BỘ QUỐC PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3042/QĐ-BQP

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRỌNG ĐIỂM VỀ QUỐC PHÒNG, AN NINHTRÊN ĐỊA BÀN QUÂN KHU 1

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hànhmột số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Xét đề nghị của Tổng Tham mưutrưởng tại Tờ trình số 1310/TTr-TM ngày 26 tháng 7 năm2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 . Công nhận 341 xã, phường,thị trấn trọng điểm về quốc phòng, an ninh của 06 tỉnh trên địa bàn Quân khu 1,như sau:

1. Tỉnh Bắc Ninh: 29 xã, phường, thịtrấn.

2. Tỉnh Bắc Giang: 12 xã, phường, thịtrấn.

3. Tỉnh Thái Nguyên: 80 xã, phường,thị trấn.

4. Tỉnh Cao Bằng: 93 xã, phường, thịtrấn.

5. Tỉnh Lạng Sơn: 76 xã, phường, thịtrấn.

6. Tỉnh Bắc Kạn: 51 xã, phường, thịtrấn.

(Chi tiết có Phụ lục kèm theo)

Điều 2 . Quyết định này có hiệulực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3 . Tổng Tham mưu trưởng,Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức,đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này .


- Bộ trưởng BQP (để b/c);- TT Phan Văn Giang (để b/c);- BTTM, TCCT;- BTL Quân khu 1;- UBND các tỉnh trên địa bàn Quân khu 1;
- C57;

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGTrung tướng Phan Văn Giang

TỔNGHỢP

XÃ,PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRỌNG ĐIỂM QUỐC PHÒNG, AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN QUÂN KHU 1 NĂM2016

TT

Địa phương

Biên giới

Nội địa

ATK

Tổng cộng

1

Bắc Ninh

29

29

2

Bắc Giang

12

12

3

Thái Nguyên

50

30

80

4

Cao Bằng

45

36

12

93

5

Lạng Sơn

22

42

12

76

6

Bắc Kạn

51

51

Cộng

67

220

54

341

PHỤ LỤC

DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRỌNG ĐIỂM VỀ QUỐC PHÒNG, AN NINH TRÊN ĐỊABÀN QUÂN KHU 1 NĂM 2016
định số 3042/QĐ-BQP ngày 30tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

Tổng số: 341 xã, phường, thị trấn trọngđiểm về quốc phòng, an ninh (trong đó: 67 xã, phường, thịtrấn biên giới; 54 xã ATK; 220 xã, phường, thị trấn nội địa).

I. TỈNH BẮC NINH

Tổng số: 29 xã, phường, thị trấn trọngđiểm

TT

Địa phương

Số lượng

Tóm tắt lý do, giải trình

Thành phố Bắc Ninh

06

1

Phường Suối Hoa

Trung tâm chính trị, văn hóa của tỉnh; có các cơ quan, ban, ngành chủ chốt của tỉnh, thành phố.

2

Phường Đáp Cầu

Trung tâm chính trị văn hóa của tỉnh, thành phố. Có vị trí địa lý quan trọng trong xây dựng KVPT của tỉnh (Có điểm cao, QL1A, TL 295B, Sông Cầu chảy qua).

3

Phường Vân Dương

Trên địa bàn có QL18 chạy qua, có nhiều điểm cao trong cụm điểm cao 171 có giá trị chiến thuật; là KCN trọng điểm của tỉnh, lượng công nhân tạm trú lớn.

4

Phường Phong Khê

Trên địa bàn có khu căn cứ hậu phương tổng KVPT của thành phố Bắc Ninh, có KCN, nhà thờ khu Ngô Khê.

5

Xã Nam Sơn

Có vị trí địa lý quan trọng, Cụm điểm cao 171 có giá trị chiến thuật, QL18 chạy qua; là KCN trọng điểm của tỉnh, lượng công nhân tạm trú lớn.

6

Xã Hòa Long

Có điểm cao 51,3 có giá trị chiến thuật; là khu căn cứ chiến đấu 1 trong KVPT của thành phố Bắc Ninh.

Thị xã Từ Sơn

03

1

Phường Đông Ngàn

Trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, có các cơ quan, ban, ngành chủ chốt; nằm trong KVPT then chốt của thị xã Từ Sơn

2

Phường Tân Hồng

Có vị trí quan trọng trong KVPT của thị xã Từ Sơn, nằm trên hướng phòng thủ chủ yếu. Địa bàn dân cư đông.

3

Phường Châu Khê

Có vị trí quan trọng trong KVPT, là căn cứ chiến đấu của thị xã Từ Sơn.

Huyện Lương Tài

03

1

Thị trấn Thứa

Có vị trí địa lý quan trọng, là trung tâm văn hóa,

2

Xã Quảng Phú

Là địa bàn dân cư đông, nhiêu làng nghề truyền thống,

3

Xã Phú Hòa

Có vị trí địa lý quan trọng, dân số đông.

Huyện Gia Bình

03

1

Thị trấn Gia Bình

Là trung tâm văn hóa,

2

Xã Đông Cứu

Có vị trí địa lý quan trọng, nhiều điểm cao có giá trị chiến thuật, căn cứ chiến đấu trong KVPT của huyện Gia Bình.

3

Xã Cao Đức

Có vị trí chiến lược trong KVPT của huyện Gia Bình, là nơi giao nhau của 6 đầu sông, giáp ranh của 5 huyện Gia Bình, Lương Tài, Quế Võ, Chí Linh, Nam Sách.

Huyện Thuận Thành

02

1

Thị trấn Hồ

Là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của huyện Thuận Thành, có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh.

2

Xã Thanh Khương

Có vị trí chiến lược trong KVPT của huyện Thuận Thành, có cụm công nghiệp, kinh tế xã hội phát triển.

Huyện Quế Võ

05

1

Thị trấn Phố Mới

Là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của huyện Quế Võ, có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh.

2

Xã Phương Liễu

Có KCN Quế Võ 1, địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh; lượng công nhân tạm trú lớn.

3

Xã Đại Xuân

Có vị trí địa lý quan trọng trong KVPT của huyện Quế Võ.

4

Xã Ngọc Xá

Có vị trí địa lý quan trọng trong KVPT của huyện, nhiều điểm cao có giá trị, có KCN Quế Võ 2, là căn cứ chiến đấu của huyện Quế Võ.

5

Xã Đức Long

Có vị trí địa lý quan trọng trong KVPT của huyện Quế Võ, khu đánh địch phía trước trên QL18.

Huyện Tiên Du

04

1

Thị trấn Lim

Trung tâm chính trị, ã hội của huyện Tiên Du.

2

Xã Phật Tích

Có vị trí địa lý quan trọng trong KVPT của tính, huyện; nhiều điểm cao có giá trị chiến thuật, là căn cứ chiến đấu của tỉnh.

3

Xã Việt Đoàn

Trên địa bàn có căn cứ chiến đấu của huyện Tiên Du, nhiều điểm cao có giá trị chiến thuật trong KVPT của tỉnh, huyện.

4

Xã Đại Đồng

Có KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, lượng công nhân tạm trú lớn; có vị trí địa lý quan trọng trong KVPT của huyện Tiên Du, là căn cứ hậu phương của huyện

Huyện Yên Phong

03

1

Thị trấn Chờ

Là trung tâm văn hóa, ế Võ, có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh.

2

Xã Yên Trung

Có vị trí địa lý quan trọng trong KVPT của huyện Yên Phong, có KCN Yên Phong, lượng công nhân tạm trú lớn.

3

Xã Long Châu

Có vị trí địa lý quan trọng trong KVPT của huyện Yên Phong, có KCN Yên Phong, lượng công nhân tạm trú lớn.

II. TỈNH BẮC GIANG

Tổng số: 12 xã, phường, thị trấn trọng điểm về quốc phòng, an ninh.

TT

Địa phương

Số lượng

Tóm tắt lý do, giải trình

Huyện Lục Ngạn

02

1

Thị trấn Chũ

Là trung tâm văn hóa,

2

Xã Tân Hoa

Có vị trí địa lý quan trọng trong KVPT của huyện Lục Ngạn.

Thành phố Bắc Giang

01

1

Phường Hoàng Văn Thụ

Có vị trí quan trọng trong KVPT, là căn cứ chiến đấu của TP. Bắc Giang

Huyện Tân Yên

01

1

Thị trấn Cao Thượng

Là trung tâm văn hóa,

Huyện Hiệp Hòa

01

1

Thị trấn Thắng

Là trung tâm văn hóa, ị của huyện Hiệp Hòa, có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh.

Huyện Sơn Động

01

1

Thị trấn An Châu

Là trung tâm văn hóa,

Huyện Việt Yên

02

1

Thị trấn Bích Động

Là trung tâm văn hóa,

2

Xã Hoàng Ninh

Có vị trí địa lý quan trọng trong KVPT của huyện Việt Yên.

Huyện Lục Nam

01

1

Thị trấn Đồi Ngô

Là trung tâm văn hóa,

Huyện Yên Thế

01

1

Thị trấn Cầu Gồ

Là trung tâm văn hóa, ế, có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh.

Huyện Lạng Giang

01

1

Thị trấn Vôi

Là trung tâm văn hóa,

Huyện Yên Dũng

01

1

Thị trấn Neo

Là trung tâm văn hóa,

III. TỈNH THÁINGUYÊN

Tổng số: 80 xã,phường, thị trấn trọng điểm về quốc phòng, an ninh (trong đó: 30 xã phường, thị trấn ATK; 50 xã, phường, thị trấn nội địa)

TT

Địa phương

Số lượng

Tóm tắt lý do, giải trình

Thành Phố Thái Nguyên

09

1

Phường Trưng Vương

Là phường trung tâm KT-CT, VH-XH của tỉnh, ỉnh

2

Phường Phan Đình Phùng

Là phường có tốc độ

3

Phường Hoàng Văn Thụ

Là phường có tốc độ

4

Phường Quang Trung

Là phường có tốc độ

5

Phường Đồng Quang

Là phường có tốc độ ỉnh

6

Phường Tích Lương

Là phường có nhiều trường cao đẳng, đại học đứng chân trên địa bàn, số lượng sinh viên tạm trú lớn, tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

7

Phường Tân Lập

Là phường nằm trên trục đường QL3, thuận lợi cho việc giao lưu, phát triển KT-VH-XH. Nằm trong hướng PT chủ yếu của tỉnh; căn cứ chiến đấu của TP.

8

Xã Tân Cương

Là xã nằm trong quy hoạch phát triển trung tâm chính trị, du lịch của tỉnh và thành phố, mũi nhọn phát triển của xã là cây chè. Tình hình an ninh chính trị thường xuyên diễn biến phức tạp.

9

Xã Quyết Thắng

Là xã nằm trong quy hoạch phát triển trung tâm văn hóa, chính trị của tỉnh. Tình hình an ninh chính trị có nhiều phức tạp tiềm ẩn, là xã tập trung các trường đại học thuộc Đại học thái Nguyên, có trung tâm giáo dục quốc phòng đứng chân trên địa bàn, có sinh viên tạm trú trên địa bàn đông.

Thành Phố Sông Công

02

1

Phường Thắng Lợi

Là trung tâm chính trị của cơ quan Đảng, Chính quyền của thành phố đứng chân.

2

Phường Phố Cò

Nằm ở phía Nam

Thị xã Phổ Yên

02

1

Phường Ba Hàng

Có vị trí quan trọng, trung tâm về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; là khu vực phòng thủ then chốt của thị xã Phổ Yên.

2

Phường Đồng Tiến

Có khu CN SamSung, số lượng công nhân thường xuyên khoảng 60.000 và nhiều thành phần trong xã hội tụ tập. Tình hình an ninh chính trị thường xuyên diễn biến phức tạp.

Huyện Định Hóa

24

1

Thị Trấn Chợ Chu

Nằm ở trung tâm huyện nơi có các cơ quan, ban, ngành, đơn vị đóng quân; là trung tâm văn hóa chính trị kinh tế và quốc phòng, an ninh.

2

Xã Bình Thành

Là xã ATK

3

Xã Phú Đình

Là xã ATK

4

Xã Điềm Mặc

Là xã ATK

5

Xã Trung Lương

Là xã ATK

6

Xã Linh Thông

Là xã ATK

7

Xã Quy Kỳ

Là xã ATK

8

Xã Kim Sơn

Là xã ATK

9

Xã Kim Phượng

Là xã ATK

10

Xã Phúc Chu

Là xã ATK

11

Xã Lam Vỹ

Là xã ATK

12

Xã Tân Thịnh

Là xã ATK

13

Xã Tân Dương

Là xã ATK

14

Xã Phượng Tiến

Là xã ATK

15

Xã Bảo Cường

Là xã ATK

16

Xã Đông Thịnh

Là xã ATK

17

Xã Định Biên

Là xã ATK

18

Xã Bảo Linh

Là xã ATK

19

Xã Thanh Định

Là xã ATK

20

Xã Phú Tiến

Là xã ATK

21

Xã Sơn Phú

Là xã ATK

22

Xã Bình Yên

Là xã ATK

23

Xã Trung Hội

Là xã ATK

24

Xã Bộc Nhiêu

Là xã ATK

Huyện Võ Nhai

14

1

Xã Bình Long

Là cửa ngõ giao lưu về k.tế, VH-XH với huyện khác. Là xã trọng điểm, phức tạp về ANTT.

2

Xã La Hiên

Là cửa ngõ giao lưu về kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện. Là xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự

3

TT. Đình Cả

Là trung tâm phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và các hoạt động thương mại, dịch vụ của huyện

4

Xã Lâu Thượng

Là xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, là nơi có các điểm cao về giá trị chiến thuật của huyện.

5

Xã Phú Thượng

Là xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, là nơi có các điểm cao về giá trị chiến thuật của huyện.

6

Xã Tràng Xá

Là xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, là nơi có các điểm cao về giá trị chiến thuật của huyện.

7

Xã Phương Giao

Là xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, là nơi có các điểm cao về giá trị chiến thuật của huyện.

8

Xã Vũ Chấn

Là xã thuộc vùng CT229 của nhà nước

9

Xã Nghinh Tường

Là xã thuộc vùng CT229 của nhà nước

10

Xã Thần Sa

Là xã có một phần thuộc vùng CT229 của Nhà nước; căn cứ quốc phòng của Nhà nước, xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

11

Xã Thượng Nung

Là xã thuộc vùng CT229 của Nhà nước

12

Xã Sảng Mộc

Là xã thuộc vùng CT229 của Nhà nước; xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

13

Xã Cúc Đường

Là xã thuộc vùng CT229 của Nhà nước; xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

14

Xã Dân Tiến

Có địa hình giá trị t căn cứ hậu phương của huyện

Huyện Đại Từ

12

1

Xã Cát Nê

Là xã ATK

2

Xã Mỹ Yên

Là xã ATK

3

Xã Vạn Thọ

Là xã nằm trong dự án quy hoạch khu du lịch Tâm linh Hồ Núi Cốc, tình hình an ninh chính trị phức tạp

4

Xã An Khánh

Là xã nằm trên hướng phòng thủ chủ yếu của huyện, trên địa bàn xã có nhà máy Nhiệt điện An Khánh có người nước ngoài làm việc; xã tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định an ninh chính trị.

5

Thị trấn Hùng Sơn

Nơi trọng điểm kinh tế của huyện, tình hình an ninh chính trị phức tạp.

6

Xã Cù Vân

Là xã có tình hình an ninh chính trị phức tạp, luôn mất ổn định.

7

Xã Hà Thượng

Là xã ATK

8

Xã Hoàng Nông

Là xã ATK

9

Xã Yên Lãng

Là xã ATK

10

Xã phú Cường

Là xã ATK

11

Xã Minh Tiến

Là xã ATK.

12

Xã Tân Thái

Là xã có vị trí quốc phòng và an ninh quan trọng trung tâm khu du lịch Hồ Núi Cốc, tình hình an ninh chính trị phức tạp, luôn mất ổn định.

Huyện Đồng Hỷ

05

1

Thị trấn Chùa Hang

Là trung tâm kinh tế, VHXH, nơi tập trung làm việc 1 của cơ quan khối Đảng, Chính quyền của huyện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn diễn biến phức tạp.

2

Thị trấn Trại Cau

Là thị trấn phía Nam của huyện, có vị trí quan trọng về quốc phòng. Tình hình an chính trị tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp.

3

Xã Văn Lăng

Là xã vùng cao của huyện, diện tích rộng, giao thông đi lại khó khăn; có số đông dân tộc thiểu số, nơi có nhiều hoạt động truyền đạo trái phép. Tình hình an ninh chính trị luôn diễn biến phức tạp

4

Xã Hóa Thượng

Nằm trên trục đường quốc lộ 1B, là nơi có Bộ Tư lệnh QKI và các đơn vị thuộc Bộ Tham mưu Quân khu đứng chân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phức tạp.

5

Xã Quang Sơn

Xã có trục đường quốc lộ 1B chạy qua. Xã có vị trí quan trọng về QP&AN; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp.

Huyện Phú Bình

06

1

Thị trấn Hương Sơn

Là nơi trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, nơi tập trung của cơ quan khối Đảng, chính quyền của huyện và thị trấn. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp.

2

Xã Kha Sơn

Là xã tốc độ phát triển đô thị hóa cao; tình hình an ninh chính trị diễn biến phức tạp.

3

Xã Nhã Lộng

Là xã phía Tây của huyện có nhà thờ Xứ Nhã Lộng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp.

4

Xã Tân Khánh

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có nhiều phức tạp.

5

Xã Bàn Đạt

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp, là xã có nhiều dân tộc sinh sống trên địa bàn; xã nằm trong khu căn cứ hậu phương của huyện.

6

Xã Điềm Thụy

Là xã có khu công nghiệp Điềm Thụy, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định về an ninh chính trị.

Huyện Phú Lương

06

1

Thị trấn Đu

Là trung tâm

2

Xã Sơn Cẩm

Xã có vị trí quan trọng về KT, VH, XH, QP, AN. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định.

3

Xã Yên Trạch

Là xã ATK

4

Xã Phú Đô

Là xã có nơi được xác định để xây dựng căn cứ Chiến đấu của khu vực phòng thủ tỉnh; địa bàn có nhiều hang hầm núi đá, được xác định để xây dựng căn cứ hậu cần, kỹ thuật của tỉnh, tình hình ANCT thường xuyên diễn biến phức tạp.

5

Xã Tức Tranh

Là xã có tình hình ANCT thường xuyên diễn biến phức tạp. Nơi có nhiều hoạt động của tôn giáo.

6

Xã Động Đạt

Là xã có tình hình ANCT thường xuyên diễn biến phức tạp. Nơi có nhiều hoạt động của tôn giáo.

IV. TỈNH CAO BẰNG

Tổng số: 93 xã, phường, thị trấn trọngđiểm về quốc phòng, an ninh (trong đó 45 xã phường, thị trấn biên giới, 12 xã, phường, thị trấn ATK; 36 xã,phường, thị trấn nội địa).

TT

Địa phương

Số lượng

Tóm tắt lý do, giải trình

Huyện Hòa An

02

1

Xã Nam Tuấn

Có hoạt động của ất hợp pháp Dương Văn Mình, tình hình ANCT thường xuyên diễn biến phức tạp

2

Xã Dân Chủ

Có khu ATK ằng Súm

Huyện Bảo Lâm

07

1

Thị trấn Pác Miầu

Là trung tâm huyện lỵ, trung tâm kinh tế, chính trị, văn

2

Xã Đức Hạnh

Có đường biên giới Quốc gia

3

Xã Lý Bôn

Có hoạt động của ất hợp pháp Dương Văn Mình, tình hình ANCT thường xuyên diễn biến phức tạp. Có nhà máy th

4

Xã Nam Quang

Có hoạt động của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, tình hình ANCT thường xuyên diễn biến phức tạp

5

Xã Nam Cao

Có hoạt động của ất hợp pháp Dương Văn Mình, tình hình ANCT thường xuyên diễn biến phức tạp

6

Xã Thạch Lâm

Có hoạt động của ất hợp pháp Dương Văn Mình, tình hình ANCT thường xuyên diễn biến phức tạp

7

Xã Vĩnh Quang

Có hoạt động của ất hợp pháp Dương Văn Mình, tình hình ANCT thường xuyên diễn biến phức tạp

Huyện Thạch An

07

1

Xã Đức Long

Xã Biên giới

2

Thị trấn Đông Khê

Trung tâm

3

Xã Vân Trình

Xã ATK

4

Xã Canh Tân

Xã ATK

5

Xã Minh Khai

Xã ATK

6

Xã Quang Trọng

Xã có vị trí quan trọng

7

Xã Trọng Con

Xã có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, VH, XH, QP, AN

Huyện Trà Lĩnh

05

1

Xã Tri Phương

Xã Biên giới

2

Xã Xuân Nội

Xã Biên giới

3

Xã Cô Mười

Xã Biên giới

4

Xã Quang Hán

Xã Biên giới

5

Thị trấn Hùng

Xã Biên giới

Huyện Thông Nông

04

1

Thị trấn Thông Nông

Trung tâm

2

Xã Cần Yên

Xã Biên giới

3

Xã Cần Nông

Xã Biên giới

4

Xã Vị Quang

Xã Biên giới

Huyện Nguyên Bình

16

1

Xã Minh Tâm

Xã ATK

2

Xã Tam Kim

Xã ATK

3

Xã Hoa Thám

Xã ATK

4

Xã Minh Thanh

Xã ATK

5

Xã Hưng Đạo

Xã ATK

6

Xã Bắc Hợp

Xã ATK

7

Xã Triệu Nguyên

Xã ATK

8

Xã Quang Thành

Xã ATK

9

Thị trấn ĩnh Túc

Xã ATK

10

Thị trấn Nguyên Bình

Trung tâm kinh tế, xã hội của huyện

11

Xã Mai Long

Có hoạt động của đạo Tin lành

12

Xã Ca Thành

Có hoạt động của đạo Tin lành

13

Xã Thành Công

Có hoạt động của đạo Tin lành

14

Xã Phan Thanh

Có hoạt động của đạo Tin lành

15

Xã Vũ Nông

Có hoạt động của đạo Tin lành

16

Xã Yên Lạc

Có hoạt động của đạo Tin lành

Huyện Hạ Lang

10

1

Xã Minh Long

Xã Biên giới

2

Xã Lý

Xã Biên giới

3

Xã Đồng Loan

Xã Biên giới

4

Xã Quang Long

Xã Biên giới

5

Xã Viết Chu

Xã Biên giới

6

Xã Thái Đức

Xã Biên giới

7

Xã Thị Hoa

Xã Biên giới

8

Xã Cô Ngân

Xã Biên giới

9

Xã An Lạc

Nằm trên hướng phòng thủ chủ yếu theo

10

Thị trấn Thanh Nhật

Trung tâm

Huyện Phục Hòa

06

1

Xã Triệu Âu

Xã Biên giới

2

Xã Cách Linh

Xã Biên giới

3

Xã Đại Sơn

Xã Biên giới

4

Xã Mỹ Hưng

Xã Biên giới

5

Thị trấn Hòa Thuận

Xã Biên giới

6

Thị trấn Tà Lùng

Xã Biên giới

Huyện Hà Quảng

16

1

Xã Sóc Hà

Xã Biên giới

2

Xã Nà Sác

Xã Biên giới

3

Xã Trường Hà

Xã Biên giới

4

Xã Kéo Yên

Xã Biên giới

5

Xã Đào Ngạn

Xã ATK

6

Xã Phù Ngọc

Xã ATK

7

Xã Lũng Nặm

Xã Biên giới

8

Xã Vân An

Xã Biên giới

9

Xã Cải Viên

Xã Biên giới

10

Xã Tổng Cọt

Xã Biên giới

11

Xã Nội Thôn

Xã Biên giới

12

Xã Vần Dính

Có hoạt động của ất hợp pháp Dương Văn Mình

13

Xã Thượng Thôn

Có hoạt động của ất hợp pháp Dương Văn Mình

14

Xã Hồng Sỹ

Có hoạt động của ất hợp pháp Dương Văn Mình

15

Xã Mã Ba

Có hoạt động của ất hợp pháp Dương Văn Mình

16

Thị trấn Xuân Hòa

Trung tâm

Huyện Trùng Khánh

09

1

Xã Lăng Yên

Xã Biên giới

2

Xã Phong Nặm

Xã Biên giới

3

Xã Ngọc Khê

Xã Biên giới

4

Xã Ngọc Côn

Xã Biên giới

5

Xã Đình Phong

Xã Biên giới

6

Xã Chí Viễn

Xã Biên giới

7

Xã Ngọc Chung

Xã Biên giới

8

Xã Đàm Th

Xã Biên giới

9

Thị Trấn Trùng Khánh

Trung tâm kinh tế, xã hội của huyện.

Huyện Bảo Lạc

08

1

Xã Cô Ba

Xã Biên giới

2

Xã Cốc Pàng

Xã Biên giới

3

Xã Thượng Hà

Xã Biên giới

4

Xã Khánh Xuân

Xã Biên giới

5

Xã Xuân Trường

Xã Biên giới

6

Thị trấn Bảo Lạc

Trung tâm

7

Xã Huy Giáp

Là vùng khó khăn, có hoạt động của Đạo Tin lành nằm trên hướng thứ yếu theo

8

Xã Sơn Lập

Là vùng khó khăn, có hoạt động của Đạo Tin lành, nằm trên hướng phối hợp theo Quyết tâm TCPT của huyện

Thành phố Cao Bằng

03

1

Phường Hợp Giang

Là trung tâm t của thành phố.

2

Phường Đề Thám

Là địa bàn nằm trên 2 trục đường QL3 từ Hà Nội -Thái Nguyên - Bắc Kạn về Cao Bằng, đường Hồ Chí Minh từ Hà Quảng - Hòa An qua trung tâm hành chính mới của tỉnh; nằm trên hướng phòng thu chủ yếu của thành phố

3

Xã Chu Trinh

Nằm trên trục đường QL4 từ Lạng Sơn về Cao Bằng và là khu vực có nhiều công ty, doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài đứng chân; nằm trên hướng phòng thu thứ yếu của thành phố

V. TỈNH LẠNG SƠN

Tổng số: 76 xã, phường, thị trấn trọngđiểm về quốc phòng, an ninh (trong đó 21 xã, phường, thịtrấn biên giới; 12 xã ATK; 43 xã, thị trấn nội địa).

TT

Địa phương

Số lượng

Tóm tắt lý do, giải trình

Huyện Tràng Định

13

1

Xã Biên giới

2

Xã Đội Cấn

Xã Biên giới

3

Xã Tân Minh

Xã Biên giới

4

Xã Đào Viên

Xã Biên giới

5

Xã Đại Đồng

Xã nằm trên hướng phòng thủ chủ yếu của huyện,

6

Thị trấn Thất Khê

Trung tâm

7

Xã Hùng Việt

Xã nằm trên hướng phòng thủ chủ yếu của huyện, có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh.

8

Xã Quốc Việt

Về dân tộc, tôn giáo đang tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, đầu mối giao thông quan trọng, hoạt động các đối tượng hình sự diễn biến phức tạp.

9

Xã Tri Phương

Xã ATK (đang chờ

10

Xã Đề Thám

Xã ATK (đang chờ

11

Xã Hùng Sơn

Xã ATK (đang chờ

12

Xã Chí Minh

Xã ATK (đang chờ

13

Xã Tân Tiến

Về dân tộc, tôn giáo đang tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, đầu mối giao thông quan trọng, hoạt động các đối tượng hình sự diễn biến phức tạp.

Huyện Văn Lãng

06

1

Xã Tân Mỹ

Xã Biên giới.

2

Xã Tân Thanh

Xã Biên giới.

3

Xã Thanh Long

Xã Biên giới.

4

Xã Thụy Hùng

Xã Biên giới.

5

Xã Trùng Khánh

Xã Biên giới.

6

Thị trấn Na Sầm

Trung tâm

Huyện Cao Lộc

07

1

Thị trấn Đồng Đăng

Thị trấn Biên giới.

2

Thị trấn Cao Lộc

Trung tâm kinh tế, chính trị, VH-XH, quốc phòng, an ninh của huyện.

3

Xã Bảo Lâm

Xã Biên giới.

4

Xã Thanh Lòa

Xã Biên giới.

5

Xã ễ

Xã Biên giới.

6

Xã Mẫu Sơn

Xã Biên giới.

7

Xã Cao Lâu

Xã Biên giới.

Huyện Lộc Bình

06

1

Xã Mẫu Sơn

Xã Biên giới.

2

Xã Tam Gia

Xã Biên giới.

3

Xã Tú Mịch

Xã Biên giới.

4

Xã Yên

Xã Biên giới.

5

Thị trấn Lộc Bình

Trung tâm kinh tế, chính trị, VH-XH, có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh của huyện.

6

Thị trấn Na Dương

Tập trung khu công nghiệp của huyện, có vị trí quan trọng trong xây dựng khu vực phòng thủ, quốc phòng - an ninh của huyện,

Huyện Đình Lập

07

1

Xã Bắc Xa

Xã Biên giới.

2

Xã Bính Xá

Xã Biên giới.

3

Xã Đình Lập

Khu căn cứ chiến đấu của huyện.

4

Xã Lâm Ca

Khu căn cứ chiến đấu của huyện.

5

Thị trấn Đình Lập

Trung tâm

6

Thị trấn Nông trường Thái Bình

Trọng điểm g.

7

Xã Thái Bình

Là xã thường xuyên diễn biến phức tạp

Huyện Văn Quan

04

1

Thị trấn Văn Quan

Trung tâm kinh tế, chính trị, VH-XH, quốc phòng, an ninh của huyện.

2

Xã Tràng Phái

Có khu căn cứ chiến đấu của tỉnh, có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh.

3

Xã Tân Đoàn

Nơi có căn cứ chiến đấu của tỉnh, có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh.

4

Xã Yên Phúc

Về dân tộc, tôn giáo đang tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, đầu mối giao thông quan trọng, hoạt động các đối tượng hình sự diễn biến phức tạp.

Huyện Bình Gia

06

1

Thị Trấn Bình Gia

Về dân tộc, tôn giáo đang tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, đầu mối giao thông quan trọng, hoạt động các đối tượng hình sự diễn biến phức tạp.

2

Xã Mông Ân

Là xã thuộc khu vực phòng thủ

3

Xã Tô Hiệu

Là xã thuộc khu vực phòng thủ

4

Xã Quang Trung

Là xã nằm trong cụm căn cứ hậu phương của tỉnh, có vị trí quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

5

Xã Thiện Thuật

Là xã nằm trong căn cứ hậu phương của tỉnh.

6

Xã Hưng Đạo

Về dân tộc, tôn giáo đang tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, đầu mối giao thông quan trọng, hoạt động các đối tượng hình sự diễn biến phức tạp.

Huyện Bắc Sơn

12

1

Xã Vũ Lễ

Xã ATK

2

Xã Tân Hương

Xã ATK

3

Xã Tân Lập

Xã ATK

4

Xã Vũ Lăng

Xã ATK

5

Xã Bắc Sơn

Xã ATK

6

Xã Quỳnh Sơn

Xã ATK

7

Xã Hữu Vĩnh

Xã ATK

8

Xã Hưng Vũ

Xã ATK

9

Thị Trấn Bắc Sơn

Phức tạp về an ninh, trật tự tôn giáo.

10

Xã Nhất Tiến

Phức tạp

11

Xã Trấn Yên

Phức tạp về an ninh trật tự, tôn giáo.

12

Xã Vũ Sơn

Phức tạp

Huyện Chi Lăng

04

1

Thị trấn Đồng Mỏ

Trung tâm KT, CT, VH-XH, QP-AN của huyện; là khu vực phòng thủ then chốt của huyện.

2

Thị trấn Chi Lăng

Trung tâm kinh tế, chính trị, VH-XH, quốc phòng, an ninh của huyện; là khu vực phòng thủ then chốt 2 của huyện.

3

Xã Vạn Linh

Tình hình an ninh, chính trị diễn biến phức tạp.

4

Xã Hữu Kiên

Về dân tộc, tôn giáo đang tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, đầu mối giao thông quan trọng, hoạt động các đối tượng hình sự diễn biến phức tạp.

Huyện Hữu Lũng

05

1

Thị Trấn Hữu Lũng

Trung tâm ốt của huyện.

2

Xã Minh Sơn

Xã nằm trên hướng phòng thủ chủ yếu của huyện, tình hình an ninh chính trị phức tạp, địa bàn giáp ranh huyện Lạng Giang, Yên Thế tỉnh Bắc Giang.

3

Xã Hòa Lạc

Xã nằm trên hướng phòng thủ phía sau của huyện.

4

Xã Hòa Thắng

Xã có tình hình an ninh chính trị diễn biến phức tạp, địa danh giáp huyện Lạng Giang, Lục Nam tỉnh Bắc Giang, xã nằm gần căn cứ chiến đấu của huyện.

5

Xã Tân Thành

Là địa bàn xây dựng căn cứ chiến đấu 2 và dự kiến là khu vực địch đổ bộ đường không; khu vực gây rối ở Đền Bắc Lệ trong quyết tâm phòng thủ của huyện.

Thành phố Lạng Sơn

06

1

Phường Hoàng Văn Thụ

Địa bàn có nhiều khu chợ, khu di tích, đền chùa, tốc độ đô thị hóa nhanh, hoạt động của các đối tượng hình sự và trật tự xã hội diễn biến phức tạp.

2

Phường Tam Thanh

Địa bàn có nhiều khu chợ, khu di tích, đền chùa.

3

Phường Vĩnh Trại

Trên địa bàn 2 phường tập trung nhiều đơn vị hành chính của tỉnh và thành phố, đồng thời có trụ sở của 02 nhà thờ lớn (Nhà thờ Cửa Nam và Mỹ Sơn).

4

Phường Chi Lăng

5

Xã Hoàng Đồng

Địa bàn có khu Liên doanh cổ phần Quốc tế Lạng Sơn; khu đô thị Nam Hoàng Đồng, tình hình an ninh, chính trị diễn biến phức tạp, dễ bị bọn phản động lợi dụng kích động gây rối trật tự trên địa bàn.

6

Xã Quảng Lạc

Về dân tộc, tôn giáo đang tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, đầu mối giao thông quan trọng, hoạt động các đối tượng hình sự diễn biến phức tạp.

VI. TỈNH BẮC CẠN

Tổng số: 51 xã, phường, thị trấn nội địa trọng điểm về quốcphòng, an ninh.

TT

Địa phương

Số lượng

Tóm tắt lý do, giải trình

Thành phố Bắc Kạn

05

1

Phường Đức Xuân

Trung tâm

2

Phường Huyền Tụng

Nơi xác định Sở CH dự bị của Thành phố

3

Phường

Là nơi xác định căn cứ chiến đấu của TP

4

Xã Dương Quang

Là nơi xác định căn cứ Hậu phương của TP

5

Xã Nông Thượng

Là nơi xác định nơi cất giấu VKTB của quân khu

Huyện Na Rì

07

1

Xã Côn Minh

Xã thuộc vùng CT229 của nhà nước.

2

Xã Lam Sơn

Là nơi xác định hướng phòng ngự chủ yếu của huyện

3

Xã Ân Tình

Xã thuộc vùng CT229 của nhà nước.

4

Xã Văn Minh

Xã có vị trí giáp ranh các xã, nơi tiềm ẩn

5

Xã Lương Thượng

Xã thuộc vùng CT229 của nhà nước.

6

Xã Kim Hỷ

Xã thuộc vùng CT229 của nhà nước.

7

Thị trấn Yến Lạc

Trung tâm KT, CT, VH, XH của huyện

Huyện Chợ Mới

08

1

Xã Quảng Chu

Xã có vị trí giáp ranh các xã, tỉnh Thái Nguyên nơi tiềm ẩn về ANTT, TTATXH

2

Xã Nông Thịnh

Là nơi xác định hướng phòng ngự chủ yếu của huyện

3

Xã Nông Hạ

Là nơi xác định hướng phòng ngự chủ yếu của huyện

4

Xã Cao Kỳ

Là nơi xác định hướng phòng ngự chủ yếu của huyện

5

Xã Thanh Vận

Là nơi xác định hướng phòng ngự chủ yếu của huyện

6

Xã Thanh Mai

Là nơi xác định hướng phòng ngự chủ yếu của huyện

7

Xã Mai Lạp

Là nơi xác định hướng phòng ngự chủ yếu của huyện

8

Thị trấn Chợ Mới

Trung tâm KT, CT, VH, XH của huyện

Huyện Bạch Thông

07

1

Xã Cao Sơn

Xã thuộc vùng CT229 của nhà nước.

2

Xã Vũ Muộn

Xã thuộc vùng CT229 của nhà nước.

3

Xã Sỹ Bình

Xã thuộc vùng CT229 của nhà nước.

4

Xã Hà Vị

Là nơi xác định căn cứ chiến đấu của huyện

5

Xã Dương Phong

Là nơi xác định SCH phía trước của huyện

6

Xã Đôn Phong

Là nơi xác định SCH phía trước của huyện

7

Thị Trấn Phủ Thông

Trung tâm KT, CT, VH, XH của huyện

Huyện Ba Bể

07

1

Xã Mỹ Phương

Là nơi xác định hướng phòng ngự thứ yếu của huyện

2

Xã Hà Hiệu

Là nơi xác định hướng phòng ngự thứ yếu của huyện

3

Xã Thượng Giáo

Là nơi xác định căn cứ chiến đấu của huyện

4

Xã Phúc Lộc

Là nơi xác định căn cứ chiến đấu của huyện

5

Xã Quảng Khê

Là nơi xác định căn cứ Hậu phương của huyện

6

Xã Đồng Phúc

Là nơi xác định căn cứ Hậu phương của huyện

7

Thị Trấn Chợ Rã

Trung tâm KT, CT, VH, XH của huyện

Huyện Ngân Sơn

04

1

Xã Cốc Đán

Là nơi xác định căn cứ Hậu phương của huyện

2

Xã Đức Vân

Địa bàn CZ do quân khu quản lý

3

Xã Vân Tùng

Trung tâm KT, CT, VH, XH của huyện

4

Thị Trấn Nà Phặc

Là nơi xác định hướng phòng ngự thứ yếu của huyện

Huyện Chợ Đồn

09

1

Xã Đại Sảo

Là nơi xác định căn cứ chiến đấu của huyện

2

Xã Bằng Lãng

Xã thuộc vùng CT229 của nhà nước.

3

Xã Lương Bằng

Xã thuộc vùng CT229 của nhà nước.

4

Xã Nghĩa Tá

Xã thuộc vùng CT229 của nhà nước.

5

Xã Yên Thịnh

Xã thuộc vùng CT229 của nhà nước.

6

Xã Yên Thượng

Xã thuộc vùng CT229 của nhà nước.

7

Xã Bản Thi

Là nơi xác định căn cứ chiến đấu của huyện

8

Xã Bằng Phúc

Là nơi xác định căn cứ Hậu phương của huyện

9

Thị Trấn Bằng Lũng

Trung tâm KT, CT, VH, XH của huyện

Huyện Pác Nặm

04

1

Xã Bộc Bố

Trung tâm KT, CT, VH, XH của huyện

2

Xã Nhạn Môn

Là nơi xác định căn cứ Hậu phương của huyện

3

Xã Nghiên Loan

Là nơi xác định hướng phòng ngự chủ yếu của huyện

4

Xã Cổ Linh

Là nơi xác định hướng phòng ngự thứ yếu của huyện