ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 307/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2016-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, Chủ tịch;

2. Ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch;

3. Ông Nguyễn Hoàng Năng, Thành ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Phó Chủ tịch;

4. Ông Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Chủ tịch;

5. Bà Trương Thị Ánh, Thành y viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, Phó Chủ tịch;

6. Ông Trương Văn Lắm, Thành y viên, Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Thư ký;

7. Bà Thân Thị Thư, y viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy viên;

8. Bà Võ Thị Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy viên;

9. Bà Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy, Ủy viên;

10. Ông Huỳnh Công Hùng, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy viên;

11. Ông Lê Thái Hỷ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy viên;

12. Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy viên;

13. Ông Huỳnh Văn Hạnh, Thành y viên, Giám đc Sở Tư pháp, y viên;

14. Ông Trương Văn Hai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố, Ủy viên;

15. Ông Lê Đông Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đc Công an Thành phố, Ủy viên;

16. Ông Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành ph, Ủy viên;

17. Ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố, Ủy viên;

18. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn, y viên;

19. Bà Tô Thị Bích Châu, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Ủy viên;

20. Bà Nguyễn Thị Bạch Mai, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố, Ủy viên;

21. Ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh Thành phố, Ủy viên.

Điều 2. Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 23 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 và hết nhiệm vụ đối với bầu cử đại biểu Quốc hội sau khi Hội đồng bầu cử kết thúc việc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV; đối vi bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sau khi đã trình biên bản tổng kết cuộc bầu cử và hồ sơ tài liệu về bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, các thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Hội đồng bầu cử quốc gia;
- Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Ban công tác đại biểu của
UB.TVQH;
- Thường trực Thành ủy;
-
UBND Thành ph;
- Sở Nội vụ (3b);
- VP. Đoàn đại biểu QH và HĐND Thành phố;
- Báo, đài (để đưa tin);
- VP.UB: các PVP;
- Các Phòng CV, TTCB;
- Lưu: VT, (VX/Nh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong