ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 304/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 1982

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ “ĐƠNGIÁ XÂY DỰNG CƠ BẢN KHU VỰC THỐNG NHẤT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

Căn cứ Luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27-10-1962 ;
Căn cứ Nghịđịnh số 232/CP ngày 6-6-1981 của Hội đồng Chính phủ ban hành điều lệ quản lý xâydựng cơ bản ;
Căn cứ Chỉ thị số 139/CP ngày 16-9-1981 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc triển khai xây dựng đơngiá xây dựng cơ bản của Thành phố ;
Căn cứ vào yêu cầu cải tiến và tăng cường quản lý kinh tế trong xây dựng cơ bản;
Theo đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng cơ bản thành phố sau khi đã được sựthỏa thuận của Ủy ban Xây dựng cơ bản Nhà nước ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành bộ “Đơn giá xây dựng cơ bản khuvực thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh”.

Điều 2. Đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thống nhất làcơ sở để lập, thẩm tra, xét duyệt giá trị dự toánv à thanh quyết toán các côngtrình xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Những công trình xây dựng đặc biệtcần xây dựng đơn giá riêng phải có quyết định của Ủy ban Xây dựng cơ bản Nhànước (đối với công trình do Trung ương quản lý) hoặc của Ủy ban nhân dân Thànhphố (đối với các công trình do Thành phố quản lý”.

Điều 3. Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng cơ bản Thànhphố căn cứ vào sự chỉ đạo của Ủy ban Xây dựng cơ bản Nhà nước và các quyết địnhcủa Ủy ban nhân dân Thành phố, chịu trách nhiệm hướng dẫn áp dụng, quản lý thựchiện đơn giá xây dựng cơ bản, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thẩm tra nghiêncứu giải quyết những biến động đơn giá xây dựng cơ bản và phối hợp cùng Ngânhàng Đầu tư và Xây dựng thành phố, các cơ quan, các ngành, nghiên cứu trình Ủyban nhân dân thành phố điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành đơn giá xây dựng cơbản mới khi cần thiết.

Điều 4.Quyết định này thay thế Quyết định số 1151/QĐ-UB ngày 31-8-1977 và có hiệu lực kể từ ngày 01-7-1982.

Điều 5.- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânThành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng Cơ bản Thành phố, Thủ trưởng các cơ quan,các ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp căn cứ Quyết định thi hành.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Danh