BỘ Y TẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 2 năm 1992

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành một số quy định về an toàn chiếu xạ thực phẩm

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 153/CP ngày 5/10/1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Y tế;

Căn cứ Điều 7 Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân của Quốc hội và Điều lệ vệ sinh của Hội đồng Bộ trưởng;

Căn cứ vào đề nghị của Hội đồng chuyên viên về vệ sinh an toàn chiếu xạ thực phẩm;

Theo đề nghị của ông Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Quốc gia, Viện trưởng Viện dinh dưỡng, Vụ trưởng Vụ vệ sinh môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này một số quy định về an toàn chiếu xạ thực phẩm và danh mục một số thực phẩm chiếu xạ tạm thời cho phép tiêu thụ.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực trong 2 năm kể từ ngày ban hành. Những quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Để có thể chính thức cho phép tiêu thụ các loại thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, Viện Dinh dưỡng thuộc Bộ Y tế có nhiệm vụ kết hợp với các cơ quan liên quan và Viện năng lượng nguyên tử Quốc gia xem xét tính an toàn và sự đảm bảo chất lượng dinh dưỡng của các thực phẩm chiếu xạ.

Điều 4: Ông Vụ trưởng Vụ vệ sinh môi trường, Viện trưởng Viện dinh dưỡng thuộc Bộ Y tế và Giám đốc Trung tâm chiếu xạ thuộc Viện năng lượng nguyên tử Quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN CHIẾU XẠ THỰC PHẨM

1. Các thực phẩm đưa vào chiếu xạ phải đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh thông thường theo quy định của Bộ Y tế

2. Để đảm bảo an toàn cho thực phẩm chiếu xạ, cơ sở chiếu phải đảm bảo đúng liều lượng, quy cách chiếu và được ghi chép đầy đủ, đều đặn hàng ngày vào sổ theo dõi.

3. Các thực phẩm chiếu xạ được bao gói riêng, có nhãn ghi ngày chiếu, nơi chiếu, liều chiếu. Nhãn phải rõ ràng, dễ đọc, có độ bền vững để không bị rách, bị nhoè. Sau khi chiếu các thực phẩm phải được bảo quản trong các điều kiện thích hợp và tùy loại thực phẩm phải ghi những hướng dẫn cần thiết về cách sử dụng cho người tiêu dùng.

DANH SÁCH THỰC PHẨM CHIẾU XẠ TẠM THỜI CHO PHÉP TIÊU THỤ
(kèm theo Quyết định số 305 BYT/QĐ ngày 9/3/1992 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Sản phẩm

Mục đích chiếu xạ

Loại cho phép

Liều lượng cho phép (kg)

Ngày cho phép

Khoai tây

c chế nảy mầm

Tạm thời

Tối đa 0,15

3/11/89

Hành tây

c chế nảy mầm

Tạm thời

Tối đa 0,1

3/11/89

Tỏi

c chế nảy mầm

Tạm thời

Tối đa 0,1

3/11/89

Đỗ xanh

Diệt sâu bọ

Lô thí nghiệm

Tối đa 1

3/11/89

Ngô

Diệt sâu bọ

Lô thí nghiệm

Tối đa 1

3/11/89

Bột ớt

Diệt sâu bọ

Lô thí nghiệm

Tối đa 1

3/11/89

Cá khô

Diệt sâu bọ

Lô thí nghiệm

Tối đa 1

3/11/89

Bộ trưởng Bộ Y tế

(Đã ký)

Phạm Song