ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 305/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 09 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIỮA CỤC THUẾ VỚI UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điu của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Quyết định số 1836/QĐ-BTC ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế;

Căn cứ Quyết định số 1686/QĐ-BTC ngày 28/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hà Giang;

Căn cứ Thông báo số 33/TB- UBND ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh, về Kết luận phiên họp Lãnh đạo UBND tỉnh tháng 3 năm 2020;

Xét đề nghị của Cục Thuế tại Tờ trình số 21/TTr-CT ngày 20/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế giữa Cục Thuế với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;- Thường trực Tỉnh ủy;- Thường trực HĐND tỉnh;- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;- Lãnh đạo VP (đ/c Đoàn, Sang, Sắc);- Trung tâm TT - CB tỉnh;- Vnptioffice;- Lưu: VT, KTTH(2).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH
Nguyễn Văn
Sơn

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIỮA CỤC THUẾ VỚI UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Kèm theo Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 09/03/2020 của UBND tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định mối quan hệ phối hp giữa Cục Thuế với Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thành phtrong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn thuộc phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Thuế và theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Điều 2. Đối tưng áp dụng

- Các Phòng chức năng thuộc Cục Thuế, Chi cục Thuế các huyện, thành phố và các Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế.

- Các cơ quan chuyên môn, UBND các phường, xã, thị trấn thuộc UBND các huyện, thành ph.

- Đơn vị, Doanh nghiệp, Hợp tác xã, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh, có nghĩa vụ nộp thuế tại địa bàn theo quy định của Luật thuế, Luật Quản lý thuế.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

Bám sát nhiệm vụ thu hàng năm được giao và ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh tổ chức triển khai công tác quản lý thuế, đảm bảo thực hiện có hiệu lực, hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật về thuế và quản lý thuế.

Điều 4. Hình thức phối hợp

Cục Thuế chỉ đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục Thuế, Chi cục Thuế các huyện, thành phố và các Chi cục Thuế khu vực thực hiện quản lý chặt chẽ, toàn diện, thu đúng, thu đủ và thu kịp thời các khoản thu được phân cấp quản lý theo quy định; Chi cục Thuế các huyện, thành phố và các Chi cục Thuế khu vực báo cáo tình hình thu thuế và đề xuất các nội dung phối hợp thực hiện trong công tác quản lý thuế trình UBND các huyện, thành phố; làm nhiệm vụ thường trực Ban Chỉ đạo chống thất thu Ngân sách, nợ đọng thuế; Tham gia các Đoàn kiểm tra chống thất thu ngân sách, đôn đốc thu nợ đọng thuế do UBND các huyện, thành phố thành lập.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo dõi, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan phối hợp với Cơ quan Thuế thực hiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước theo đề nghị của Chi cục Thuế các huyện, thành phố và Chi cục Thuế khu vực trên địa bàn; cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; tổ chức họp bàn, trao đổi, lấy ý kiến tham gia về các nội dung có liên quan đến công tác quản lý thuế hoặc theo các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 5. Nội dung phối hp

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện tốt chính sách, pháp luật về thuế và Luật Quản lý thuế; tuyên truyền về nhiệm vụ cải cách hành chính, hiện đại hóa trong lĩnh vực thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo sự đồng thuận trong xã hội về thực hiện nghĩa vụ thuế.

Phối hợp chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác thu thuế: Quản lý chặt chẽ, kịp thời, đầy đủ người nộp thuế; thanh tra, kiểm tra thuế, miễn, giảm thuế, khoanh tiền thuế nợ, xóa nợ tiền thuế... theo quy định của pháp luật; xây dựng dự toán thu, triển khai thực hiện dự toán thu NSNN hàng năm; kiểm tra chống thất thu thuế; công khai mức thuế phải nộp của hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn xã, phường, thị trấn; xử lý vi phạm pháp luật về thuế. Phối hp trong công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế đối với số thuế nợ của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và cá nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc thực hiện pháp luật về thuế; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện tốt chính sách pháp luật Thuế và Luật quản lý thuế tại địa bàn

1. Cục Thuế chỉ đạo các Chi cục Thuế thực hiện tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn chính sách thuế cho người nộp thuế; thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý thu thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế; tchức xây dựng triển khai, thực hiện dự toán thu, phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu được giao hàng năm trên địa bàn quản lý; thanh tra, kiểm tra thuế, ấn định thuế, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về thuế, cưỡng chế thu hồi nợ thuế theo quy định của pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan, Chi cục Thuế trên địa bàn phối hp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách thuế cho người nộp thuế.

Điều 7. Phối hợp chỉ đạo trin khai nhiệm vụ công tác thu thuế

1. Cục Thuế chỉ đạo các Chi cục Thuế thường xuyên báo cáo, đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, tham mưu, đề xuất các biện pháp quản lý thu, báo cáo UBND các huyện, thành phố đtheo dõi, chỉ đạo điều hành công tác thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn. Trường hợp số ước thu không đảm bảo dự toán của HĐND tỉnh giao (hụt thu), vì nguyên nhân khách quan, Cục Thuế có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Tham dự các kỳ họp, hội nghị liên quan đến công tác thu NSNN khi được HĐND, UBND các huyện, thành phố mời dự; Chỉ đạo Chi cục Thuế chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ hội nghị tng kết đánh giá công tác thuế; nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế trọng tâm hàng năm.

Tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách tỉnh tổ chức mời lãnh đạo UBND các huyện, thành phố họp bàn và triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến công tác thu ngân sách nhà nước.

Chi cục trưởng Chi cục Thuế chịu trách nhiệm trước Thường trực huyện ủy, thành ủy và UBND các huyện, thành phố về công tác thu thuế, phí phát sinh tại địa bàn huyện, thành phố (bao gồm cả địa bàn huyện không có trụ sở chính của Chi cục Thuế khu vực).

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Quyết định nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm và giám sát việc thực hiện pháp luật về thuế tại địa phương; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan, Chi cục Thuế trên địa bàn phối hợp thực hiện: lập dự toán và tổ chức nhiệm vụ thu thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn; xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh, tài nguyên khoáng sản, các khoản thu về đất...để cung cấp cho cơ quan thuế; Phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ dự án đấu giá đất trình UBND tỉnh xem xét quyết định, để kịp thời thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất theo quy định.

Thành lập Ban Chỉ đạo, Đoàn kiểm tra để chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ thuế, tập trung vào một số lĩnh vực, ngành kinh doanh như: Kinh doanh dịch vụ, vận tải; khai thác tài nguyên khoáng sản; các khoản thu từ đất; các khoản nợ đọng thuế kéo dài.

Chỉ đạo tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá công tác thuế; nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế trọng tâm hàng năm trên địa bàn; công tác khen thưởng các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế theo quy định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Chế độ báo cáo thực hiện quy chế

Định kỳ 6 tháng (chậm nhất ngày 10 tháng 7 và ngày 10 tháng 01 hàng năm) UBND các huyện, thành phố giao cho Chi cục Thuế trên địa bàn tổng hợp chung công tác thực hiện Quy chế phối hợp quản lý thuế gửi về Cục Thuế để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Điều 9. Tổ chức thc hin

Cục Thuế, Chi cục Thuế các huyện, thành phố, các Chi cục Thuế khu vực và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai, thực hiện tốt Quy chế này; trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn vướng mc vượt quá thẩm quyền, UBND các huyện, thành phố báo cáo UBND tỉnh (thông qua Cục Thuế) để xem xét, chỉ đạo thực hiện./.