ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3070/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ CẤP TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cp;

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-BNV ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nội vụ vviệc đính chính Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ hướng dn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử cấp tỉnh”.

Điều 2. Danh mục này là cơ sở để cơ quan, tổ chức thực hiện việc giao nộp tài liệu vào Lưu trữ lịch sử theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;- Cục VTLT nhà nước;- CT, các PCT UBND tỉnh;- Chi cục VT - Lưu trữ;- Lưu: VT, KNNV.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn
Cao

DANH MỤC

CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ CẤP TỈNH (Kèm theo Quyết định số 3070/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh)

STT

Mã phông

Tên cơ quan

Ghi chú

1. Các cơ quan chuyên môn, đặc thù và tương đương

1

1.1

Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh

2

1.2

Văn phòng y ban nhân dân tỉnh

3

1.3

Sở Công Thương

4

1.4

Sở Giáo dục và Đào tạo

5

1.5

Sở Giao thông Vận tải

6

1.6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

7

1.7

Sở Khoa học và Công nghệ

8

1.8

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

9

1.9

Sở Ngoại vụ

10

1.10

Sở Nội vụ

11

1.11

Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn

12

1.12

Sở Tài chính

13

1.13

Sở Tài nguyên và Môi trường

14

1.14

Sở Thông tin và Truyền thông

15

1.15

Sở Tư pháp

16

1.16

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

17

1.17

Sở Xây dựng

18

1.18

Sở Y tế

19

1.19

Thanh tra tỉnh

20

1.20

Ban Dân tộc

21

1.21

Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh

22

1.22

Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

2. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh

23

2.1

Ban Đầu tư và Xây dựng Thừa Thiên Huế

24

2.2

Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị

25

2.3

Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế

26

2.4

Nhà xuất bản Thuận Hóa

27

2.5

Trung tâm Bảo tôn Di tích Cố đô ….

28

2.6

Trung tâm Công nghệ ….

29

2.7

Trung tâm …

30

2.8

Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế

31

2.9

Trường Cao đẳng Y tế Huế

32

2.10

Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh

3. Các cơ quan, tổ chức Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

33

3.1

Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

34

3.2

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

35

3.3

Bưu điện Thừa Thiên Huế

36

3.4

Công an tỉnh

37

3.5

Cục Thi hành án dân sự Thừa Thiên Huế

38

3.6

Cục Thống kê Thừa Thiên Huế

39

3.7

Cục Thuế Thừa Thiên Huế

40

3.8

Điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế

41

3.9

Kho bạc Nhà nước tỉnh

42

3.10

Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế

43

3.11

Tòa án nhân dân tỉnh

44

3.12

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

45

3.13

Bệnh viện Trung ương Huế

46

3.14

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

47

3.15

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh

48

3.16

Cục Hải quan Thừa Thiên Huế

49

3.17

Đại học Huế

50

3.18

Học viện Âm nhạc Huế

51

3.19

Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế

52

3.20

Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế

53

3.21

Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế

54

3.22

Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế

55

3.23

Viễn thông Thừa Thiên Huế

56

3.24

Vườn Quốc gia Bạch Mã

4. Các cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện A Lưới

57

4.1

Văn phòng HĐND&UBND huyện A Lưới

58

4.2

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện A Lưới

59

4.3

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện A Lưới

60

4.4

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện A Lưới

61

4.5

Phòng Nội vụ huyện A Lưới

62

4.6

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện A Lưới

63

4.7

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện A Lưới

64

4.8

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện A Lưới

65

4.9

Phòng Tư pháp huyện A Lưới

66

4.10

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện A Lưới

67

4.11

Phòng Y tế huyện A Lưới

68

4.12

Thanh tra huyện A Lưới

69

4.13

Phòng Dân tộc huyện A Lưới

70

3.1.1

Bảo hiểm xã hội huyện A Lưới

71

3.2.1

Ban Chỉ huy quân sự huyện A Lưới

72

3.3.1

Bưu điện huyện A Lưới

73

3.4.1

Công an huyện A Lưới

74

3.5.1

Chi cục Thi hành án huyện A Lưới

75

3.6.1

Chi cục Thống kê huyện A Lưới

76

3.7.1

Chi cục Thuế huyện A Lưới

77

3.8.1

Điện lực huyện A Lưới

78

3.9.1

Kho Bạc Nhà nước huyện A Lưới

79

3.10.1

Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện

80

3.11.1

Tòa án nhân dân huyện A Lưới

81

3.12.1

Viện Kiểm sát nhân dân huyện A Lưới

5. Các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố Huế

82

5.1

Văn phòng HĐND & UBND thành phố Huế

83

5.2

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế

84

5.3

Phòng Kinh tế thành phố Huế

85

5.4

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Huế

86

5.5

Phòng Nội vụ thành ph Huế

87

5.6

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Huế

88

5.7

Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Huế

89

5.8

Phòng Tư pháp thành phố Huế

90

5.9

Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Huế

91

5.10

Phòng Y tế thành phố Huế

92

5.11

Thanh tra thành phố Huế

93

5.12

Phòng Quản lý đô thị thành phố Huế

94

3.1.2

Bảo hiểm xã hội thành phố Huế

95

3.2.2

Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Huế

96

3.3.2

Bưu điện thành phố Huế

97

3.4.2

Công an thành phố Huế

98

3.5.2

Chi cục Thi hành án dân sự thành ph Huế

99

3.6.2

Chi cục Thống kê thành phố Huế

100

3.7.2

Chi cục Thuế thành phố Huế

101

3.9.2

Kho Bạc Nhà nước thành phố Huế

102

3.10.2

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Huế

103

3.11.2

Tòa án nhân dân thành phố Huế

104

3.12.2

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Huế

6. Các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thị xã Hương Thủy

105

6.1

Văn phòng HĐND & UBND thị xã Hương Thủy

106

6.2

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy

107

6.3

Phòng Kinh tế thị xã Hương Thủy

108

6.5

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Hương Thủy

109

6.6

Phòng Nội vụ thị xã Hương Thủy

110

6.7

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Hương Thủy

111

6.8

Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hương Thủy

112

6.9

Phòng Tư pháp thị xã Hương Thủy

113

6.10

Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Hương Thủy

114

6.11

Phòng Y tế thị xã Hương Thủy

115

6.12

Thanh tra thị xã Hương Thủy

116

6.13

Phòng Quản lý đô thị thị xã Hương Thủy

117

3.1.3

Bảo hiểm xã hội thị xã Hương Thủy

118

3.2.3

Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hương Thủy

119

3.3.3

Bưu điện thị xã Hương Thủy

120

3.4.3

Công an thị xã Hương Thủy

121

3.5.3

Chi cục Thi hành án thị xã Hương Thủy

122

3.6.3

Chi cục Thống kê thị xã Hương Thủy

123

3.7.3

Chi cục Thuế thị xã Hương Thủy

124

3.8.3

Điện lực thị xã Hương Thủy

125

3.9.3

Kho Bạc Nhà nước thị xã Hương Thủy

126

3.10.3

Ngân hàng Chính sách thị xã Hương Thủy

127

3.11.3

Tòa án nhân dân thị xã Hương Thủy

128

3.12.3

Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Hương Thủy

7. Các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thị xã Hương Trà

129

7.1

Văn phòng HĐND & UBND thị xã Hương Trà

130

7.2

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà

131

7.3

Phòng Kinh tế thị xã Hương Trà

132

7.4

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Hương Trà

133

7.5

Phòng Nội vụ thị xã Hương Trà

134

7.7

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Hương Trà

135

7.8

Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hương Trà

136

7.9

Phòng Tư pháp thị xã Hương Trà

137

7.10

Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Hương Trà

138

7.11

Phòng Y tế thị xã Hương Trà

139

7.12

Thanh tra thị xã Hương Trà

140

7.13

Phòng Quản lý đô thị thị xã Hương Trà

141

3.1.4

Bảo hiểm xã hội thị xã Hương Trà

142

3.2.4

Ban Chỉ huy quân sự thị xã Hương Trà

143

3.3.4

Bưu điện thị xã Hương Trà

144

3.4.4

Công an thị xã Hương Trà

145

3.5.4

Chi cục Thi hành án thị xã Hương Trà

146

3.6.4

Chi cục Thống kê thị xã Hương Trà

147

3.7.4

Chi cục Thuế thị xã Hương Trà

148

3.8.4

Điện lực thị xã Hương Trà

149

3.9.4

Kho Bạc Nhà nước thị xã Hương Trà

150

3.10.4

Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Hương Trà

151

3.11.4

Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà

152

3.12.4

Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Hương Trà

8. Các cơ quan, tổ chức thuộc huyện Nam Đông

153

8.1

Văn phòng HĐND & UBND huyện Nam Đông

154

8.2

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đông

155

8.3

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Nam Đông

156

8.4

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Nam Đông

157

8.5

Phòng Nội vụ huyện Nam Đông

158

8.6

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Nam Đông

159

8.7

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nam Đông

160

8.8

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Đông

161

8.9

Phòng Tư pháp huyện Nam Đông

162

8.10

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Nam Đông

163

8.11

Phòng Y tế huyện Nam Đông

164

8.12

Thanh tra huyện Nam Đông

165

8.13

Phòng Dân tộc huyện Nam Đông

166

3.1.5

Bảo hiểm xã hội huyện Nam Đông

167

3.2.5

Ban Chỉ huy quân sự huyện Nam Đông

168

3.3.5

Bưu điện huyện Nam Đông

*

169

3.4.5

Công an huyện Nam Đông

170

3.5.5

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Đông

171

3.7.5

Chi cục Thuế huyện Nam Đông

172

3.8.5

Điện lực huyện Nam Đông

173

3.9.5

Kho Bạc Nhà nước huyện Nam Đông

174

3.10.5

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Đông

175

3.11.5

Tòa án nhân dân huyện Nam Đông

176

3.12.5

Viện Kim sát nhân dân huyện Nam Đông

9. Các cơ quan, tổ chức thuộc huyện Quảng Điền

177

9.1

Văn phòng HĐND & UBND huyện Quảng Điền

178

9.2

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền

179

9.3

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Quảng Điền

180

9.4

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Quảng Điền

181

9.5

Phòng Nội vụ huyện Quảng Điền

182

9.6

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Quảng Điền

183

9.7

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Quảng Điền

184

9.8

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Điền

185

9.9

Phòng Tư pháp huyện Quảng Điền

186

9.10

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Quảng Điền

187

9.11

Phòng Y tế huyện Quảng Điền

188

9.12

Thanh tra huyện Quảng Điền

189

3.1.6

Bảo hiểm xã hội huyện Quảng Điền

190

3.2.6

Ban Chỉ huy quân sự huyện Quảng Điền

191

3.3.6

Bưu điện huyện Quảng Điền

192

3.4.6

Công an huyện Quảng Điền

193

3.5.6

Chi cục Thi hành án huyện Quảng Điền

194

3.6.6

Chi cục Thống kê huyện Quảng Điền

195

3.7.6

Chi cục Thuế huyện Quảng Điền

196

3.8.6

Điện lực huyện Quảng Điền

197

3.9.6

Kho Bạc Nhà nước huyện Quảng Điền

198

3.10.6

Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện

199

3.11.6

Tòa án nhân dân huyện Quảng Điền

200

3.12.6

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Quảng Điền

10. Các cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện Phong Điền

201

10.1

Văn phòng HĐND & UBND huyện Phong Điền

202

10.2

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền

203

10.3

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phong Điền

204

10.4

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phong Điền

205

10.5

Phòng Nội vụ huyện Phong Điền

206

10.6

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phong Điền

207

10.7

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phong Điền

208

10.8

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phong Điền

209

10.9

Phòng Tư pháp huyện Phong Điền

210

10.10

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Phong Điền

211

10.11

Phòng Y tế huyện Phong Điền

212

10.12

Thanh tra huyện Phong Điền

213

3.1.7

Bảo hiểm xã hội huyện Phong Điền

214

3.2.7

Ban Chỉ huy quân sự huyện Phong Điền

215

3.3.7

Bưu điện huyện Phong Điền

216

3.4.7

Công an huyện Phong Điền

217

3.5.7

Chi cục Thi hành án huyện Phong Điền

218

3.6.7

Chi cục Thống kê huyện Phong Điền

219

3.7.7

Chi cục Thuế huyện Phong Điền

220

3.8.7

Điện lực huyện Phong Điền

221

3.9.7

Kho Bạc Nhà nước huyện Phong Điền

222

3.10.7

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phong Điền

223

3.11.7

Tòa án nhân dân huyện Phong Điền

224

3.12.7

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phong Điền

11. Các cơ quan, tchức trên địa bàn huyện Phú Lộc

225

11.1

Văn phòng HĐND & UBND huyện Phú Lộc

226

11.2

Phòng Công thương huyện Phú Lộc

227

11.3

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc

228

11.4

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phú Lộc

229

11.5

Phòng Nội vụ huyện Phú Lộc

230

11.6

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Lộc

231

11.7

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Lộc

232

11.8

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Lộc

233

11.9

Phòng Tư pháp huyện Phú Lộc

234

11.10

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Phú Lộc

235

11.11

Phòng Y tế huyện Phú Lộc

236

11.12

Thanh tra huyện Phú Lộc

237

3.1.8

Bảo hiểm xã hội huyện Phú Lộc

238

3.2.8

Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Lộc

239

3.3.8

Bưu điện huyện Phú Lộc

240

3.4.8

Công an huyện Phú Lộc

241

3.5.8

Chi cục Thi hành án huyện Phú Lộc

242

3.6.8

Chi cục Thống kê huyện Phú Lộc

243

3.7.8

Chi cục Thuế huyện Phú Lộc

244

3.8.8

Điện lực huyện Phú Lộc

245

3.9.8

Kho Bạc Nhà nước huyện Phú Lộc

246

3.10.8

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Lộc

247

3.11.8

Tòa án nhân dân huyện Phú Lộc

248

3.12.8

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú Lộc

12. Các cơ quan, tchức trên địa bàn huyện Phú Vang

249

12.1

Văn phòng HĐND & UBND huyện Phú Vang

250

12.2

Phòng Công Thương huyện Phú Vang

251

12.3

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang

252

12.4

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phú Vang

253

12.5

Phòng Nội vụ huyện Phú Vang

254

12.6

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Vang

255

12.7

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Vang

256

12.8

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Vang

257

12.9

Phòng Tư pháp huyện Phú Vang

258

12.10

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Phú Vang

259

12.11

Phòng Y tế huyện Phú Vang

260

12.12

Thanh tra huyện Phú Vang

261

3.1.9

Bảo hiểm xã hội huyện Phú Vang

262

3.2.9

Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Vang

263

3.3.9

Bưu điện huyện Phú Vang

264

3.4.9

Công an huyện Phú Vang

265

3.5.9

Chi cục Thi hành án huyện Phú Vang

266

3.6.9

Chi cục Thống kê huyện Phú Vang

267

3.7.9

Chi cục Thuế huyện Phú Vang

268

3.8.9

Điện lực huyện Phú Vang

269

3.9.9

Kho Bạc Nhà nước huyện Phú Vang

27 0

3.10.9

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Vang

271

3.11.9

Tòa án nhân dân huyện Phú Vang

272

3.12.9

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú Vang

13. Các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh

273

13.6

Công ty TNHH NN MTV Đầu tư và Du lịch Huế

274

13.1

Công ty TNHH NN MTV Khoáng sản Thừa Thiên Huế

275

13.2

Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa

276

13.3

Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền

277

13.4

Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phú Lộc

278

13.5

Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong

279

13.7

Công ty TNHH NN MTV Quản lý Bến xe Thừa Thiên Huế

280

13.8

Công ty TNHH NN MTV Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế

281

13.9

Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và cấp nước Thừa Thiên Huế

282

13.10

Công ty TNHH NN MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế

14. Các tổ chức Chính trị - Xã hội - Nghề nghiệp

283

14.1

Hội Chữ thập đỏ tỉnh

284

14.2

Hội Đông y tỉnh

285

14.3

Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh

286

14.4

Hội Luật gia tỉnh

287

14.5

Hội Người mù tỉnh

288

14.6

Hội Nhà báo tỉnh

289

14.7

Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật tỉnh

290

14.8

Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị tỉnh

291

14.9

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế

15. Các cơ quan trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh có chức năng quản lý Nhà nước

292

1.3.1

Chi cục Quản lý thị trường

293

1.7.1

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

294

1.8.1

Chi cục Bảo trợ xã hội - Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em

295

1.8.2

Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội

296

1.10.1

Ban Thi đua Khen thưởng

297

1.10.2

Ban Tôn giáo

298

1.10.3

Chi cục Văn thư - Lưu trữ

299

1.11.1

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

300

1.11.2

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

301

1.11.3

Chi cục Kiểm lâm

302

1.11.4

Chi cục Thủy sản

303

1.11.5

Chi cục Thủy lợi

304

1.11.6

Chi cục Phát triển nông thôn

305

1.11.7

Chi cục Quản lý chất lượng Nông, lâm sản và Thủy sản

308

1.13.1

Chi cục Biển, Đảo và Đầm phá

309

1.13.2

Chi cục Quản lý đất đai

310

1.13.3

Chi cục Bảo vệ môi trường

311

1.18.1

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

312

1.18.2

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ