BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành tạm thời Hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển xã hội

________________________

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992

Căn cứ Nghị định số 75/CP ngày 1/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ kế hoạch và Đầu tư. Căn cứ Nghị định số 75/CP ngày 29/10/1993 ban hành hệ thống ngành kinh tế quốc dân.

Để đáp ứng nhu cầu của công tác kế hoạch phát triển kinh tế xã hội phù hợp với thực tế Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Lao động - Văn hoá và Xã hội, Vụ Khoa học giáo dục và Môi trường, Vụ tổng hợp kinh tế quốc dân, Viện trưởng Viện quản lý kinh tế Trung ương,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống chỉ tiêu báo cáo kế hoạch phát triển xã hội bao gồm các ngành và lĩnh vực sau đây:

1. Giáo dục đào tạo

2. Y tế dinh dưỡng và chăm sóc sức khoẻ

3. Dân số và Kế hoạch hoá gia đình

4. Các vấn đề xã hội

5. Lao động việc làm, tiền công và thu nhập

6. Văn hoá nghệ thuật

7. Phát thanh, truyền hình

8. Thể dục thể thao

9. Nghiên cứu khoa học

10. Môi trường

Điều 2: Hệ thống chỉ tiêu này áp dụng cho việc lập và báo cáo kế hoạch hàng năm và dài hạn.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 7 tháng 11 năm 1996. Trong quá trình thực hiện nếu thấy có vấn đề cần sửa đổi thì kiến nghị với Bộ kế hoạch và Đầu tư để sửa đổi và bổ sung.

Điều 4: Các bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan kế hoạch và đầu tư các cấp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Phạm Gia Khiêm