UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Điều chỉnh điểm 6 của Quy định điều chỉnh, bổ sung phân luồng giao thông và giờ hoạt động của một số phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố được ban hành kèm theo Quyết định số 527/QĐ-UB ngày 06/3/2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

- Căn cứ khoản 1, điều 61 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002;

- Căn cứ Công văn số 7278/VPCP-XDPL của Văn phòng Chính phủ ngày 15/12/2005 về việc xử lý các quy định về xử lý vi phạm hành chính trái pháp luật do các địa phương ban hành;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chỉnh điểm 6 của Quy định điều chỉnh, bổ sung phân luồng giao thông và giờ hoạt động của một số phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố được ban hành kèm theo Quyết định 527/QĐ-UB ngày 06/3/2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng như sau: Các phương tiện tham gia đua xe trái phép, tái phạm lạng lách đánh võng trên đường giao thông thì bị tịch thu bán đấu giá; tiền thu được qua bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính sau khi trừ đi các chi phí theo quy định nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định qua tài khoản mở tại Kho bạc nhà nước thành phố.

Điều 2:Giao Sở Tài chính chủ trì cùng Công an thành phố, Sở Giao thông Công chính, Kho bạc nhà nước thành phố, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã kiểm tra việc thực hiện điểm 6 Quyết định số 527/QĐ-UB ngày 06/3/2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố kể từ ngày Quyết định có hiệu lực đến ngày ban hành Quyết định này, đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các ngành: Tài chính, Giao thông Công chính, Kho bạc Nhà nước thành phố, Ban An toàn giao thông thành phố, Công an thành phố, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

T/M.UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Trịnh Quang Sử