BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ DỰ KIẾN SẢN PHẨM CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2015:
“NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
PHỤC VỤ SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM CHỦ LỰC”
------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 1244/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2011-2015;
Căn cứ Quyết định số 2850/QĐ-BKHCN ngày 15 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt Danh mục các Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 2011-2015;

>> Xem thêm:  Những giấy tờ cần thiết trong hợp đồng mua bán đất ? Mức thuế phải nộp khi mua bán đất đai ?

Xét đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Vụ Công nghệ cao, Vụ Hợp tác quốc tế và Vụ Kế hoạch - Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ sản xuất các sản phẩm chủ lực”, mã số: KC.06/11-15 (Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Vụ Công nghệ cao, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chủ nhiệm Chương trình KC.06/11-15, Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Văn phòng Chính phủ;
- UB KHCNMT của Quốc hội;
- Ban Khoa giáo Trung ương;
- Hội đồng CSKH&CNQG;
- Lưu VT, Vụ KH-TC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Chu Ngọc Anh

PHỤ LỤC
MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ DỰ KIẾN SẢN PHẨM CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2015: “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM CHỦ LỰC[1]” –
MÃ SỐ: KC.06/11-15

(Kèm theo Quyết định số 3057/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2011
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

>> Xem thêm:  Người có tên trong hộ khẩu liên quan gì đến việc bán đất ? Mua bán đất như thế nào là hợp pháp ?

I. MỤC TIÊU
1. Làm chủ được các công nghệ then chốt và giải pháp kinh tế - kỹ thuật tiên tiến để nâng cao hiệu quả kinh tế, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm chủ lực đáp ứng yêu cầu sản xuất, tiêu dùng trong nước và phục vụ xuất khẩu.
2. Áp dụng được các công nghệ và giải pháp kinh tế - kỹ thuật vào sản xuất quy mô lớn các sản phẩm hàng hóa có hàm lượng khoa học, giá trị gia tăng cao nhằm gia tăng tỷ trọng xuất khẩu hoặc thay thế một số mặt hàng nhập khẩu.
II. NỘI DUNG
1. Lĩnh vực nông nghiệp:
- Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sản xuất tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực: công nghệ sản xuất giống (tạo giống, nhân giống), kỹ thuật sản xuất (nuôi trồng, canh tác, khai thác hải sản xa bờ, tạo sản phẩm giá trị gia tăng từ phụ phẩm của các sản phẩm nông nghiệp chủ lực) có thể áp dụng trên quy mô lớn để sản xuất ra các sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường.
- Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến trong sản xuất cây dược liệu và sản phẩm có nguồn gốc từ cây dược liệu chủ lực của Việt Nam.
2. Lĩnh vực công nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng:
- Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong sản xuất sản phẩm ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn và các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho các ngành cơ khí chế tạo, sản xuất lắp ráp ôtô, dệt may - da giày và sản phẩm công nghiệp công nghệ cao.
- Nghiên cứu chuyển giao ứng dụng và phát triển các công nghệ tiên tiến trong giao thông, xây dựng cơ sở hạ tầng.

>> Xem thêm:  Ủy ban nhân dân xã có thẩm quyền bán đất không ? UBND xã có quyền xác nhận giao dịch mua bán đất ?

III. DỰ KIẾN CÁC SẢN PHẨM CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Nhóm sản phẩm công nghệ
- Các quy trình công nghệ được chuẩn hóa đồng bộ, tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực đạt năng suất, chất lượng cao hơn hẳn so với công nghệ đang phổ biến trong sản xuất.
- Các mô hình ứng dụng công nghệ quy mô pilot trong sản xuất các sản phẩm nông nghiệp và dược liệu chủ lực đạt tiêu chuẩn, cho hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường.
- Các công nghệ tiên tiến, đồng bộ trong sản xuất sản phẩm công nghiệp ưu tiên, mũi nhọn và sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (đóng tàu, ôtô, thiết bị toàn bộ, máy CNC, nguyên phụ liệu cho ngành dệt may - da giày, hóa chất cơ bản, khuôn mẫu, nhựa kỹ thuật…).
- Các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực giao thông, xây dựng (công nghệ thiết kế, thi công xây dựng nhà cao tầng, cầu, đường, thiết bị thi công giao thông, xây dựng…).
2. Nhóm sản phẩm ứng dụng:
- Con giống, cây giống, các sản phẩm nông nghiệp đạt các tiêu chuẩn chất lượng quốc gia hoặc quốc tế; mô hình ứng dụng đưa vào sản xuất thương mại, sản xuất quy mô lớn thuộc các đối tượng:
+ Cây trồng: lúa siêu năng suất, lúa chất lượng cao, sắn, cây trồng biến đổi gen (ngô, đậu tương, bông); cây có múi không hạt; thanh long, chè, cà phê, cao su chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xuất khẩu;
+ Vật nuôi: gia súc, gia cầm chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm, sản xuất ở quy mô công nghiệp;

>> Xem thêm:  Mua bán đất bằng hợp đồng viết tay có hiệu lực pháp luật không ? Thủ tục mua bán đất hợp pháp ?

+ Thủy hải sản: tôm sú, tôm hùm, cá tra, cá ngừ đại dương, cá tầm, cá chình, cá song, cá chim, hàu biển;
+ Sản phẩm giá trị gia tăng từ phụ phẩm nông nghiệp;
+ Nấm ăn, nấm dược liệu;
+ Dược liệu và sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu chủ lực: Sâm Ngọc Linh, Trinh nữ Hoàng cung, Thông đỏ, Hồi.
- Các dây chuyền pilot trong các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn và sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (cơ khí ôtô, đóng tàu, thiết bị toàn bộ, nguyên phụ liệu cho dệt may - da giày, sản phẩm nhựa kỹ thuật, khuôn mẫu, vật liệu xây dựng…).
- Các sản phẩm công nghiệp xuất khẩu hoặc thay thế nhập khẩu đạt các tiêu chuẩn chất lượng khu vực và thế giới (các sản phẩm cơ khí trọng điểm như: tàu thủy, máy công cụ, thiết bị nâng hạ, thiết bị phục vụ khai thác, chế biến than, bôxit, thiết bị nâng hạ, thiết bị thi công công trình giao thông, xây dựng…).
IV. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH
1. Chỉ tiêu về trình độ khoa học: 100% nhiệm vụ khoa học công nghệ có kết quả được công bố trên các tạp chí khoa học công nghệ ngành có uy tín trong nước trong đó có tối thiểu 10% nhiệm vụ khoa học công nghệ có công bố ở các tạp chí có uy tín ở nước ngoài.
2. Chỉ tiêu về trình độ công nghệ: 80% công nghệ được tạo ra đạt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tương đương với công nghệ hiện có của các nước trong khu vực, trong đó có 30% công nghệ mới chuyển giao cho doanh nghiệp, người sản xuất. Các sản phẩm của công nghệ có tính năng kỹ thuật, kiểu dáng, chất lượng và giá cả có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại của các nước trong khu vực.
3. Chỉ tiêu sở hữu trí tuệ: 70% nhiệm vụ khoa học công nghệ có công nghệ được chấp nhận đơn yêu cầu bảo hộ sở hữu trí tuệ, trong số đó có 20% nhiệm vụ khoa học công nghệ có công nghệ được cấp bằng sáng chế hoặc giải pháp hữu ích.

>> Xem thêm:  Thủ tục mua bán đất vườn liền kề ? Thủ tục bán đất quy hoạch tại khu đô thị ?

4. Chỉ tiêu về đào tạo: 80% số nhiệm vụ khoa học công nghệ có tham gia đào tạo tiến sỹ, thạc sỹ.
5. Chỉ tiêu về cơ cấu nhiệm vụ khi kết thúc chương trình:
- 40% các nhiệm vụ có công nghệ/sản phẩm được tiếp tục phát triển và ứng dụng vào thực tiễn của giai đoạn tiếp theo;
- 40% các nhiệm vụ có công nghệ/sản phẩm được sản xuất thử nghiệm quy mô pilot;
- 20% các nhiệm vụ có sản phẩm được thương mại hóa, trong đó 1/2 công nghệ sẵn sàng cho áp dụng vào sản xuất trên quy mô lớn./.
[1] Các sản phẩm mà Việt Nam có thế mạnh về tài nguyên, nguồn lực để phát triển; các sản phẩm đó có sản lượng, giá trị xuất khẩu lớn, hoặc có tiềm năng xuất khẩu lớn hoặc có số lượng, sản lượng, giá trị lớn trong tiêu dùng, sản xuất trong nước.

>> Xem thêm:  Mẫu đơng đăn ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2020, Hướng dẫn cách viết