BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3079/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTCngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệpvụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan;trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận đạilý làm thủ tục hải quan gửi kèm công văn số 02/CVASNL ngày 4/8/2015 của Công tyCP Dịch vụ Tiếp vận và Tàu biển Asiana;

Xét đề nghị của Cục trưởng CụcGiám sát quản lý về Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngnhận:

Công ty CP Dịch vụ Tiếp vận và Tàubiển Asiana

Mã số thuế: 0310319974

Địa chỉ: số 12 Nội khu Mỹ Toàn 2,Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpcấp thay đổi lần thứ 4 ngày 3/9/2014

Đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủtục hải quan.

Công ty CP Dịch vụ Tiếp vận và Tàubiển Asiana có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tưsố 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tụccấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lýlàm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làmthủ tục hải quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký và thay thế Quyết định số 2099/HQHCM-GSQL ngày 08/8/2011 của Cục hảiquan thành phố Hồ Chí Minh về việc Xác nhận điều kiện hoạt động đại lý Hải quan.

Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc Côngty CP Dịch vụ Tiếp vận và Tàu biển Asiana, Cục trưởng Cục Giám sát quảnlý về Hải quan và Cục trưởng Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục CNTT&TKHQ;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn