BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3077/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTCngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệpvụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan;trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận đạilý làm thủ tục hải quan gửi kèm công văn số 02/KWE-DLHQ ngày 10/7/2015 của Côngty TNHH Kintetsu World Express Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng CụcGiám sát quản lý về Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngnhận:

Công ty TNHH Kintetsu World ExpressViệt Nam

Mã số thuế: 0303721875

Địa chỉ: 51 Yên Thế, Phường 2, QuậnTân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lầnthứ 3 ngày 14/6/2012

Đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủtục hải quan.

Công ty TNHH Kintetsu World ExpressViệt Nam có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấpChứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làmthủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủtục hải quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký và thay thế Quyết định số 3601/HQHCM-GSQL ngày 17/10/2013 của Cục hảiquan thành phố Hồ Chí Minh về việc Xác nhận điều kiện hoạt động đại lý Hải quan.

Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc Côngty TNHH Kintetsu World Express Việt Nam, Cục trưởng Cục Giám sát quản lývề Hải quan và Cục trưởng Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệmthi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục CNTT&TKHQ;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn