ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 306/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 05 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 860/QĐ-UBND NGÀY 22/4/2008 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1979/QĐ-UBND NGÀY 23/9/2008 CỦA UBND TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 22/4/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Đa khoa huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 23/9/2008 củaUBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2440/QĐ- UBND ngày 10/11/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Đa khoa huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2770/QĐ- UBND ngày 18/12/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 119/TTr-SKHĐT ngày 27/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Hủy bỏ Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 22/4/2008 củaUBNDtỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 23/9/2008 củaUBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu, công trình: Bệnh viện Đa khoa huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Lý do: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2440/QĐ-UBNDngày 10/11/2008 phê duyệt lại dự án đầu tư và Quyết định số 2770/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 phê duyệt lại kế hoạch đấu thầu, công trình: Bệnh viện Đa khoa huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước nhưng không thay thế hoặc hủy bỏ Quyếtđịnh số 860/QĐ- UBNDngày 22/4/2008 và Quyết định số 1979/QĐ- UBND ngày 23/9/2008.

Điều 2. Việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Đa khoa huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, tổ chức thực hiện theo Quyết định s 2440/QĐ- UBND ngày 10/11/2008 và Quyết định số 2770/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 củaUBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng: KTTH, KTN, VX;
- Lưu: VT, (18B-03/02).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Trai