ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3075/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 21 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TIẾP NHẬN CHƯƠNG TRÌNH AN SINH XÃ HỘI - VÌ NGƯỜI NGHÈO TẠIHUYỆN VÂN CANH DO NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAMTÀI TRỢ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số30a/ 2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèonhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo trong cả nước;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựngcông trình;

Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định 12/2009/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 11/8/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình giảm nghèo nhanh vàbền vững của huyện Vân Canh từ 2009-2020;

Xét đề nghị của UBND huyện VânCanh tại Tờ trình số 147/TTr-UBND ngày 30/9/2013 và đề nghị của Sở Kế hoạch vàĐầu tư tại Tờ trình số 104/TTr-SKH &ĐT ngày 15/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án tiếpnhận Chương trình an sinh xã hội - Vì người nghèo tại huyện Vân Canh do Ngânhàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam tài trợ, với những nộidung như sau:

1. Tên đề án: Đề án tiếpnhận Chương trình an sinh xã hội - Vì người nghèo tại huyện Vân Canh do Ngânhàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam tài trợ.

2. Địa điểm xây dựng: Trênđịa bàn huyện Vân Canh.

3. Chủ đầu tư: UBND huyệnVân Canh.

4. Nội dung đầu tư:

- Xây dựng khoa y học cổ truyền,vật lý trị liệu, phục hồi chức năng.

- Xây dựng lớp mẫu giáo làng ĐắcĐâm.

5. Tổng kinh phí đầu tư:4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng)

6. Thời gian thực hiện: Năm2013-2014

7. Tổ chức thực hiện: Theoquy định của nhà tài trợ và các quy định hiện hành về đầu tư và xây dựng.

Điều 2. Chủ đầu tư có tráchnhiệm tổ chức thực hiện Đề án này, thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện chocác cơ quan tổng hợp theo dõi, trình UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục Đàotạo, Y tế, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh và Thủ trưởng các sở, ban, ngành liênquan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP NN, PVP VX;
- Lưu VT, K1, K16.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thu Hà