THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 305/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC NÂNG CẤP CỬA KHẨU ĐĂK RUÊ (TỈNH ĐẮK LẮK) - CHI MIET (TỈNH MONDUNKIRI); MỸ QUÝ TÂY (TỈNH LONG AN) - SAM RÔNG (TỈNH SVAY RIÊNG); GIANG THÀNH (TỈNH KIÊN GIANG) - TON HON (TỈNH KĂM PÔT) TỪ CỬA KHẨU PHỤ LÊN CỬA KHẨU QUỐC GIA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền;
Căn cứ Biên bản kỳ họp lần thứ 8 của Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học và kỹ thuật ký ngày 25 tháng 10 năm 2006;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Công nhận các cửa khẩu sau:

1. Đăk Ruê (tỉnh Đắk Lắk) - Chi Miet (tỉnh Mondunkiri);

2. Mỹ Quý Tây (tỉnh Long An) - Sam Rông (tỉnh Svay Riêng);

3. Giang Thành (tỉnh Kiên Giang) - Ton Hon (tỉnh Kăm Pôt).

Nâng cấp từ cửa khẩu phụ lên cửa khẩu quốc gia.

Điều 2. Các Bộ, ngành và địa phương sau có trách nhiệm:

1. Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đắk Lắk, Long An, Kiên Giang thông báo chính thức với phía Campuchia vào thời gian thích hợp.

2. Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) bố trí lực lượng, trang thiết bị thích hợp để thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ, ngành tại cửa khẩu quốc gia nêu ở Điều 1.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đắk Lắk, Long An, Kiên Giang căn cứ vào tình hình thực tế, nhu cầu qua lại từng cửa khẩu và khả năng của địa phương để lựa chọn phương án đầu tư các công trình phục vụ việc kiểm tra, kiểm soát tại từng cửa khẩu một cách hợp lý, có hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thương mại, Giao thông vận tải; Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đắk Lắk, Long An, Kiên Giang và Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 4;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- Ban Biên giới (Bộ Ngoại giao);
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BQP);các Vụ: TH, QHQT, ĐP, CN, KTTH;
- Lưu: VT, NC (4b).
- VPCP: BTCN, các PCN

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGPhạm Gia Khiêm