ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3060/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 17 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTQUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2000
ĐỒ ÁN: QUY HOẠCH KHU ĐẤT, KHO BÃI VÀ CƠ SỞ SẢN XUẤT GÂY Ô NHIỄM DI DỜI RA KHỎIKHU VỰC NỘI THÀNH, THÀNH PHỐ QUY NHƠN
HẠNG MỤC: CỤM KHO KHU VỰC CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47, HỢP TÁC XÃ BÌNH MINH, XÍNGHIỆP SONG MÂY XUẤT KHẨU MỸ NGHỆ VÀ PHÂN VIỆN QUY HOẠCH RỪNG TRUNG TRUNG BỘ.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đôthị;

Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc và cảnh quan đô thị;

Căn cứ Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian ngầm đô thị;

Căn cứ Kết luận số 163-KL/TU ngày 20/11/2012của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về báo cáo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 các khuđất, kho bãi và cơ sở sản xuất gây ô nhiễm di dời ra khỏi khu vực nội thành,thành phố Quy Nhơn, hạng mục: Cụm kho khu vực Công ty cổ phần Xây dựng 47;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 86/TTr-SXD ngày 16/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đồ án quy hoạch phânkhu tỷ lệ 1/2000 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên đồ án: Quy hoạch khu đất,kho bãi và cơ sở sản xuất gây ô nhiễm di dời ra khỏi khu vực nội thành, thànhphố Quy Nhơn.

Hạng mục:Cụm kho khu vựcCông ty cổ phần xây dựng 47, Hợp tác xã Bình Minh, Xí nghiệp Song Mây xuất khẩumỹ nghệ và Phân viện quy hoạch rừng Trung Trung Bộ.

2. Địa điểm, phạm vi và ranh giới quy hoạch: Khu vực nghiên cứu quy hoạch có diện tích 47.100m2 (4,71ha)gồm khu đất Công ty cổ phần xây dựng 47, Hợp tác xã Bình Minh, Xí nghiệp SongMây xuất khẩu mỹ nghệ, Phân viện quy hoạch rừng Trung Trung Bộ, một phần diệntích Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và cụm dân cư khu vực nút giao thông TâySơn - Hoàng Văn Thụ, có giới cận như sau:

- Bắc giáp: Đường Hoàng Văn Thụ;

- Nam giáp: Đường Thanh Niên (dự kiến nối dài đến đường TâySơn) và khu đất kho xăng dầu QK5 (thuộc dự án khu Đô thị - Thương mại An Phú);

- Đông giáp: Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và khu dân cư;

- Tây giáp: Đường Tây Sơn.

3. Tính chất và mục tiêu quy hoạch:

- Khảo sát đánh giá quỹ đất hiện trạng của các khu đấtnhàxưởng, kho bãi và cơ sở sản xuất gây ô nhiễm dự kiến di dời và các khu vực bịảnh hưởng trong ranh giới quy hoạch.

- Đề xuất, bố trí các quỹ đất xây dựng phù hợp theo nhu cầuphát triển kinh tế xã hội gồm đất xây dựng chung cư cao tầng, đất ở tái định cưcho các hộ dân bị ảnh hưởng trong ranh giới quy hoạch, các công trình công cộngphúc lợi khác...

- Chỉnh trang đô thị phù hợp và gắn kết với kiến trúc cảnhquan khu vực xung quanh.

- Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng, xúc tiến kêugọi đầu tư và thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư xây dựng tiếp theo.

4. Quy mô sử dụng đất:

Bảng cân bằng sử dụng đất

STT

Loại đất

Diện tích

(m²)

Tỷ lệ

(%)

1

Đất ở

26.209,5

55,65

Đất xây dựng chung cư (ký hiệu OCC-01)

20.017

Đất ở lô phố (ký hiệu OLP)

6.192,5

2

Đất công trình công cộng

8.265,5

17,55

Văn phòng làm việc HTX Bình Minh

(ký hiệu CC-01)

850

Văn phòng làm việc Xí nghiệp Song mây xuất khẩu (ký hiệu CC-02)

855

Trụ sở Đoàn dân ca kịch Bình Định

(ký hiệu CC-03)

1.769,5

Phần diện tích sử dụng đất còn lại của Phân viện quy hoạch rừng Trung Trung bộ

(ký hiệu CC-04)

4.508

Đất chuyển giao cho Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định (ký hiệu CC-05)

283

3

Đất hạ tầng kỹ thuật

12.625

26,80

Tổng cộng

47.100

100

5. Quy định về quản lý quy hoạch - kiến trúc:

- Khu nhà ở chung cư: 20.017 m2

+ Mật độ xây dựng: ≤ 42%.

+ Hệ số sử dụng đất: ≤ 7 lần.

+ Tầng cao: 15 - 18 tầng.

+ Khoảng lùi: ≥ 12m so với chỉ giới đường đỏ đường Tây Sơn, Hoàng Văn Thụ;≥ 9m so với chỉ giới đườngđỏ cácđường còn lại.

- Khu nhà ở lô phố: 6.192,5 m2.

+ Tầng cao: 2 - 3 tầng.

+ Khoảng lùi: Bằng chỉ giới đường đỏ.

- Khu công trình công cộng: 8.265,5 m2

+ Mật độ xây dựng: ≤ 40%.

+ Hệ số sử dụng đất: ≤ 2 lần.

+ Tầng cao: 3 - 5 tầng.

+ Khoảng lùi: ≥ 4,5m so với chỉ giới đường đỏ; ≥ 3,0m so với tường rào baoquanh.

6. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật:

a. San nền:Khu vực san nền có địahình tương đối bằng phẳng, có cốt hiện trạng thấp hơn đường Tây Sơn 1,55m. Độdốc san nền i=0.3%, chủ yếu dốc từ hướng Tây Nam sang hướng Đông Bắc đảm bảothoát nước, không bị ngập úng cục bộ.

- Cốt hiện trạng trung bình: 4,1m; cốt thiết kế cao nhất: 5,59m; cốt thiếtkế trung bình: 4,83m; cốt thiết kế thấp nhất: 4,26m; độ cao đắp nền trung bình:0,73m.

b. Quy hoạch giao thông:

- Lộ giới đường Thành Thái (nối dài): 18m (4,0m - 10,0m - 4,0m).

- Lộ giới đường quy hoạch ở giữa tiếp giáp với khu đô thị - Thương mại AnPhú: 20,0m (5,0m - 10,0m - 5,0m).

- Lộ giới đường nội bộ cụm đất ở lô phố quy hoạch mới ở phía Đông Bắc dọctheo đường Hoàng Văn Thụ: 7m (1,5m - 4,0m - 1,5m).

c. Quy hoạch cấp nước:

- Đấu nối sử dụng hệ thống cấp nước sạch đô thị tại đường Hoàng Văn Thụ.

- Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt: 150 lít/người/ngày đêm.

- Chỉ tiêu cấp nước công trình công cộng: 2 lít/m2/sàn ngàyđêm.

Tổng nhu cầu dùng nước: 884m3/ngày đêm.

d. Quy hoạch thoát nước mưa: Nước mưa trong khu quy hoạch được thugom về tuyến cống dọc đường Thanh Niên nối dài và đấu nối điểm xả vào tuyếncống hiện có dọc đường Lý Thái Tổ.

đ. Quy hoạch cấp điện: Đấu nối nguồn từ lưới điện 22KV hiện trạngtheo tuyến đường Tây Sơn; xây dựng mới 1 trạm biến áp 3200KVA - 22/0.4KV. Xâydựng hệ thống cấp điện và thông tin liên lạc đi ngầm cung cấp cho khu ở, khucông trình công cộng và chiếu sáng đường phố.

e. Vệ sinh môi trường:

- Thoát nước bẩn: Hệ thống thu gom nước bẩn sinh hoạt đi riêng biệt với hệthống nước mưa. Nước bẩn sinh hoạt được thu gom về tuyến cống dọc đường ThanhNiên (nối dài) và đấu nối điểm xả vào tuyến cống thoát nước bẩn sinh hoạt hiệncó dọc đường Lý Thái Tổ.

- Quản lý chất thải rắn:Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, vậnchuyển về khu xử lý Long Mỹ theo dịch vụ vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn.

7. Tổ chức thực hiện:

- Phê duyệt quy hoạch: UBND tỉnh.

- Thẩm định quy hoạch: Sở Xây dựng.

- Chủ đầu tư: Sở Xây dựng.

- Đại diện chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển nhà và Tư vấnxây dựng.

- Tư vấn lập quy hoạch: Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xâydựng.

Điều 2. Quyết định này làm căn cứ để quản lý đầu tư xây dựng, triểnkhai thực hiện quy hoạch theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Xây dựng, Tàinguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nàykể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng