BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3078/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTCngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệpvụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan;trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận đạilý làm thủ tục hải quan gửi kèm công văn số 119/CV ngày 20/7/2015 của Công tyTNHH Tiếp vận Thiên Thanh;

Xét đề nghị của Cục trưởng CụcGiám sát quản lý về Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngnhận:

Công ty TNHH Tiếp vận Thiên Thanh

Mã số thuế: 0305338315

Địa chỉ: 19M Nguyễn Hữu Cảnh, Phường19, Quận Bình Thanh, Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpcấp thay đổi lần thứ 1 ngày 28/8/2010

Đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủtục hải quan.

Công ty TNHH Tiếp vận Thiên Thanh cótrách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấpChứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làmthủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủtục hải quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký và thay thế Quyết định số 2480/HQHCM-GSQL ngày 10/08/2012 của Cục hảiquan thành phố Hồ Chí Minh về việc Xác nhận điều kiện hoạt động đại lý Hải quan.

Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc Côngty TNHH Tiếp vận Thiên Thanh, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hảiquan và Cục trưởng Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hànhquyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục CNTT&TKHQ;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn