UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Điều chỉnh mức thu phí vệ sinh đô thị trên địa bàn
thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

- Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH ngày 28/8/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

- Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Thông tư số 71/2003/TT-BTC ngày 30/7/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết thực hiện các quy định của Pháp lệnh phí và lệ phí;

- Căn cứ ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tại Công văn số 286/CV-HĐND ngày 29/12/2005 về việc điều chỉnh mức thu phí vệ sinh đô thị;

- Căn cứ Tờ trình số 1889/TT /LS-TC-GTCC ngày 22/11/2005 của Liên Sở Tài chính và Giao thông Công chính Hải Phòng về việc điều chỉnh mức thu phí vệ sinh đô thị;

- Xét đề nghị của Công ty Môi trường đô thị tại Tờ trình số 3744-TT-MTĐT ngày 13/7/2005 về việc điều chỉnh mức thu dịch vụ vệ sinh đô thị;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chỉnh mức thu phí vệ sinh đô thị và áp dụng mức thu phí mới đối với các hộ dân, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, các tổ chức kinh tế, các cơ quan hành chính sự nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

(Có bảng chi tiết về mức thu phí vệ sinh đô thị kèm theo)

Điều 2: Giao Sở Giao thông công chính chủ trì cùng Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

- Quyết định này thực hiện từ ngày 01/01/2006, thay thế những quy định trước đây về thu phí vệ sinh đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 3: Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Giao thông công chính, Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế nhà nước thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hải Phòng, Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

T/M.UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Trần Văn Hiếu