BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 307/QĐ-TĐC

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Căn cứ Quyết định số 27/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 2.Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục căn cứ Kế hoạch quy định tại Điều 1 Quyết định này, theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của đơn vị.

Điều 3.Kinh phí để triển khai nhiệm vụ trong Kế hoạch thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước hiện hành.

Điều 4.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5.Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Chánh Văn phòng và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Lưu VT, PCTTra.

TỔNG CỤC TRƯỞNGTrần Văn Vinh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 307/QĐ-TĐC ngày 01 tháng 02  năm 2019 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

STT

Nội dung/nhiệm vụ

Hoạt động/sản phẩm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

I.

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIU HÀNH

1.

Xây dựng, ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Tổng cục

Vụ PCTTra

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Quý I/2019

Quyết định của Tổng cục trưởng

2.

Xây dựng, ban hành kịp thời kế hoạch và tổ chức triển khai công tác chỉ đạo điều hành theo các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2019 liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Tổng cục

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai của Tổng cục

Vụ KHTC (Theo phân công cụ thể của Lãnh đạo Tổng cục)

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Quý I-Quý IV/2019

Khi có văn bản của Bộ KHCN giao Tổng cục

3.

Tổ chức triển khai nhiệm vụ Kế hoạch CCHC

Theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch CCHC của Tổng cục

Vụ TCCB

- VP Tổng cục

- Vụ KHTC

- Vụ PCTTra

- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Quý I-

Quý IV/2019

 

4.

Nâng cao chất lượng báo cáo CCHC

- Thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định của Bộ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ

Vụ TCCB

- Vụ KHTC

- Vụ PCTTra

- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Quý I-

Quý IV/2019

 

- Xây dựng báo cáo CCHC định kỳ đảm bảo nội dung yêu cầu chất lượng và đúng thời hạn

Vụ TCCB

- Vụ KHTC

- Vụ PCTTra

- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Quý I-

Quý IV/2019

 

5.

Tổ chức thực hiện kiểm tra công tác CCHC

- Lồng ghép Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC của Tổng cục trong kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ năm 2019 của Tổng cục;

Vụ TCCB

- Vụ KHTC

- Vụ PCTTra

- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Quý I-

Quý IV/2019

 

- Triển khai kiểm tra công tác CCHC tại một số đơn vị thuộc Tổng cục

Vụ TCCB

- Vụ KHTC

- Vụ PCTTra

- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Quý I-

Quý IV/2019

 

- Thiết lập kênh tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định liên quan đến CCHC trên Cổng thông tin điện tử của Bộ

TTTTi

- Vụ PCTTra

- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Quý I-

Quý IV/2019

 

6.

Tham mưu cho Hội đồng thi đua khen thưởng của Tổng cục

Gắn việc thực hiện CCHC vào phong trào thi đua của Tổng cục TCĐLCL hằng năm

Vụ TCCB

- Vụ PCTTra

- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Quý I-

Quý IV/2019

 

7.

Triển khai đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC của Tổng cục

Triển khai tự đánh giá, chm điểm Chsố CCHC của Tổng cục năm 2019 theo hướng dẫn của Bộ KH&CN và Bộ Nội vụ

Vụ TCCB

- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Quý I-

Quý IV/2019

 

8.

Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2019

Dự toán kinh phí CCHC năm 2019 của Tổng cục

Vụ TCCB, đơn vị được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ

- Vụ KHTC;

- VP Tổng cục.

Quý I/2019

 

II.

CẢI CÁCH TH CH

1.

Triển khai thực hiện công tác xây dựng pháp luật của Tổng cục

Danh mục các đề án soạn thảo mới năm 2019

Vụ PCTTra

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Quý I/2019

Quyết định của Tổng cục trưởng

2.

Triển khai thực hiện công tác pháp chế của Tổng cục

Các kế hoạch trong công tác pháp chế của Tổng cục

Vụ PCTTra

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Quý I/2019

Quyết định của Tổng cục trưởng

3.

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục

Kế hoạch Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục

Vụ PCTTra

- Cục QLCLSPHH

- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Quý IV/2018 - Quý I/2019

Quyết định của Bộ trưởng

4.

Theo dõi, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Báo cáo Theo dõi, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Vụ PCTTra

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Quý IV/2019

 

5.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đa dạng hóa các phương pháp tuyên truyền

Tổ chức, lồng ghép công tác tuyên truyền của Tổng cục

Vụ PCTTra

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Quý I-

Q IV/2019

 

III.

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1.

Xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2019 kịp thời

Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2019

Vụ PCTTra

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Quý I/2019

Quyết định của Tổng cục trưởng

2.

Tổ chức kiểm soát, rà soát, đánh giá TTHC

Tổ chức rà soát, đánh giá TTHC năm 2019

Vụ PCTTra

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Quý I-

Quý IV/2019

 

3.

Xây dựng Quyết định công bố TTHC

Dự thảo Quyết định công bố TTHC

Vụ PCTTra

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Quý I-

Quý IV/2019

Khi VBQPPL quy định TTHC được ban hành

4.

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai

VP Tổng cục

Vụ PCTTra;

- Các vụ có TTHC

Quý I- Q IV/2019

 

- Thành lập bộ phận Một cửa về giải quyết TTHC tại Tổng cục

VP Tổng cục

- Vụ TCCB;

- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Quý I/2019

 

IV.

VỀ CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY

1.

Tổ chức triển khai Quyết Định số 580/QĐ-TĐC ngày 11/4/2018 của Tổng cục triển khai Quyết định số 556/QĐ-BKHCN ngày 16/3/2018 của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 và Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ

Rà soát, xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức bộ máy; Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trong bộ máy; Quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường; Nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập; Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước

Vụ TCCB

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Quý I-

Quý IV/2019

 

2.

Xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc.

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc.

Vụ TCCB

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Quý I-

Quý IV/2019

Sau khi Thủ tướng CP ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 27/2014/QĐ

3.

Tổ chức triển khai, hướng dẫn các đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 (và Nghị đnh sửa Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ) của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Công văn của Tổng cục gửi các đơn vị triển khai thực hiện

Vụ TCCB

- Vụ KHTC;

- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Quý I-

Quý IV/2019

Sau khi Thủ tướng CP ký Nghị định sửa Nghị định số 54/2016/NĐ-CP

- Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản mới ban hành.

Vụ KHTC

Tạp chí TCĐLCL

Quý I-

Quý IV/2019

 

4.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị định số 36/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/4/2013 về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Xây dựng kế hoạch công tác năm

Các đơn vị thuộc Tổng cục

Vụ TCCB

Quý IV/2018 -Quý I/2019

 

V.

VỀ XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1.

Triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục

Đề án vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục

- Vụ TCCB

- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Quý I-

Quý IV/2019

 

2.

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức của Tổng cục

Công văn gửi Bộ KH&CN về kế hoạch đào tạo

Vụ TCCB

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Quý I-

Quý IV/2019

 

3.

Triển khai có hiệu quả Đề án luân chuyển, điều động, biệt phái đối với công chức, viên chức, cán bộ lãnh đạo, quản lý đ nâng cao năng lực và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Quyết định luân chuyển, điều động, biệt phái đối với công chức, viên chức, cán b lãnh đo, quản lý

Vụ TCCB

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Quý I-

Quý IV/2019

 

4.

Rà soát, xây dựng phương án chuyển đổi chức danh nghề nghiệp phù hợp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

Phương án chuyển đổi chức danh nghề nghiệp phù hợp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

Vụ TCCB

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Quý I-

Quý IV/2019

 

5.

Hướng dẫn triển khai thực hiện đổi mới công tác đánh giá công chức, viên chức

Hướng dẫn các đơn vị đánh giá, phân loại đối với đơn vị, công chức, viên chức theo quy định tại Quyết định số 3525/Q Đ-BKHCN ngày 12/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Vụ TCCB

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Quý I-

Quý IV/2019

 

6.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Công văn của Tổng cục gửi các đơn vị

Vụ TCCB

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Quý I-

Quý IV/2019

 

VI.

CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

1.

Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 giữa Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Quy chế Chi tiêu nội bộ của các đơn vị dự toán trực thuộc Tổng cục đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung nội dung chi kinh phí tiết kiệm của nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN thực hiện khoán chi

Các đơn vị dự toán trực thuộc Tổng cục

- Vụ KHTC

- Các đơn vị dự toán trực thuộc Tổng cục

Quý I-

Quý IV/2019

 

2.

Triển khai Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP và Quyết định 1870/QĐ-BKHCN ngày 03/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về Kế hoạch triển khai Nghđịnh số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ.

Thông tư thay thế Thông tư liên tịch s145/2009/TTLT-BTC-BKHCN ngày 17/7/2009 giữa Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật

Vụ KHTC

- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục;

- Các đơn vị có liên quan

Quý IV/2019

 

3.

Đổi mới căn bản, hoàn thiện cơ chế quản lý NSNN và cơ chế xây dựng và triển khai các nhiệm vụ KH&CN theo hướng chú trọng vào mục tiêu và hiệu quả ứng dụng

- Văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện

Vụ KHTC

Các đơn vị có liên quan

Quý I-

Quý IV/2019

Khi có văn bản chỉ đạo của Bộ KHCN

 

- Tuyên truyền về việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản mới ban hành.

 

 

 

 

 

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai

VP Tổng cục

- Vụ PCTTra;

- các vụ có TTHC

Quý I-

Quý IV/2019

 

VII.

HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH

1.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về xây dựng chính phủ điện tử

Đề xuất lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ.

Vụ PCTTra

- Văn phòng Tổng cục;

- Các v có TTHC;

- TTTTi.

Quý I-

Quý IV/2019

 

2.

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ứng dụng CNTT theo phần mềm ứng dụng giải quyết TTHC

Các đơn vị có TTHC

- TTTTi;

- VP Tổng cục;

- PCTTra;

- Các đơn vị có liên quan.

Quý I-

Quý IV/2019

 

3.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hạ tầng công ngh thông tin

- Bảo trì hạ tầng hệ thống mạng; Mở rộng hệ thống mạng không dây; ứng dụng công nghệ thông tin để chuyển hồ sơ công việc qua hệ thống mạng nội bộ

TTTTi

- VP Tổng cục

- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Quý I-

Quý IV/2019

 

- Đảm bảo an ninh, an toàn mạng, dữ liệu hệ thống mạng.

TTTTi

- VP Tổng cục

- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Quý I- Quý IV/2019

 

- Phát triển và Quản lý sử dụng có hiệu quả hệ thống thư điện tử và hệ thống quản lý văn bn điều hành

TTTTi

- VP Tổng cục

- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Quý I-

Quý IV/2019

 

- Nâng cấp trang thiết bị máy tính; hệ thống âm thanh phòng họp, hội trường; cơ sở vật chất khác tại trụ sở cơ quan Tổng cục

VP Tổng cục

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Quý I-

Quý IV/2019

 

4.

Nâng cao chất lượng Cổng thông tin điện tử của Tổng cục luôn được duy trì hoạt động, đảm bảo yêu cầu chất lượng theo quy định

- Cập nhật kịp thời thông tin chỉ đạo điều hành, văn bản pháp luật, tin tức lên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục.

TTTTi

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Quý I-

Quý IV/2019

 

- Duy trì, nâng cấp trang Website của Tổng cục, thường xuyên cập nhật thông tin, đảm bảo kết nối thông suốt với Cổng thông tin điện tử của Bộ

TTTTi

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Quý I-

Quý IV/2019

 

- Phối hợp trả lời các câu hỏi trên mục hỏi đáp của Cổng thông tin điện tử của Tổng cục

TTTTi

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Quý I-

Quý IV/2019

 

5.

Triển khai xây dựng dịch vụ hành chính công trực tuyến thuộc trách nhiệm của Tổng cục

- Tiếp tục hoàn thiện danh mục các thủ tục hành chính công thuộc trách nhiệm của Tổng cục để tiến hành cung cấp trực tuyến.

- Tiếp tục hoàn thiện phần mềm ứng dụng cung cấp và quản lý các dịch vụ công trực tuyến.

Vụ PCTTra

Các đơn vị trực thuc Tổng cục

Quý I-

Quý IV/2019

Triển khai xây dựng một số dịch vụ hành chính công trực tuyến thuộc trách nhiệm của Tổng cục

6.

Nâng cao chất lượng thông tin điện tử của Tổng cục

- Cập nhật kịp thời thông tin chỉ đạo điều hành, các văn bản pháp luật, tin tức, các cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia lên Cổng thông tin của Tổng cục.

- Phối hợp trả lời các câu hỏi trên mục Hỏi-Đáp của Cổng thông tin điện tử của Tổng cục.

TTTTi

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Quý I-

Quý IV/2019

Nâng cao chất lượng Cổng thông tin điện tử của Tổng cục

7.

Nâng cao chất lượng hệ thống thư điện tử của Tổng cục

Cập nhật phần mềm hệ thống thư điện tử và các phần mềm đảm bảo an ninh cho hệ thống thư điện tử phiên bản mới nhất.

TTTTi

Văn phòng Tổng cục

Quý I- IV/2019

Nâng cao chất lượng hệ thống thư điện tử của Tổng cục

8.

Rà soát, cập nhật, chỉnh sửa HTQLCL tại Tổng cục phù hợp TCVN ISO 9001:2015

HTQLCL tại Tổng cục được rà soát, chỉnh sửa phù hợp TCVN ISO 9001:2015

Vụ HCHQ

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Quý I/2019- Quý IV/2019

 

9.

Thực hiện hoạt động kiểm tra việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chun TCVN ISO 9001 tại Tổng cục

Biên bản kiểm tra

Vụ HCHQ

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Theo Kế hoạch của B KHCN

 

VIII.

ĐY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CCHC

1.

Kế hoạch truyền thông CCHC của Tổng cục

Thuyết minh nhiệm vụ

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Quý I-

Quý IV/2019

 

2.

Phối hp với cơ quan thông tin đại chúng: Báo; Đài truyền hình; Đài tiếng nói; ...

Các bài báo; phóng sự truyền hình; tọa đàm; phỏng vấn; ...

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Quý I-

Quý IV/2019

 

3.

Tiếp tục triển khai kết nối Cơ chế một cửa quốc gia giai đoạn 1

Thực hiện kiểm tra nhà nước đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ trên Cơ chế một cửa quốc gia

- Cục QLCLSP, HH và các Chi cục TCĐLCL có liên quan

Các Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định

2019

 

4.

Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia giai đoạn 2 (2017-2020)

Tổ chức tuyên truyền triển khai Kế hoạch thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia giai đoạn 2 (2017-2020) của Tổng cục

- VP Tổng cục;

- TTTTi

Cục QLCLSP, HH

Các đơn vị thuộc Tổng cục

2017 - 2020

 

5.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC của năm 2019

Tuyên truyền CCHC năm 2019 của Tổng cục và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; đưa tin, bài về CCHC lên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục

- TTTTi

- Tạp chí TCĐLCL

Vụ TCCB

Quý I-

Quý IV/2019