ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3040/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BANH HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BANCHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BANNHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/ 2003;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 27/6/2005;

Căn cứ Quyết định số 2985/QĐ-UBND ngày25/11/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phát triển dulịch tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch tại Công văn số 1898/SVHTTDL-QHPTTNDL ngày 21/10/2013 và Giám đốc SởNội vụ tại Công văn số 2070/SNV-TCBC ngày 12/11/2013,

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quychế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các cơquan thành viên; các thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòavà Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VP, QP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Sơn Hải

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BANCHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3040/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 của UBND tỉnhKhánh Hòa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định nguyên tác hoạtđộng, chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh Khánh Hòa; mốiquan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh Khánh Hòa (sau đâyviết tắt là Ban Chỉ đạo) với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Điều 2. Hoạt động của Ban Chỉ đạo phải đảmbảo thường xuyên, có kế hoạch, thiết thực, có hiệu quả, phù hợp với từng giaiđoạn phát triển, nhằm từng bước củng cố và đưa ngành Du lịch Khánh Hòa pháttriển nhanh và bền vững.

Điều 3. Ban Chỉ đạothực hiện nguyêntắc chỉ đạo tập trung thống nhất. Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo và tráchnhiệm cá nhân của các thành viên Ban Chỉ đạo. Các thành viên của Ban Chỉ đạo cótrách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo, thực hiện và chịutrách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về nhiệm vụ được phân công.

Chương II

NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 4. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:

1. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Chỉ đạo việc phối hợp hoạt động của các Sở,ngành và địa phương liên quan trong việc xây dựng và tổ chức triển khai thựchiện các chương trình phát triển du lịch của tỉnh phù hợp với mục tiêu, chươngtrình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

b) Chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, đềxuất các chính sách, kế hoạch và giải pháp để thực hiện các chương trình đạtkết quả.

c) Chỉ đạo giải quyết những vướng mắc liên quan đếnchính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch vượt quá thẩm quyềngiải quyết của các Sở, ngành, địa phương.

d) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành và địaphương trong việc xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình cụ thể vềphát triển du lịch, chương trình hành động ngành Du lịch Khánh Hòa giai đoạn2012-2015 và định hướng đến năm 2020.

đ) Chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương và các cơ quanthông tin đại chúng thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủtrương, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch; về nhận thức bảo vệ môitrường du lịch, văn minh ứng xử.

2. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất củaBan Chỉ đạo.

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng BanChỉ đạo phân công.

Điều 5. Nhiệm vụ của Trưởng Ban Chỉ đạo:

1. Trực tiếp lãnh đạo, điều hành hoạt động của cácthành viên Ban Chỉ đạo; chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Ban Chỉ đạo;chỉ đạo xây dựng và thực hiện chương trình công tác, kế hoạch hoạt động của BanChỉ đạo.

2. Chỉ đạo các Sở, ngành và địa phương liên quantrong việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình phát triểndu lịch của tỉnh, phù hợp với mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế xã hộicủa địa phương; nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp về pháttriển du lịch địa phương.

3. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban và địaphương liên quan trong việc xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình cụthể về phát triển du lịch; tổ chức triển khai Chương trình hành động ngành Dulịch Khánh Hòa giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020 đạt kết quả.

4. Chỉ đạo việc xây dựng, ký ban hành các văn bảnthuộc thẩm quyền của Ban Chỉ đạo.

5. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp thường kỳ, bấtthường và mở rộng của Ban Chỉ đạo. Tùy theo cuộc họp cụ thể, khi cần thiết cóthể mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan tham dựcác cuộc họp của Ban Chỉ đạo và kết luận những vấn đề đã được thảo luận, thốngnhất trong các cuộc họp đó.

6.Chỉ đạo, kiểm tra, giải quyết những vấn đề liênngành, những khó khăn, vướng mắc của các Sở, ngành và địa phương tham gia thựchiện các nội dung, công việc liên quan đến hoạt động phát triển du lịch trênđịa bàn.

7. Chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương và các cơ quanthông tin đại chúng thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủtrương, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch; về nhận thức bảo vệ môitrường du lịch, văn minh, ứng xử.

8. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của BanChỉ đạo; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đã giao cho các thành viênBan Chỉ đạo. Ủy quyền cho Phó Trưởng Ban giải quyết các công việc của TrưởngBan khi cần thiết.

9. Quyết định và chịu trách nhiệm trước Chủ tịchUBND tỉnh về hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Điều 6. Nhiệm vụ của Phó Trưởng Ban Chỉ đạo:

1. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành hoạt động củaBan Chỉ đạo theo kế hoạch đã được Trưởng Ban thông qua; giải quyết các côngviệc thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban trong thời gian đi công tác vắng mặt hoặcđược Trưởng Ban ủy quyền.

2. Thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo triệu tập, chủ trìcác cuộc họp, hội nghị triển khai công tác của Ban Chỉ đạo; ký các văn bản củaBan Chỉ đạo khi được Trưởng Ban ủy quyền.

3. Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch công táccủa Ban Chỉ đạo, chuẩn bị nội dung tổ chức các hội nghị, các cuộc họp và buổilàm việc của Ban Chỉ đạo.

4. Chỉ đạo việc phối hợp các Sở, ngành, địa phươngliên quan xây dựng các chương trình phát triển du lịch của tỉnh thông qua BanChỉ đạo để trình UBND tỉnh.

5. Theo dõi, tổng hợp, đề xuất các biện pháp pháttriển du lịch để trình Ban Chỉ đạo trong các cuộc họp thường kỳ. Chuẩn bị báocáo đề xuất trình Ban Chỉ đạo và UBND tỉnh các vấn đề liên quan đến hoạt độngdu lịch; truyền đạt ý kiến của Trưởng Ban Chỉ đạo đến các Sở, ngành và địaphương có liên quan đến du lịch.

6. Thành lập Tổ Chuyên viên giúp việc của Ban Chỉđạo phát triển Du lịch tỉnh Khánh Hòa.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan doTrưởng Ban phân công.

8. Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo vềnhiệm vụ được giao.

Điều 7. Nhiệm vụ của Ủy viên thường trực:

1. Giúp Phó Trưởng Ban Chỉ đạo:

a) Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch công táccủa Ban Chỉ đạo, chuẩn bị nội dung tổ chức các hội nghị, các cuộc họp và buổilàm việc của Ban Chỉ đạo.

b) Việc phối hợp các Sở, ngành, địa phương liênquan xây dựng các chương trình phát triển du lịch của tỉnh thông qua Ban Chỉđạo để trình UBND tỉnh.

c) Theo dõi, tổng hợp, đề xuất các biện pháp pháttriển du lịch để trình Ban Chỉ đạo trong các cuộc họp thường kỳ. Chuẩn bị cácbáo cáo đề xuất trình Trưởng Ban Chỉ đạo và UBND tỉnh các vấn đề liên quan đếnhoạt động du lịch.

2. Phụ trách, chỉ đạo Tổ Chuyên viên giúp việc củaBan Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều 9 của Quy chế này.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan doTrưởng Ban phân công.

Điều 8. Nhiệm vụ của các Ủy viên Ban Chỉ đạo:

1. Thay mặt Sở, ngành, địa phương tham mưu và chịutrách nhiệm trước Ban Chỉ đạo và cùng Ban Chỉ đạo xem xét, giải quyết các vấnđề có liên quan đến du lịch thuộc chức năng của Sở, ngành, địa phương mình quảnlý.

2. Phản ảnh đầy đủ ý kiến chính thức của Sở, ngành,địa phương mình về những vấn đề có liên quan đến du lịch để tập thể Ban Chỉ đạoxem xét và quyết định; truyền đạt ý kiến chỉ đạo, kết luận của Ban Chỉ đạo đếncác Sở, ngành, địa phương mình.

3. Chỉ đạo, tổ chức xây dựng, triển khai thực hiệnhiệu quả các chương trình, kế hoạch, các biện pháp phát triển du lịch thuộclĩnh vực các Ủy viên quản lý.

4. Tham gia đầy đủ các cuộc họp, chương trình và kếhoạch công tác của Ban Chỉ đạo. Nếu vắng mặt phải báo cáo và được sự đồng ý củaLãnh đạo Ban Chỉ đạo; đồng thời ủy quyền người có đủ thẩm quyền tham dự cuộchọp để báo cáo, bàn bạc các nội dung có liên quan đến nhiệm vụ của mình.

5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy địnhvà đột xuất khi có yêu cầu.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan doTrưởng Ban phân công.

Điều 9. Tổ chuyên viên giúp việc của Ban Chỉđạo:

1. Thành lập Tổ chuyên viên giúp việc của Ban Chỉđạo:

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quyết định thànhlập Tổ chuyên viên giúp việc, bao gồm Lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyênmôn, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch, do đồng chí Ủy viên thường trực làm Tổ trưởng.

2. Nhiệm vụ của Tổ chuyên viên giúp việc:

Giúp Ban Chỉ đạo:

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của BanChỉ đạo hàng năm, chuẩn bị nội dung, công tác hậu cần tổ chức các hội nghị, cáccuộc họp và buổi làm việc của Ban Chỉ đạo.

b) Phối hợp các Sở, ngành, địa phương liên quan xâydựng các chương trình phát triển du lịch.

c) Xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khaithực hiện các chương trình phát triển du lịch, công tác tuyên truyền, phổ biếnđường lối, chủ trương pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch; về nhậnthức bảo vệ môi trường du lịch, văn minh ứng xử đến các cơ quan đơn vị cơ sở vàcác doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh.

d) Đề xuất các biện pháp phát triển du lịch đểtrình Ban Chỉ đạo trong các cuộc họp thường kỳ. Chuẩn bị các báo cáo liên quanđến hoạt động du lịch để trình Trưởng Ban Chỉ đạo và UBND tỉnh.

đ) Theo dõi, tổng hợp Ban Chỉ đạo tình hình triểnkhai thực hiện các chương trình, kế hoạch, các biện pháp phát triển du lịch củacác Sở, ngành, địa phương.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Lãnhđạo Ban Chỉ đạo giao.

Điều 10. Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo:

1. Thường trực Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúpviệc Ban Chỉ đạo làm việc tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 01 Ngô Quyền,thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tạo điều kiện bốtrí phương tiện, cơ sở vật chất phù hợp cho bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo vàTổ Chuyên viên giúp việc làm việc có hiệu quả.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 11. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyêntắc tập thể, phân công cá nhân phụ trách từng nội dung công việc chuyên ngành,kiêm nhiệm và chấp hành nghiêm sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Điều 12. Khi các thành viên Ban Chỉ đạo cósự thay đổi về nhân sự, cơ quan cử nhân sự có trách nhiệm báo cáo Trưởng BanChỉ đạo và thông báo bằng văn bản về Thường trực Ban Chỉ đạo. Theo đề nghị củacác cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm báocáo Trưởng Ban và tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định bổ sung hoặc thay thế.

Điều 13. Phối hợp công tác giữa Ban Chỉ đạovới các Sở, ngành, địa phương:

1. Ban Chỉ đạo thường xuyên phối hợp chặt chẽ vớicác Sở, ngành, địa phương để triển khai các hoạt động theo chức năng và nhiệmvụ được giao có liên quan đến du lịch.

2. Các Sở, ngành và Ban Chỉ đạo phát triển Du lịchcác địa phương (cấp huyện) có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, đề án giảiquyết các công việc liên quan đến phát triển du lịch thuộc chức năng, nhiệm vụđược giao; định kỳ báo cáo về Thường trực Ban Chỉ đạo để tổng hợp báo cáo UBNDtỉnh, hoặc Chủ tịch UBND tỉnh.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố có xây dựng kếhoạch hoặc dự án đầu tư phát triển du lịch (khu du lịch, điểm du lịch) tạiđịa phương phải gửi về Ban Chỉ đạo để tổng hợp và theo dõi chỉ đạo.

4. Các Sở, ngành, địa phương có trách nhiệm báo cáoBan Chỉ đạo những công việc đã thực hiện; kịp thời báo cáo những vấn đề phátsinh thuộc phạm vi quản lý của Sở, ngành, địa phương trong quá trình triển khaithực hiện kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo.

5. Các Sở, ngành, địa phương có trách nhiệm cử đạidiện Lãnh đạo của cơ quan tham gia các phiên họp mở rộng khi Ban Chỉ đạo mời.

Điều 14. Họp Ban Chỉ đạo

1. Chế độ hội họp:

a) Họp Ban Chỉ đạo định kỳ 06 tháng một lần. Tàiliệu phục vụ các phiên họp thường kỳ do Thường trực Ban Chỉ đạo chuẩn bị và gửitới các thành viên trước khi tổ chức cuộc họp 03 ngày làm việc.

b) Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết: 03 năm hoặc05 năm một lần; hoặc kết thúc giai đoạn, kết thúc chương trình của chươngtrình, đề án phát triển du lịch (theo chỉ đạo của UBND tỉnh).

c) Trường hợp cần thiết Trưởng Ban Chỉ đạo có thểtriệu tập họp bất thường hoặc phiên họp mở rộng của Ban Chỉ đạo. Thành phần cácphiên họp mở rộng do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thamgia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban vềnhững vấn đề được phân công. Ý kiến tham gia của các thành viên là ý kiến chínhthức của cơ quan, tổ chức nơi công tác. Những vấn đề không nhất thiết phải bàntại phiên họp toàn thể của Ban Chỉ đạo, sẽ được giải quyết thông qua các cuộchội ý giữa Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và các thành viên có liên quan của BanChỉ đạo.

3. Thông báo kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo tạicác phiên họp do Văn phòng UBND tỉnh ký, của Phó Trưởng Ban Chỉ đạo do Vănphòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký. Thông báo kết luận được gửi đến cácthành viên Ban Chỉ đạo, các Sở, ngành, địa phương liên quan chậm nhất là sau 05ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên họp.

Điều 15. Chế độ báo cáo:

1. Các Sở, ngành, địa phương có các Ủy viên thamgia Ban Chỉ đạo và các Ủy viên Ban Chỉ đạo định kỳ 6 tháng và 01 năm gửi báocáo cho Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Du lịch về tiến độ, kết quả triểnkhai thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, tình hình triển khai các hoạt động dulịch thuộc Sở, ngành, địa phương quản lý.

2. Tổ Chuyên viên giúp việc có trách nhiệm tổng hợpbáo cáo của các thành viên Ban Chỉ đạo, các Sở, ngành, địa phương, dự thảo báocáo định kỳ về tình hình triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, cácbiện pháp phát triển du lịch trình Trưởng Ban Chỉ đạo để báo cáo UBND tỉnh.

3. Thời gian gửi báo cáo:

a) Định kỳ 06 tháng: trước ngày 10 tháng 6 hàng năm.

b) Định kỳ 01 năm: trước ngày 10 tháng 12 hàng năm.

4. Nơi gửi báo cáo: Văn phòng Thường trực Ban Chỉđạo (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 01 Ngô Quyền, Nha Trang, Khánh Hòa).

Điều 16. Về sử dụng con dấu:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND tỉnh.

2. Phó Trưởng ban Thường trực sử dụng con dấu củaSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 17. Nguồn kinh phí hoạt động:

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo lập dự toán kinhphí hoạt động của Ban Chỉ đạo hàng năm cùng kinh phí hoạt động của ngành Vănhóa, Thể thao và Du lịch gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệtđể bố trí kinh phí hoạt động theo quy định. Việc quản lý, sử dụng kinh phí củaBan Chỉ đạo đảm bảo đúng mục đích, thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Các thành viên Ban Chỉ đạo có tráchnhiệm tổ chức thực hiện các nội dung Quy chế này. Thủ trưởng các Sở, ngành, địaphương liên quan có trách nhiệm tạo điều kiện để Ban Chỉ đạo hướng dẫn, kiểmtra và tiến hành các hoạt động có liên quan đến việc thực hiện các chủ trương,chính sách, pháp luật của Nhà nước về du lịch, các chương trình, kế hoạch, cácbiện pháp phát triển du lịch của Ban Chỉ đạo.

Điều 19. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchKhánh Hòa là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm theo dõi, kiểmtra, đôn đốc việc thực hiện các quy định tại Quy chế này; tổng hợp các vấn đềphát sinh báo cáo tập thể Ban Chỉ đạo xem xét giải quyết.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướngmắc hoặc khi cần bổ sung, sửa đổi Quy chế này thì tập thể Ban Chỉ đạo thảo luậnvà trình UBND tỉnh quyết định./.