ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong

việc cưới, việc tang, lễ hội và các hoạt động tín ngưỡng tại

nơi thờ tự trên địa bàn tỉnh Lào Cai

_______________


 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 15/01/2002 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc thực hiện thông báo kết luận số 04-KL/TW ngày 19/11/2001 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2002/NQ-HĐND ngày 2 tháng 7 năm 2002 tại kỳ họp thứ 6 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XII,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các hoạt động tín ngưỡng tại nơi thờ tự trên địa bàn tỉnh Lào Cai, gồm 7 chương 21 điều (có văn bản kèm theo).

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin và Thể thao, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, giám đốc các doanh nghiệp căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. (Được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng)

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Nguyên