BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3068/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA BỘ TRƯỞNG VÀ CÁC THỨ TRƯỞNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 928/QĐ-CTN ngày 30/6/2010 của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệmBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 1000/QĐ-TTg ngày 30/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việcđiều động, bổ nhiệm ông Bùi Văn Ga giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyền hạn, tráchnhiệm của lãnh đạo Bộ:

- Bộ trưởng chịu trách nhiệmtoàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội về thực hiện nhiệm vụcủa Bộ trưởng theo Nghị định số 178/2007/NĐ-CP và Nghị định số 32/2008/NĐ-CP.

- Bộ trưởng phân công cho cácThứ trưởng giúp Bộ trưởng chỉ đạo, xử lý thường xuyên các công việc trong lĩnhvực, đơn vị và địa bàn theo quyết định này.

- Các Thứ trưởng: Được thay mặtBộ trưởng quyết định và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, trước pháp luật vềcác quyết định của mình thuộc lĩnh vực, đơn vị và địa bàn được Bộ trưởng phâncông. Đối với những vấn đề đặc biệt quan trọng, phức tạp hoặc nhạy cảm thì cầnxin ý kiến Bộ trưởng trước khi quyết định. Khi thực hiện nhiệm vụ, nếu có nộidung liên quan đến lĩnh vực, đơn vị hoặc địa bàn do Thứ trưởng khác hoặc Bộtrưởng phụ trách, các Thứ trưởng cần chủ động phối hợp bàn bạc giải quyết.Trường hợp các Thứ trưởng có ý kiến khác nhau thì báo cáo Bộ trưởng quyết định.

Điều 2. Phân công côngtác cụ thể của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

1. Bộ trưởng Phạm Vũ Luận

- Lĩnh vực công tác: Chiến lượcvà kế hoạch phát triển giáo dục; Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - Tài chính ngành; Cơsở vật chất và thiết bị trường học.

Tham gia giải quyết các côngviệc thuộc trách nhiệm của các Thứ trưởng khi được đề nghị hoặc thấy cần thiết.

Chủ tài khoản số 1.

- Phụ trách các đơn vị: Vụ Tổchức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trườnghọc, đồ chơi trẻ em; Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; Hội đồng chức danh Giáosư Nhà nước.

- Phụ trách các Dự án, Đề án vàcác Hội: Dự án Hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục; Đề án Kiên cố hóa trường lớphọc; Dự án Xây dựng 4 trường đại học xuất sắc và các đại học chất lượng cao hợptác với các nước khác (đề án quốc gia).

- Tham gia các Ban chỉ đạo củaChính Phủ: Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và các ban khác liên quan đến lĩnh vực côngtác.

- Phụ trách địa bàn: Các tỉnhkhu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, HảiPhòng, Đà Nẵng và Cần Thơ.

2. Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển

- Lĩnh vực công tác: Giáo dụctrẻ khuyết tật và hoà nhập; Giáo dục Tiểu học; Giáo dục Trung học; Giáo dụcthường xuyên; Phát triển ngành sư phạm; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộquản lý giáo dục; Công tác tổ chức cán bộ theo sự phân công của Bộ trưởng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theosự phân công của Bộ trưởng.

Chủ tài khoản số 2.

- Phụ trách các đơn vị: Vụ Giáodục Tiểu học; Vụ Giáo dục Trung học; Vụ Giáo dục thường xuyên; Cục Nhà giáo vàCán bộ quản lý cơ sở giáo dục; Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục;Học viện Quản lý giáo dục; Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh.

- Phụ trách các Dự án, Đề án vàcác Hội: Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Dự án Hợptác với Unicef chu kỳ 2006-2010 và các dự án phi chính phủ; Chương trình Đảmbảo chất lượng giáo dục trường học; Chương trình Phát triển giáo dục trung học;Dự án Phát triển giáo dục trung học cơ sở II; Dự án Giáo dục trung học cơ sởvùng khó khăn nhất; Dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông; Dự án Pháttriển giáo viên trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp; Dự án Nâng caochất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học và trung học cơ sở các tỉnhmiền núi phía Bắc Việt Nam (Dự án Việt - Bỉ); Đề án Giáo dục trẻ khuyết tật; Đềán Phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm; § ề án Tăng cường giảng dạytiếng Pháp trong hệ thống giáo dục quốc dân (chương trình giáo dục Tiếng Pháp);Đề án “Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”;Đề án Phát triển các trường trung học phổ thông chuyên; Hội Cựu chiến binh Cơquan Bộ ; Hiệp hội Thiết bị Giáo dục Việt Nam.

- Tham gia Ban Chỉ đạo Tây Bắcvà các ban khác liên quan đến lĩnh vực công tác.

- Phụ trách địa bàn các tỉnhthuộc vùng núi phía Bắc.

3. Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa

- Lĩnh vực công tác: Giáo dụcMầm non; Giáo dục dân tộc; Thanh tra; Phòng chống tham nhũng, thực hành tiếtkiệm; Báo chí; Xuất bản; Cổ phần hóa doanh nghiệp; Công tác quan hệ với Quốchội và các bộ, ngành; Công tác nữ của ngành.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theosự phân công của Bộ trưởng.

- Phụ trách các đơn vị: Vụ Giáodục Mầm non; Vụ Giáo dục dân tộc; Thanh tra; Báo Giáo dục và Thời đại; Tạp chíGiáo dục; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Viện Nghiên cứu thiết kế trường học;Công ty Cổ phần thiết bị giáo dục 1.

- Phụ trách các Dự án, Đề án vàcác Hội: Đề án phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 - 2015; Đề ánPhát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú; Đề án củng cố, phát triểntrường phổ thông dân tộc bán trú nhằm nâng cao chất lượng dạy học; Ban Vì sựtiến bộ phụ nữ; Hội Cựu giáo chức; Công tác dân số, gia đình và trẻ em.

- Tham gia Uỷ ban Dân tộc củaChính phủ và các ban khác liên quan đến lĩnh vực công tác.

- Phụ trách địa bàn các tỉnhthuộc Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

4. Thứ trưởng Trần Quang Quý

- Lĩnh vực công tác: Khoa học,Công nghệ và Môi trường; Công tác học sinh, sinh viên; Cải cách hành chính; Xâydựng văn bản quy phạm pháp luật và phổ biến pháp luật; Văn bằng chứng chỉ; Thiđua khen thưởng của ngành; Đảm bảo cơ sở vật chất và hoạt động của Cơ quan Bộ;Phòng chống lụt bão và thiên tai; Dân quân tự vệ của cơ quan Bộ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theosự phân công của Bộ trưởng.

- Phụ trách các đơn vị: Vănphòng Bộ; Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Vụ Công tác học sinh, sinhviên; Vụ Pháp chế; Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thành phố Hồ ChíMinh.

- Phụ trách các Dự án, Đề án vàcác Hội: Dự án phòng chống ma tuý trong trường học; Đề án Cải cách hành chínhcủa Bộ; Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam; Hội Thể thao học sinhViệt Nam; Hội Khuyến học Việt Nam.

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Ủyban quốc gia: Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam;Ủy ban Quốc gia Phòng Chống tội phạm; Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, phòngchống tệ nạn ma túy, mại dâm; Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và các bankhác liên quan đến lĩnh vực công tác.

- Phụ trách địa bàn các tỉnhthuộc Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

5. Thứ trưởng Bùi Văn Ga

Lĩnh vực công tác: Giáo dục Đạihọc; Giáo dục Trung cấp chuyên nghiệp; Giáo dục Quốc phòng; Đào tạo theo nhucầu xã hội; Hợp tác và đào tạo quốc tế; Ứng dụng công nghệ thông tin trongngành.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theophân công của Bộ trưởng.

- Phụ trách các đơn vị: Vụ Giáodục Đại học; Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp; Vụ Giáo dục Quốc phòng; Vụ Hợp tác quốctế; Cục Đào tạo với nước ngoài; Cục Công nghệ thông tin; Trung tâm Đào tạo khuvực của SEAMEO tại Việt Nam; Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nguồn nhânlực.

- Phụ trách các Dự án, Đề án vàcác Hội: Dự án Giáo dục Đại học 2; Dự án Giáo dục Đại học 3; Dự án Đào tạo kỹsư chất lượng cao; Dự án Giáo dục Hà Lan; Đề án Hỗ trợ dạy và học tiếng Việtcho người Việt Nam ở nước ngoài; Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sỹcho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020; Đề án Đào tạo theo nhucầu xã hội; Đề án "Nâng cao hiệu quả hợp tác phát triển nguồn nhân lựcViệt - Lào"; Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập; Hiệphội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam; Hiệp hội các trường Cao đẳng, Trung cấp Kinhtế - Kỹ thuật.

- Phụ trách địa bàn các tỉnhthuộc Đông Nam Bộ.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 8978/QĐ-BGDĐT ngày 23/12/2009 củaBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân công công tác của Bộ trưởng vàcác Thứ trưởng.

Bộ trưởng, các Thứ trưởng, Thủtrưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giámđốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng cáctrường đại học, cao đẳng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương (để b/c);
- Thủ tướng Chính Phủ, các PTTg CP (để b/c);
- Ban Tổ chức TƯ (để b/c);
- Văn phòng TƯ Đảng, VP QH, VP Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ; Website Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ,cơ quan thuộc CP;
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể TƯ;
- UBND, Sở GDĐT các tỉnh, thành phố;
- HĐ Quốc gia giáo dục, HĐ CDGSNN;
- Công đoàn Giáo dục Việt Nam;
- Hội Cựu Giáo chức VN; Hội Khuyến học VN; Hội Cựu chiến binh CQ Bộ; Hội Thể thao ĐH&CN VN; Hội Thể thao HSVN; Hiệp hội Thiết bị GDVN; Hiệp hội các trường ĐH,CĐ ngoài công lập; Hiệp hội CĐCĐ VN; Hiệp hội các trường CĐ, TC KT-KT;
- Website của Bộ GDĐT;
- Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận