ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3041/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 27 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU ĐỘNGCÁN BỘ, CÔNG CHỨC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-TU ngày 20/01/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ ban hành Quy địnhvề phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 2765/2006/QĐ-UBND ngày 03/10/2006 của UBND tỉnh Phú Thọ "Quy định phân cấpquản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Phú Thọ";

Căn cứ Thông báo Nghị quyếtsố 1058-TB/TU ngày 15/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc điều động, giớithiệu nhân sự bầu bố sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và bầugiữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2011 -2016;

Xét đề nghị của Giám đốc SởNội vụ tại Tờ trình số 1957/TTr-SNV ngày 21/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động bà ĐinhThị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì đến nhận công tác tạiHội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ, kể từ ngày 01/12/2013.

Điều 2. Lương và phụ cấpchức vụ lãnh đạo của bà Đinh Thị Thu Hương thực hiện theo các chế độ hiện hành.Bà Đinh Thị Thu Hương có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc đang được phâncông, phụ trách tại UBND thành phố Việt Trì trước khi đến nhận công tác tại HộiLiên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ.

Điều 3. Quyết định nàycó hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủtịch UBND thành phố Việt Trì; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và bà ĐinhThị Thu Hương căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Ban TCTU;
- Sở Nội vụ;
- CVP, các PVP;
- CV NCTH;
- Lưu: VT, VX2.

CHỦ TỊCHChu Ngọc Anh