cho thành viên. Hàng năm, báo cáo quyết toán tàichính theo quy định của nhà nước gửi các sở, ban, ngành liên quan và báo cáocông khai trong Liên minh HTX.

9. Thực hiện quy định của pháp lut về công tác văn thư lưu trữ, bao gồm:

a) Lp hồ sơdanh sách, địa chỉ đơn vị thành viên, các đơn vị trực thuộc Liên minh HTX; sổsách, chứng từ về tài sản, tài chính, các tài liệu liên quan đến hoạt động củaLiên minh HTX, sổ ghi biên bản các cuộc họp của Ban Chấp hành, Thường vụ,Thường trực Liên minh và lưu giữ thường xuyên tại trụ sở của Liên minh HTX;

b) Xác định thời hạn lưu giữ và hủytài liệu hồ sơ đã hết thời hạn, đảm bảo thực hiện theo quyđnh của pháp lut.

Điều 9.Quyền hạn

1. Đại diện cho thành viên tham giacác hoạt động đối nội, đối ngoại có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Liênminh HTX; tham mưu đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các vấnđề liên quan đến chương trình, kế hoạch hoạt động của Liênminh HTX.

2. Được tham dự các cuộc họp củaThành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố vàỦy ban nhân dân quận, huyện, thị xã bàn những nội dung có liên quan đến việcxây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể của Thành ph.

3. Được thu hội phí trên cơ sở Nghịquyết của Ban chấp hành.

4. Được thành lập các tổ chức phápnhân trực thuộc Liên minh HTX theo các quy đnh hin hành.

Chương 3.

THÀNH VIÊN LIÊN MINH HTX

Điều 10. Thành viên

1. Liên minh HTXcó thành viên chính thức và thành viên liên kết.

2. Thành viên chính thức là các hp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhândân cơ sở và các đơn vị với tên gọi khác nhau trên địa bàn thành phố Hà Nội thành lập và hoạt động theo luật hợp tác xã hiện hành.

3. Thành viên liên kết là các tổ hợptác, các doanh nghiệp thuộc các thành phn kinh tế, các tổchức kinh tế - xã hội, các hiệp hội, hội ngành nghề, các cơ quan nghiên cứukhoa học, đào tạo ...

4. Các thànhviên chính thức và liên kết tham gia Liên minh HTX trên cơ sở có đơn tự nguyện,tán thành Điều lệ Liên minh HTX được Thường vụ HTX quyết định công nhận làthành viên.

Điều 11.Quyền của thành viên

1. Được hỗ trợ, tư vấn và cung cấpdịch vụ, cung cấp thông tin về kinh tế, pháp lý, khoa học, công nghệ, tàichính, tín dụng và các lĩnh vực liên quan khác nhằm tạo điều kiện phát triểnsản xuất, kinh doanh.

2. Được giúp đỡ trong việc đào tạo,bồi dưỡng cán bộ và người lao động về kỹ thuật, nghiệp vụ, nâng cao trình độquản lý sản xuất, kinh doanh trong và ngoài nước.

3. Được pháp luật bảo vệ khi quyền vàlợi ích hp pháp bị xâm phạm theo chức năng, thẩm quyềncủa Liên minh HTX, được giúp đỡ khi gặp khó khăn theo khả năng của Liên minh HTX.

4. Được thảo luận, đề xuất, kiến nghịcác vấn đề về chính sách, pháp luật có liên quan, đưcthảo lun và biểu quyết các công việc của Liên minh HTX.

5. Thành viên cóquyền đề cử đại diện, ứng cử, bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo của Liên minh HTX.

6. Được Liên minh HTX khen thưởnghoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng khi lập được thành tích xuất sắc.

Điều 12. Nghĩa vụ thành viên

1. Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luậtcủa Nhà nước, chủ trương của Thành phố, Điều lệ Liên minh HTX, Nghị quyết củaĐại hội, của Ban chấp hành Liên minh HTX.

2. Tham gia các hoạt động của Liênminh HTX.

3. Thực hiện đúng, đầy đủ chế độ phảnánh, báo cáo thông tin theo định kỳ (quý, năm) và đột xuất của Liên minh HTX.

4. Đoàn kết, hợptác với các thành viên cùng thực hiện những mục tiêu chung cửa cộng đồng và vìlợi ích của cộng đồng, tích cực tham gia vận động tuyên truyền phát triển cácthành viên mới.

5. Đóng hội phí đầy đủ theo quy địnhcủa Liên minh HTX.

Điều 13. Tư cách thành viên chấm dt khi:

1. Giải thể.

2. Phá sản.

3. Tự nguyện ra khỏi Liên minh HTX.

4. Bị khai trừ khỏi Liên minh HTX khivi phạm nghiêm trọng pháp luật ca Nhà nướcvà Điều lệ này.

Chương 4.

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ THÀNHPHỐ HÀ NỘI

Điều 14. Cơ cấutổ chức

Cơ cấu tổ chức Liên minh HTX gồm:

1. Đại hội thành viên (Đại hội toànthể hoặc Đi hi đi biểu thành viên).

2. Ban Chấp hành, gồm đại diện cơquan liên minh HTX, lãnh đạo một số sở, ngành, quận,huyện, thị xã, một số hợp tác xã thành viên (trong đó có Ban Thường vụ gồm Chủtịch, các Phó Chủ tịch, các ủy viên Ban Thường vụ; Thường trựcgồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch chuyên trách).

3. Ủy ban Kiểm tra.

4. Cơ quan Liên minh HTX.

5. Các thànhviên của Liên minh HTX là hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhândân cơ sở, câu lạc bộ ngành, lĩnh vực và các tổ chức khácvới tên gọi khác nhau trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 15. Đại hội thành viên

1. Đại hội là cơ quan lãnh đạo caonhất của Liên minh HTX. Đại hội nhiệm kỳ: được tổ chức 5 năm một lần do BanChấp hành triệu tập.

2. Đại hội được tổ chức theo hìnhthức đại hội đại biểu thành viên, slượng, cơ cấu và tỷlệ đại biu chính thức tham dự đại hội do Ban chấp hànhLiên minh HTX quyết định, trong đó đại biểu chính thức gồm: đại biểu đươngnhiên là các ủy viên Ban chấp hành đương nhiệm, đại biểu chỉ định do Ban chấphành Liên minh HTX quyết định (slượng không quá 10% tổngsđại biểu chính thc tham dự đạihội), đại biểu được bầu tham dự đại hội từ các tổ chức thành viên, số lượngtheo tỷ lệ quy định của Ban chấp hành.

3. Đại hội bất thường của Liên minhHTX được tổ chức khi chưa kết thúc nhiệm kỳ do Ban Chấp hành triệu tập theo đềnghị của ít nhất 2/3 ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX hoặc ít nhất trên 1/2thành viên chính thức đề nghị. Đại hội được tiến hành đểgiải quyết những vấn đề cấp bách về tổ chức, hot đng của Liên minh HTX hoặc những vấn đề quan trọng khác vượt quá thẩmquyền của Ban Chấp hành.

4. Khi đến thời hạn tổ chức đại hộinhiệm kỳ hoặc có nhu cầu tổ chức đại hội bt thường, Liên minh HTX phải báo cáo, xin phép Ủy ban nhân dân Thành phố thôngqua Sở Nội vụ trước 30 ngày. Khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Ủy ban nhândân Thành phố, Liên minh HTX mới được phép tổ chức đại hội.

5. Nội dung chính của Đại hội nhiệmkỳ:

a) Thông qua báo cáo tổng kết nhiệmkỳ qua.

b) Quyết định phương hướng, nhiệm vụ,chương trình hành động, kế hoạch phát triển của Liên minh HTX nhiệm kỳ tiếptheo trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh hợp tác xã ViệtNam và định hướng phát triển kinh tế xã hội của Thành phố.

c) Thông qua Điều lệ sửa đổi (nếu cần).

d) Thông qua báo cáo kết quả vàphương hướng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra.

e) Thông qua báo cáo tài chính.

g) Bầu Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra.

h) Bầu Đại biểu đi dự Đại hội đạibiểu Liên minh hp tác xã Việt Nam.

k) Một snộidung khác (nếu cần).

l) Thông qua Nghị quyết Đại hội.

6. Thể thức bầu, biểu quyết trong Đạihội:

a) Các quyết nghị của Đại hội có thểbiểu quyết bng hình thức giơ tay hoc bỏ phiếu kín. Hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định.

b) Việc biu quyết phải được quá 1/2 (một phnhai) đại biu chính thức có mt tánthành.

c) Trường hp vng mặt, đại biu được quyngửi ý kiến tham gia bng văn bản và ýkiến đó có giá trị như đại biểu có mặt tại Đại hội.

Điều 16. Ban Chấp hành

1. Ban Chấp hành Liên minh HTX là cơquan lãnh đạo cao nhất giữa 2 kỳ Đại hội được bu tại Đại hội; slượng ủy viên Ban Chp hành do Đại hội quyếtđịnh.

2. Trong quá trình hoạt động, nếu số ủyviên Ban Chấp hành thiếu so với ủy viên Ban Chấp hành quy địnhcủa đại hội thì Ban Chấp hành được bu bổ sung, thay thếsố thiếu nhưng không quá 1/3 số lượng ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quy định.

3. Khi người đại diện của Liên minhHTX hoặc người đại diện của tổ chức thành viên là Ủy viênBan chấp hành Liên minh HTX không còn giữ chức vụ trong tổ chức mình thì đươngnhiên không giữ chức Ủy viên Ban chấp hành Liên minh HTX;người kế nhiệm sẽ được Ban chấp hành Liên minh HTX xem xét bầu b sung.

4. Ban Chấp hành có quy chế hoạt động riêng, các quyết định và nghị quyết của Ban Chấp hànhđược thông qua và có hiệu lực khi được ít nhất 2/3 (hai phần ba) số ủy viên có mt biểu quyết tán thành.

5. Ban Chấp hành họp thường kỳ 6tháng một lần để xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của Liên minh HTX, bànbạc và quyết định các giải pháp cần thiết để thực hiện các quyết định, nghịquyết của Liên minh HTX. Khi cần thiết, Ban Chấp hành cóthể họp bất thường theo triệu tập của Chủ tịch Liên minh HTX hoặccó ít nhất 2/3 (hai phần ba) số ủy viên Ban Chấp hành đềnghị.

6. Ban Chấp hành có nhiệm vụ và quyềnhạn:

a) Tổ chức chỉ đạo, thực hiện Nghịquyết Đại hội và Điều lệ Liên minh HTX, các nhiệm vụ doThành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố giao.

b) Quyết định chiến lược, chươngtrình hành động, mục tiêu phát triển dài hạn, hàng năm của Liên minh HTX.

c) Bầu Ban thường vụ, Chủ tịch, cácPhó chủ tịch trong số các ủy viên Ban thường vụ; thông qua quy chế làm việc củaBan chấp hành, Ủy ban kiểm tra.

d) Bầu bổ sung, miễn nhiệm ủy viênBan chấp hành, ủy viên ủy ban kiểm tra.

e) Lãnh đạo việc chuẩn bị các nộidung của Đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường và thông quacác báo cáo trình Đại hội.

f) Triệu tập Đại hội theo quy địnhcủa Điều lệ.

Điều 17. Ban Thường vụ

1. Ban Thường vụ Liên minh HTX là cơquan lãnh đạo của Liên minh hợp tác xã giữa hai kỳ họp Ban chấp hành gồm Chủtịch, các Phó chủ tịch và một số ủy viên, slượng ủyviên Ban Thường vụ do Ban chấp hành Liên minh HTX quyết định.

2. Ban Thường vụ họp thường kỳ 3tháng một lần, khi cần có thể họp bất thường, nhim kỳ củaBan Thường vcùng với nhiệm kỳ của Ban chấp hành Liênminh HTX.

3. Nhiệm vụ và quyn hạn Ban Thường vụ Liên minh HTX

a) Tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghịquyết của cơ quan lãnh đạo cấp trên và các Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết Ban chấp hành và Điều lệ này.

b) Công nhận và khai trừ tư cáchthành viên.

c) Chuẩn bị chương trình, nội dungHội nghị Ban chấp hành và Đại hội đi biểu thành viên.

d) Triệu tập và chủ trì các kỳ họpthường kỳ và bt thường của Ban chphành.

e) Xét khen thưởng, kỷ luật và đềnghị Nhà nước, Thành phố, Liên minh hợp tác xã Việt Nam khen thưởng, kỷ luật.

Điều 18. Thường trc Liên minh HTX

1. Thường trực Liên minh HTX gồm Chủtịch và các Phó chủ tịch chuyên trách.

2. Thường trực Liên minh HTX có nhiệmvụ và quyền hạn sau:

a) Điều hành, giải quyết công việcthường xuyên của Liên minh HTX.

b) Chuẩn bị các nội dung, chươngtrình kế hoạch hoạt động của Ban Thường v.

c) Quyết định thành lập tổ chức bộmáy giúp việc, nhân sự cơ quan Liên minh HTX; quyết định cơ cấu tổ chức, nhânsự các đơn vị trực thuộc Liên minh HTX theo quy định phân cấp quản lý về tổchức, cán bộ của Thành phố.

d) Quản lý sử dụng tài chính, tài sảncủa Liên minh HTX theo pháp luật của Nhà nước, quy định của Thành phố.

e) Tổ chức, quản lý, điều hành hoạtđộng của cơ quan Liên minh HTX.

Điều 19. Chủ tch, các Phó chủ tch

1. Chủ tịch Liên minh HTX do Ban chấphành bầu ra. Nhiệm kỳ của Chủ tịch là 05: năm theo nhiệm kỳ của Đại hội.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch:

a) Là người đại diện pháp nhân củaLiên minh HTX trước pháp luật trong các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhântrong và ngoài nước.

b) Là người lãnh đo cao nhất của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Liên minh HTX, chịu tráchnhiệm trước Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố về toàn btổ chức, hot động của Liên minh HTX, chịu trách nhiệmlãnh đạo, quản lý và điều hành mọi hoạt động của Liên minh HTX trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội,Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Điều lệ này và quy định của Nhà nước, Thành phố;

c) Là người triệu tập và chủ trì cáchội nghị của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ, Thường trực Liên minh HTX;

d) Ký các Nghị quyết của Ban Chấphành, Ban Thường vụ và các Quyết định thuộc thẩm quyền của Liên minh HTX.

e) Chịu trách nhiệm trước Thành phvà trước pháp luật về công tác tổ chức, bộ máy, cán bộ, hoạt độngcủa cơ quan Liên minh HTX theo quy định của Nhà nước và Thành phố.

2. Phó Chủ tịch là người giúp việcChủ tịch, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhim trước Chủtịch về lĩnh vực công tác của Liên minh HTX theo sự phân công của Chủ tịch Liênminh HTX.

2. Phó chủ tịch Thường trực thay Chủtịch trực tiếp giải quyết công việchàng ngày, công việc chung của Liên minh HTX khi được Chủ tịch ủy quyền; ký cácvăn bản và chu trách nhim về các văn bản đó khi Chủ tịch ủy quyền; chủ trìcác cuc hp với thành viên của Liênminh HTX.

Điều 20. Hội đồng tư vấn

Ban Thường vụLiên minh HTX được tổ chức Hội đồng tư vấn để tranh thủ ý kiến các chuyên gia,các nhà khoa học, cán bộ có kinh nghiệm và tâm huyết đối với khu vực hợp tác xãvà liên hiệp hợp tác xã. Quy chế tổ chức, hoạt động Hội đồng tư vấn do BanThường vụ quy định.

Điều 21. Cơ quan Liên minh HTX

1. Cơ quan Liên minh HTX gồm Thườngtrực Liên minh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch chuyên trách và các phòng, trung tâm,đơn vị trực thuộc giúp việc.

2. Về tổ chức, hoạt động của cơ quanLiên minh HTX và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhânviên của cơ quan Liên minh HTX được thực hiện theo Luật Công chức, Luật Viênchức và các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

3. Bộ máy giúp việc của cơ quan Liênminh HTX gồm các phòng, trung tâm, đơn vị trực thuộc

a) Các phòng, trung tâm, đơn vị trựcthuộc làm việc dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Liên minh HTX, thựchiện theo Quy chế làm vic của cơ quan Liên minh HTX.

b) Các đơn vị trực thuộc trực thuộcLiên minh HTX có tư cách pháp nhân hoạt động theo quy định của pháp luật, củaUBND Thành phố, cơ quan Liên minh HTX và Điều lcủa Liênminh HTX.

Điều 22. Ủy ban kiểm tra

1. Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX doĐại hội bầu gồm Chủ nhiệm và một số y viên, số lượng ủyviên do Ban chấp hành quyết định, trong đó có một số là ủy viên Ban chấp hành, một số không phải là ủy viên Ban chấp hành. Chủ nhiệmy ban kim tra là Ủy viên Thường vụ của Ban chấp hành Liên minh HTX.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban kiểm tra

a) Xây dựng quychế làm việc Ủy ban kiểm tra, thông qua Ban Chấp hành.

b) Giám sát và kiểm tra việc thựchiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết của Ban chấp hành đối với các thànhviên của Liên minh HTX.

b) Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tốcáo của cá nhân, của tổ chức có liênquan đến đơn vị thành viên, tham mưu giải quyết, báo cáo Ban Chấp hành xemxét, quyết định.

c) Bảo vệ quyền lợi hợp pháp cácthành viên.

d) Kiểm tra, giám sát tài chính củaLiên minh HTX, báo cáo tại các kỳ họp của Ban Chấp hành, tại hội nghị hàng nămvà báo cáo trước Đại hội.

e) Kiến nghị với Ban chấp hành Liênminh HTX các hình thức kỷ luật đối với tập thể và cá nhân các thành viên khi cósai phạm.

Chương 5.

TÀI CHÍNH

Điều 23. Tài chính của Liên minhHTX gồm:

1. Nguồn thu của Liên minh HTX Thànhphố:

a) Kinh phí từ ngân sách Thành phốcấp;

b) Hội phí do thành viên đóng góp;

c) Thu từ hoạt động kinh tế và dịchvụ của Liên minh HTX theo quy định của pháp luật;

d) Các khoản thu khác do các tổ chức,cá nhân trong và ngoài nước tài trợ.

2. Các khoản chi của Liên minh HTXgồm:

a) Chi cho các hoạt động thường xuyêncủa Liên minh HTX.

b) Các khoản chi cần thiết khác phụcvụ hoạt động của Liên minh HTX và các tổ chc thành viên.

Điu24. Quản lý tài chính, sử dụng tài sản

1. Đối với kinh phí và tài sản do Nhànước hỗ trợ, Liên minh HTX thực hiện quản lý và sử dụng theo đúng quy định củapháp luật về kế toán thng kê.

2. Đi với kinhphí và tài sản do các tổ chức và cá nhân ngoài nhà nước hỗ trợ, Liên minh HTXthực hiện quản lý và sử dụng theo Quy chế quản lý tài chính, sử dụng tài sản doBan Chấp hành Liên minh quy định phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Các khoản thu, chi của Liên minhHTX phải tiết kiệm, đúng mục đích, hiệu quả được phản ánh trên hệ thống sổ sáchkế toán theo quy định; thực hiện báo cáo với UBND Thành phố và Sở Tài chính vàcông khai tại hội nghị thường kỳ hàng năm của Ban Chấp hành Liên minh HTX, cũngnhư trước Đại hội nhiệm kỳ.

Điu25. Xử lý tài chính, tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập và giải thểLiên minh HTX

Các vấn đề về tài sản, quyền và lợiích, trách nhiệm, nghĩa vụ và các vấn đề tài chính khác củaLiên minh HTX liên quan đến chia, tách, hợp nhất, sáp nhập và giải thể Liên minhHTX được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chương 6.

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điu26. Khen thưởng

Những tổ chức thành viên, xã viên vàngười lao động; các đơn vị tổ chức và cá nhân có thànhtích xuất sắc trong phong trào phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đượcLiên minh HTX khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.

Điều 27. Kỷ luật

Các tổ chức, cá nhân hoạt động trongtổ chức Liên minh HTX vi phạm Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội, Nghị quyết Banchấp hành làm ảnh hưởng đến uy tín đối với Liên minh HTX thìtùy theo mức độ sai phạm mà áp dụng các hình thức kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáođến khai trừ. Trường hợp gây thiệt hại về vật chất thì ngoài hình thức kỷ lut còn phải chu trách nhimvà bồi thường hoặc chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Điều 28. Thẩm quyền, trình tự, thủtục khen thưởng, kỷ luật

Ban Chấp hành quy định cụ thể trình t, thủ tc khen thưởng và kỷ lut phù hợp với Điều lệ Liên minh HTX và pháp luật hiệnhành.

Điều 29. Giải quyết khiếu nại, tốcáo

1. Các tổ chức thành viên, cá nhântrong tổ chức thành viên có quyền tố cáo với cơ quan cóthẩm quyền về các sai phạm của tập thể, cá nhân thuộc cơquanliên minh HTX. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tuân theo quy định của phápluật.

2. Cá nhân thuộc Liên minh HTX và cáctổ chức thành viên có quyền tốcáo với Liên minh HTX về các sai phạm của các tập thể, cá nhân thuộc các tổ chứcthành viên của Liên minh HTX. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tuân theo Điềulệ Liên minh HTX.

3. Ủy ban kiểm tra có trách nhiệm nghiên cu, xem xét, giải quyếtcác khiếu nại, tố cáo của các đơn vị thành viên Liên minhHTX theo thẩmquyền và kiến nghị vớiBan chp hành quyết định.

Chương 7.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điu30. Hiệu lực thi hành

1. Điều lệ này gồm 07 Chương, 30 Điềuđược Đại hội đại biểu thành viên Liên minh hợp tác xã thành phố Hà Nội lần thứIV, nhiệm kỳ 2012-2017 thông qua ngày 25/01/2013 thay thế Điều lệ Liên minh hợptác xã thành phố Hà Nội được Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết địnhsố 168/QĐ-UB ngày 20/9/2006 và có hiệu lực kể từ ngày đượcChủ tịch UBND Thành phố quyết định phê duyệt.

2. Chỉ có Đại hội đại biểu thành viênLiên minh hp tác xã thành phố Hà Nội mới có quyền sửađổi, bổ sung Điều lệ và được Chủ tịch Ủy ban nhân dânthành phố Hà Nội phê duyệt mới có giá trị thực hiện.

3. Ban Chấp hành Liên minh HTX chịutrách nhiệm tổ chức, hướng dẫn thi hành Điều lệ này.