BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3041/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC GIAO QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆPCÔNG LẬP

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT;

Căn cứ văn bản số 13003/BTC-HCSN ngày 30/9/2013 của Bộ Tài chính về việc phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệmvề tài chính giai đoạn 2013 - 2015 theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006của Chính phủ ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng VụTài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao quyền tự chủ,tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường Cao đẳng hàng hải I (trực thuộc CụcHàng hải Việt Nam).

Điều 2. Trường Cao đẳng hànghải I được phân loại là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt độngthường xuyên, kinh phí đảm bảo chi hoạt động thường xuyên năm 2013 được ngânsách nhà nước cấp là 15.762 triệu đồng.

Điều 3. Căn cứ vào phân loạiđơn vị sự nghiệp trên và mức kinh phí đảm bảo chi hoạt động thường xuyên, Thủtrưởng đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyền tự chủ, tự chịu tráchnhiệm về tài chính theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ TCCB;
- Cục Hàng hải VN;
- KBNN nơi đơn vị giao dịch;
- Lưu: VT - TC (02b Khang).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường