ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3055/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 16 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO,BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngânsách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Căn cứ Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2013của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức, viên chức nhà nước năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 628/TTr-SNV ngày 14 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhànước năm 2013 (có Kế hoạch điều chỉnh kèm theo).

Điều 2.Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 27tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh. Giao Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệmphối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệuquả.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính,Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾHOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số 3055/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên lớp, nội dung đào tạo, bồi dưỡng

Đối tượng tham dự

Số lớp

Tổng số học viên (người)

Thời gian tổ chức
(ngày)

Thời gian thực hiện
(ngày, tháng)

Kinh phí
(1.000đ)

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

I

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH GIẢM KINH PHÍ, KHÔNG THỰC HIỆN

237.048

1

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về tôn giáo

Công an tỉnh, cán bộ phụ trách công tác tôn giáo các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức hội, đoàn thể, mặt trận liên quan đến công tác tôn giáo

01

60

3

Quý III

1.998

Sở Nội vụ

 Điều chỉnh giảm kinh phí 1.998.000 đ

2

Học tập, rút kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính; những kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực và cải thiện chỉ số PAPI, chỉ số PCI của tỉnh

Cán bộ, công chức một số sở, ngành, huyện, thành phố liên quan

01

17

10

Quý III

100.000

Sở Nội vụ

 Không thực hiện

3

Khảo sát, lập kế hoạch mở lớp Đại học cho cán bộ xã

Tổ chức khảo sát, lập kế hoạch, tổ chức hội thảo và chuẩn bị các điều kiện tổ chức mở lớp đào tạo đại học cho cán bộ, công chức cấp xã theo chủ trương của tỉnh

Quý III

21.000

Sở Nội vụ

 Không thực hiện

4

Biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch cán sự

Theo nội dung chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự ban hành kèm theo Quyết định 569/QĐ-BNV ngày 22/6/2012 và Quyết định số 1270/QĐ-BNV ngày 03/12/2012

Trong năm 2013

114.050

Sở Nội vụ

 Không thực hiện

II

NỘI DUNG BỔ SUNG THỰC HIỆN TRONG QUÝ IV/2013

182.390

1

Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính

Cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện

01

70

60

Quý IV

152.390

Sở Nội vụ

2

Biên soạn tài liệu chương trình bồi dưỡng chức danh Trưởng thôn

Theo Chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Quý IV

30.000

Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh

III

TIẾT KIỆM KINH PHÍ 10% CỦA 7 THÁNG CUỐI NĂM 2013

54.658

TỔNG CỘNG KINH PHÍ THỰC HIỆN QUÝ IV/2013

237.048