BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3069/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐỘI QUẢN LÝ, HUẤN LUYỆN VÀ SỬ DỤNG CHÓ NGHIỆP VỤ TRỰC THUỘC CỤC ĐIỀU TRA CHỐNG BUÔN LẬU

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Nghị định số 36/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1399/QĐ-BTC ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tra chống buôn lậu trực thuộc Tổng cục Hải quan;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Vụ trưởng Vụ án bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Đội Quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ (Đội 8) là đơn vị trực thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu và trực tiếp thực hiện công tác quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ phục vụ công tác công tác kiểm soát phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép các chất ma túy, vũ khí, chất nổ và các chất cấm khác.

2. Đội Quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ có con dấu riêng để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Đội Quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Xây dựng quy hoạch về chiến lược trang bị, sử dụng và phát triển lực lượng huấn luyện viên và chó nghiệp vụ của ngành Hải quan phục vụ phục vụ công tác kiểm soát phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép các

2. Xây dựng phương án bố trí trang bị, phương thức sử dụng chó nghiệp vụ cho các đơn vị thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu và các đơn vị trực thuộc Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

3. Ban hành, bổ sung, sửa đổi các quy định, quy trình về công tác tuyển chọn, nuôi dưỡng, huấn luyện, trang bị, sử dụng và thải loại chó nghiệp vụ của ngành Hải quan.

4. Ban hành các mẫu ấn chỉ, chứng chỉ về quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ.

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra các đơn vị được trang bị chó nghiệp vụ trong việc thực hiện các quy định về trang bị, quản lý, huấn luyện sử dụng chó nghiệp vụ do Tổng cục ban hành. Định kỳ đánh giá năng lực của từng huấn luyện viên và từng chó nghiệp vụ.

6. Quản lý sử dụng đội chó nghiệp vụ; tổ chức nuôi dưỡng, huấn luyện đảm bảo đội ngũ huấn luyện viên và chó nghiệp vụ có năng lực tốt sẵn sàng cơ động tác nghiệp theo yêu cầu của các đơn vị và điều động của lãnh đạo Cục.

7. Xây dựng kế hoạch, tổ chức sử dụng chó nghiệp vụ vào các hoạt động nghiệp vụ cụ thể trong địa bàn kiểm soát hải quan trên toàn quốc.

8. Thực hiện nhiệm vụ chăn nuôi, nhân giống; tổ chức tuyển chọn và phối hợp mua chó phục vụ công tác gây giống và huấn luyện. Phát triển đàn chó đủ tiêu chuẩn về số lượng, chất lượng để đưa vào huấn luyện sử dụng.

9. Tổ chức thực hiện công tác thông tin báo cáo về quản lý, sử dụng chó nghiệp vụ đối với các đơn vị trang bị chó nghiệp vụ. Hàng năm xây dựng các báo cáo đánh giá về hiệu quả quản lý sử dụng chó nghiệp vụ trong toàn ngành.

10. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, phân tích, tổng hợp, đánh giá hoạt động tại các đơn vị hải quan các cấp trong việc thực hiện công tác quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ phục vụ công tác công tác kiểm soát phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép các chất ma túy, vũ khí, chất nổ và các chất cấm khác; đề xuất các biện pháp quản lý để Cục trưởng báo cáo Lãnh đạo

11. Chủ trì xây dựng kế hoạch, chng trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy và huấn luyện sử dụng chó nghiệp vụ trình Cục, Tổng cục phê duyệt ban hành; Tổ chức triển khai giảng dạy các lớp huấn luyện về sử dụng, quản lý chó nghiệp vụ theo đúng chương trình, kế hoạch đã được Tổng cục phê duyệt; Trình lãnh đạo Cục cấp chứng chỉ cho các học viên và chó nghiệp vụ tốt nghiệp các khóa đào tạo.

12. Tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hợp tác với các Bộ, Ngành trong nước và hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện của đơn vị khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đề xuất và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

13. Tham gia đề xuất việc bố trí công chức và trang bị phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, chó nghiệp vụ.

14. Quản lý công chức, người lao động, tài sản của Đội theo quy định.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Đội quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ gồm các Tổ công tác:

1. Tổ tham mưu tổng hợp;

2. Tổ huấn luyện, cơ động;

3. Tổ chăn nuôi, thú y;

4. Tổ hành chính, quản trị.

Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu quy định nhiệm vụ và quyền hạn của các Tổ thuộc Đội Quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ.

Biên chế của Đội do Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu quyết định trong tổng số biên chế được giao.

Điều 4. Lãnh đạo Đội

1. Đội Quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ có Đội trưởng và một số Phó Đội trưởng.

Đội trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đội.

Đội phó chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách..

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức Đội trưởng, Phó Đội trưởng và các chức danh lãnh đạo khác của Đội quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 5. Mối quan hệ công tác

1. Chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu.

2. Đối với các đơn vị thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu là qua hệ phối hợp công tác để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Đối với các đơn vị trong ngành Hải quan là quan hệ theo chức năng nhiệm vụ và sự phân công của Cục trưởng.

4. Đối với các đơn vị ngoài ngành Hải quan là quan hệ

Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1258/QĐ-TCHQ ngày 16/6/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Huấn luyện chó nghiệp vụ trực thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu;

2. Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị và Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


- Như điều 6;ưu: VT, TCCB (10b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn