BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3073/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CÁC ĐỊNH MỨC TẠM THỜI ÁPDỤNG CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG, KHUYẾN NGƯ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chínhphủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 56/2005/NĐ-CP ngày 26/4/2005 của Chínhphủ về công tác khuyến nông, khuyến ngư;

Căn cứ Quyết định số 162/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủngày 04/12/2008 về Chính sách khuyến nông, khuyến ngư ở địa bàn khó khăn;

Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-BNN ngày 22/02/2008 của Bộtrưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Quy chế quản lý các chương trình, dựán khuyến nông, khuyến ngư quốc gia;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 30/2006/TTLT-BTC-BNN &PTNT-BTS ngày 06/4/2006 Hướng dẫn việc quản lý và sửdụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến nông, khuyến ngư;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2007/TTLT-BTC-BNN-BTS ngày21/5/2007 Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 30/2006/TTLT-BTC-BNN &PTNT-BTSngày 06 tháng 4 năm 2006;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngưQuốc gia tại Tờ trình số 679/TTr-KN-KNTT ngày 22/10/2009 đề nghị phê duyệt cácđịnh mức tạm thời áp dụng cho các chương trình, dự án khuyến nông; Biên bản tưvấn thẩm định của Hội đồng KHCN ngày 26/9/2009;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môitrường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các định mức kỹ thuật tạm thời áp dụngcho các chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư (theo chi tiết đínhkèm).

Điều 2. Căn cứ vào các định mức được phê duyệt, hàng năm Trung tâm Khuyến nông -Khuyến ngư Quốc gia và các đơn vị triển khai lập dự toán chi tiết cho từng môhình.

Điều 3. Bãi bỏ các quy định tạm thời định mức áp dụng cho các chương trình, dựán khuyến nông, khuyến ngư trái với quy định trong Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Giámđốc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quốc gia và Thủ trưởng các đơn vị cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 3073/QĐ-BNN-KHCN năm 2009 về định mức tạm thời áp dụng cho chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành