ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3079/QĐ-UBND

Long An, ngày 16 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨCTHỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH THUỘC CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIA ĐÌNH VIỆT NAMĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONGAN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực giađình ngày 21/11/2007;

Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình ViệtNam đến năm 2020, tầm nhìn 2030;

Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày25/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án kiện toàn, đào tạonâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm2020;

Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát huy giá trị tốtđẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bềnvững đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày06/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành độngquốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1092/QĐ-BVHTTDL ngày 11/4/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổchức thực hiện các đề án, chương trình thuộc Chiến lược phát triển gia đìnhViệt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch tại tờ trình số 1045/TTr-SVHTTDL ngày 03/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 03Kế hoạch:

1. Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án kiện toàn, đàotạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đếnnăm 2020 trên địa bàn tỉnh Long An.

2. Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án phát huy giá trịtốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc,bền vững đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Long An.

3. Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình hành độngquốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh LongAn.

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thị xã,thành phố triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện 03 Kế hoạch nêutrên

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh và Chủ tịch UBNDcác huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Gia đình);
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT. UBND tỉnh (VX);
(VB giấy)
- Phòng NCVX;
- Lưu: VT, SVHTTDL, M.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Hữu Phước

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁNKIỆN TOÀN, ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIA ĐÌNHCÁC CẤP ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
(Kèm theo Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũcán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp và mạng lưới cộng tácviên Dân số, Gia đình và Trẻ em đủ mạnh để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ quảnlý nhà nước về công tác gia đình, nhằm thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triểngia đình đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

2. Các mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể

a) Mục tiêu 1: Kiện toàn tổ chức, bộ máy quản lý Nhànước về gia đình các cấp và xây dựng mạng lưới cộng tác viên Dân số, Gia đìnhvà Trẻ em.

Chỉ tiêu đến năm 2015: Duy trì, củng cố đội ngũ cánbộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp bảo đảm việc thực hiện nhiệmvụ quản lý Nhà nước về gia đình; Các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Công tácgia đình tỉnh, huyện, thị xã, thành phố có công chức theo dõi công tác giađình; củng cố; kiện toàn, phát triển mạng lưới cộng tác viên Dân số, Gia đìnhvà Trẻ em.

b) Mục tiêu 2: Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lựcđội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp, các ngành vàmạng lưới cộng tác viên Dân số, Gia đình và Trẻ em.

- Chỉ tiêu 1: Đến năm 2016 có 50% cán bộ, công chức thựchiện công tác gia đình các cấp, các ngành và mạng lưới cộng tác viên Dân số,Gia đình và Trẻ em được tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng caonăng lực thực hiện công tác gia đình.

- Chỉ tiêu 2: Đến năm 2020 đội ngũ cán bộ, công chứcthực hiện công tác gia đình các cấp, các ngành và mạng lưới cộng tác viên Dânsố, Gia đình và Trẻ em được nâng cao năng lực thực hiện công tác gia đình thôngqua việc tham gia các chương trình đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng định kỳ.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP, TRÁCH NHIỆMTHỰC HIỆN

1. Củng cố, phát triển đội ngũ cánbộ, công chức thực hiện công tác gia đình từ tỉnh đến cơ sở

a) Lập kế hoạch tổ chức thực hiện Dự án 1 “Kiện toàntổ chức, bộ máy thực hiện công tác gia đình các cấp và xây dựng mạng lưới cộngtác viên cơ sở (cộng tác viên Dân số, Gia đình và Trẻ em)”. Hoạt động cụ thể:

- Nghiên cứu, rà soát, đánh giá thực trạng, chấtlượng, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, công chức thực hiện công tác giađình các cấp và mạng lưới cộng tác viên Dân số, Gia đình và Trẻ em.

- Xây dựng văn bản hướng dẫn đảm bảo nhân lực, chế độbồi dưỡng kinh phí cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước vềgia đình các cấp, phát triển mạng lưới cộng tác viên Dân số, Gia đình và Trẻem.

b) Duy trì, mở rộng đội ngũ cán bộ, công chức thựchiện công tác gia đình các cấp, các ngành.

c) Duy trì và phát triển mạng lưới cộng tác viên Dânsố, Gia đình và Trẻ em.

Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch.

Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ; Sở Y tế; SởLao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; UBNDcác huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2014 đến năm2016.

2. Đào tạo, nâng cao năng lực độingũ cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp và mạng lưới cộng tácviên cơ sở (cộng tác viên Dân số, Gia đình và Trẻ em)

a) Lập kế hoạch tổ chức thực hiện Dự án 2 “Đào tạo,bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tácgia đình các cấp và mạng lưới cộng tác viên cơ sở (cộng tác viên Dân số, Giađình và Trẻ em)”.

b) Nghiên cứu, đánh giá thực trạng, nhu cầu và địnhhướng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiệncông tác gia đình các cấp, mạng lưới cộng tác viên Dân số, Gia đình và Trẻ em.

c) Xây dựng chương trình tập huấn bồi dưỡng cho độingũ cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp và mạng lưới cộng tácviên Dân số, Gia đình và Trẻ em.

d) Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệpvụ về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ cán bộ, công chứcthực hiện công tác gia đình các cấp và mạng lưới cộng tác viên Dân số, Gia đìnhvà Trẻ em.

đ) Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng vềcông tác gia đình cho đội ngũ thực hiện công tác truyền thông, tư vấn tronglĩnh vực gia đình.

e) Triển khai thực hiện chương trình đào tạo chuyênngành quản lý Nhà nước về gia đình, chuyên ngành công tác gia đình khi có chỉđạo, hướng dẫn của Trung ương.

g) Vận dụng, phát triển cơ sở lý luận về công tác giađình của Trung ương gắn với thực tế tại địa phương, cơ sở nhằm cung cấp tàiliệu, kiến thức vững chắc trong việc quản lý Nhà nước về gia đình cho cán bộ,công chức thực hiện công tác gia đình các cấp và mạng lưới cộng tác viên Dânsố, Gia đình và Trẻ em.

Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch.

Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo;các Sở, ngành, đoàn thể liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2014 đến năm2020.

3. Chọn huyện Bến Lức, Cần Giuộc vàMộc Hóa làm điểm chỉ đạo thực hiện

4. Kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổngkết việc thực hiện Đề án

a) Kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp thông tin về tìnhhình, tiến độ và kết quả thực hiện Đề án (định kỳ hàng năm và theo giai đoạn),báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án đểkịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, hoạch định chính sách cho giaiđoạn tiếp theo.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch chi từ nguồn ngân sáchnhà nước theo phân cấp ngân sách của Luật ngân sách nhà nước;

Ngoài nguồn ngân sách nhà nước, các đơn vị, địaphương thực hiện kế hoạch chủ động huy động sự tài trợ của các tổ chức, cá nhântheo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể cóliên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

- Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiệnKế hoạch; tổ chức sơ kết vào năm 2017 và tổng kết việc thực hiện Kế hoạch vàocuối năm 2020.

2. Các Sở, ngành thành viên Ban Chỉđạo Công tác gia đình tỉnh

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn củangành, đơn vị mình, chỉ đạo hoặc đề xuất chỉ đạo đối với tập thể, cá nhân thuộcngành, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý về gia đình có trách nhiệmđưa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch vào chương trình, kế hoạchcông tác hàng năm của đơn vị.

Riêng Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ đượcgiao và khả năng cân đối của ngân sách tham mưu Ủy ban nhân dân bố trí kinh phíđể thực hiện Kế hoạch được phê duyệt; chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch hướng dẫn, kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng kinh phí thựchiện Kế hoạch của các đơn vị theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ theo quy định tàichính, kế toán hiện hành.

3. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,các Sở, ngành, đoàn thể có liên quan xây dựng văn bản hướng dẫn kiện toàn tổchức, bộ máy thực hiện công tác gia đình các cấp và phát triển mạng lưới cộngtác viên Dân số, Gia đình và Trẻ em.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thịxã, thành phố

a) Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, thực hiệnĐề án theo phân cấp quản lý.

b) Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, tăngcường nhân lực thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về gia đình tại địa phương,cơ sở, trong đó ưu tiên xây dựng và phát triển mạng lưới cộng tác viên cơ sở.

c) Bảo đảm ngân sách địa phương thực hiện có hiệu quảcác mục tiêu của Kế hoạch này.

d) Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thựchiện Đề án trên phạm vi địa bàn quản lý.

Căn cứ nội dung của Kế hoạch này, các Sở, ban ngành,đoàn thể, các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khaithực hiện. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện cho Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 05/11 để tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáoBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁNPHÁT HUY GIÁ TRỊ TỐT ĐẸP CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG GIA ĐÌNH VÀ HỖ TRỢ XÂY DỰNG GIAĐÌNH HẠNH PHÚC, BỀN VỮNG ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
(Kèm theo Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong giađình (giữa vợ và chồng; giữa cha mẹ và con cái; giữa người cao tuổi và concháu) và hỗ trợ xây dựng gia đình Việt Nam hạnh phúc, bền vững.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Mục tiêu 1: Về mối quan hệ giữa vợ và chồng.

- Chỉ tiêu 1: Phấn đấu đến năm 2020 hầu hết các cuộchôn nhân đều được đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật; có 95% nam, nữ thanhniên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về hôn nhân - gia đình,bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình.

- Chỉ tiêu 2: Hàng năm, trung bình giảm từ 10 - 15%hộ gia đình có bạo lực giữa vợ và chồng; giảm 15% trường hợp tảo hôn.

b) Mục tiêu 2: Về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.

- Chỉ tiêu 1: Đến năm 2020 có 75% cha hoặc mẹ có con dưới6 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức và kỹ năng về nuôi dạy, chăm sóc concái; phấn đấu có 95% hộ gia đình dành thời gian chăm sóc, nuôi dạy trẻ em, tạođiều kiện cho trẻ em phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, đạo đức và tinhthần.

- Chỉ tiêu 2: Hàng năm, trung bình giảm từ 10 - 15%hộ gia đình có bạo lực với trẻ em.

c) Mục tiêu 3: Về mối quan hệ giữa người cao tuổi vàcon cháu trưởng thành.

- Chỉ tiêu 1: Đến năm 2020 có 80% hộ gia đình cóngười cao tuổi được cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật đối với ngườicao tuổi; phấn đấu có khoảng 95% hộ gia đình thực hiện việc chăm sóc, phụngdưỡng người cao tuổi.

- Chỉ tiêu 2: Hàng năm, trung bình giảm từ 10 - 15%hộ gia đình có hành vi bạo lực với người cao tuổi.

d) Mục tiêu 4: Về hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc,bền vững.

- Chỉ tiêu 1: Đến năm 2020 có trên 90% hộ gia đìnhđạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; phấn đấu có 95% hộ gia đình nghèo, hộ cậnnghèo được cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật và phúc lợi xã hội. Mỗihuyện, thị xã và thành phố có 50% xã, phường, thị trấn triển khai thí điểm môhình liên quan tới xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững.

- Chỉ tiêu 2: Phấn đấu đến năm 2020 xây dựng và điềuhành trang thông tin điện tử (website) về tư vấn hôn nhân và gia đình nhằm cungcấp thông tin, kiến thức và kỹ năng cho các thành viên gia đình về xây dựng giađình hạnh phúc; có 50% các sở ngành thành viên Ban Chỉ đạo Công tác gia đìnhtỉnh và huyện, thị xã, thành phố có đăng tải, lồng ghép nội dung này trên trangthông tin điện tử nội bộ của ngành và địa phương.

II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh truyền thông nâng caonhận thức của xã hội, các thành viên trong gia đình về tầm quan trọng của giađình và giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình

a) Tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng caonhận thức của các cấp, các ngành, gia đình và cộng đồng về vị trí, vai trò củagia đình trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước; về chủ trương của Đảng,chính sách và pháp luật của Nhà nước liên quan đến gia đình.

b) Đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức truyềnthông về xây dựng gia đình, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình;chú trọng vào đối tượng nam giới.

c) Nêu gương người tốt, việc tốt; phê phán những biểuhiện không đúng trong việc xây dựng gia đình Việt Nam, những hủ tục ảnh hưởngđến cuộc sống gia đình; cảnh báo các nguy cơ và hậu quả tiêu cực về mất cân bằnggiới tính khi sinh đối với gia đình và xã hội.

d) Chú trọng ngăn ngừa thông tin và sản phẩm văn hóađộc hại tác động vào gia đình.

2. Tăng cường công tác quản lý, lãnhđạo và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ thực hiện Đề án

a) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủyĐảng và chính quyền đối với thực hiện các mục tiêu của Đề án; tiếp tục triểnkhai, quán triệt, thực hiện công văn số 1574-CV/TU ngày 02/5/2013 của Tỉnh ủyvề việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác gia đình.

b) Kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làmcông tác gia đình các cấp đáp ứng yêu cầu quản lý, tổ chức thực hiện công tácgia đình. Ưu tiên đào tạo đội ngũ cán bộ có đủ năng lực trong quản lý, bồidưỡng, cung cấp nội dung về giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đời sống gia đình.

c) Nâng cao năng lực của cán bộ, cơ quan có liên quantrong lồng ghép, phối hợp thực hiện các mục tiêu của Đề án với mục tiêu của cácĐề án khác trong Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìnđến năm 2030.

3. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dụckỹ năng sống, giáo dục đời sống gia đình

a) Cung cấp cho các thành viên gia đình, đặc biệt làgia đình trẻ về kỹ năng sống (kỹ năng làm cha, mẹ, chất lượng mối quan hệ giữacác thành viên trong gia đình với nhau và với cộng đồng, xây dựng gia đình làmột môi trường an toàn cho trẻ em), nội dung giáo dục đời sống gia đình;

b) Nghiên cứu lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năngsống, giá trị sống vào các chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với yêu cầucủa từng ngành học, cấp học; góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh, sinhviên về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình để bảo vệ, phát huynhững giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

4. Xã hội hóa các hoạt động phát huygiá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình

a) Đề cao tính chủ động và trách nhiệm của các cấp,các ngành trong việc hỗ trợ xây dựng, phát triển gia đình, lồng ghép thực hiệncác mục tiêu, chỉ tiêu liên quan đến lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi tráchnhiệm của các sở, ngành, đoàn thể và địa phương.

b) Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng dân cư, cáctổ chức, dòng họ, cá nhân, đặc biệt là nam giới vào việc hỗ trợ hoặc tạo điều kiện,cơ hội cho các thành viên gia đình nâng cao nhận thức và thực hiện các hoạtđộng liên quan.

c) Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoàitỉnh hỗ trợ nguồn lực nhằm phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong giađình.

5. Kiểm tra, thanh tra,sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án

a) Định kỳ hàng năm kiểm tra, đôn đốc và tổng hợpthông tin về tình hình, tiến độ và kết quả thực hiện Đề án, báo cáo UBND tỉnhvà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Đề án theo quy địnhcủa pháp luật.

c) Biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể trên phạmvi toàn tỉnh theo quy định pháp luật.

d) Tổ chức sơ kết (năm 2017), tổng kết việc thực hiệnĐề án để hoạch định chính sách cho giai đoạn tiếp theo.

6. Chọn huyện Cần Đước,thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An làm điểm chỉ đạo thực hiện

III. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰCHIỆN CÁC DỰ ÁN

1. Dự án 1: Xây dựng cơ sở dữ liệuvà nghiên cứu về giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình.

a) Nội dung hoạt động:

- Triển khai áp dụng hệ thống chỉ báo đánh giá các giátrị tốt đẹp của các mối quan hệ gia đình và cơ chế thu thập, xử lý và sử dụngthông tin (hoạt động này lồng ghép với việc triển khai nội dung của Đề án xâydựng cơ sở dữ liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020).

- Tham gia, hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu về gia đìnhvà biến đổi giá trị các mối quan hệ trong gia đình làm cơ sở xây dựng, hoạchđịnh chính sách về gia đình.

- Điều tra theo định kỳ về gia đình và các giá trịtốt đẹp trong gia đình.

b) Thời gian thực hiện: Từ năm 2015 đến năm 2020

2. Dự án 2: Truyền thông về các giátrị tốt đẹp của các mối quan hệ trong gia đình.

a) Nội dung hoạt động:

- Biên soạn, xây dựng và phổ biến các sản phẩm, cáctài liệu truyền thông, truyền thông mẫu về kiến thức, kỹ năng sống và giáo dụcđời sống gia đình.

- Tổ chức các loại hình truyền thông đa dạng và phongphú nhằm tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm hỗtrợ các thành viên gia đình xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

- Phổ biến thông tin, kiến thức và các kết quả nghiêncứu phục vụ cho xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến gia đình và phát huygiá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình.

b) Thời gian thực hiện: Từ năm 2015 đến năm 2020.

3. Dự án 3: Hỗ trợ xây dựng gia đìnhhạnh phúc, bền vững.

a) Nội dung hoạt động:

- Triển khai thử nghiệm và nhân rộng tài liệu tậphuấn mẫu về giáo dục trước hôn nhân, giáo dục đời sống gia đình và tư vấn vềhôn nhân gia đình.

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ báocáo viên các cấp, cán bộ làm công tác gia đình về kiến thức, kỹ năng phát huy giátrị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình, cung cấp nội dung hoạt động giáodục đời sống gia đình.

- Tổ chức các lớp tập huấn về giáo dục kỹ năng sống,giáo dục đời sống gia đình, sức khỏe sinh sản cho người chưa thành niên, nam nữthanh niên trước khi kết hôn, đặc biệt quan tâm tới đối tượng người chưa thànhniên và nam nữ thanh niên trong các khu công nghiệp.

- Phấn đấu xây dựng Góc tư vấn về giáo dục đời sốnggia đình, giáo dục trước hôn nhân, tư vấn tiền hôn nhân nhằm cung cấp nội dunggiáo dục đời sống gia đình, hôn nhân và gia đình; phấn đấu xây dựng trang thôngtin điện tử (website) về giáo dục đời sống gia đình, giáo dục trước hôn nhân,tư vấn tiền hôn nhân.

- Triển khai thí điểm mô hình xây dựng gia đình hạnhphúc và phát triển bền vững, đặc biệt chú trọng việc đưa nội dung giáo dục kỹnăng làm cha, mẹ, phát triển kinh tế gia đình và bảo tồn các giá trị văn hóagia đình vào nội dung hoạt động của mô hình.

b) Thời gian thực hiện: Từ năm 2015 đến năm 2020.

VI. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch chi từ nguồn ngân sáchnhà nước theo phân cấp ngân sách của Luật ngân sách nhà nước;

Ngoài nguồn ngân sách nhà nước, các đơn vị, địaphương thực hiện kế hoạch chủ động huy động sự tài trợ của các tổ chức, cá nhântheo quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể cóliên quan tổ chức thực hiện Đề án; kiểm tra giám sát và điều phối các hoạt độngcủa Đề án trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn tổ chức sơ kết vào năm 2017 và tổng kếtviệc thực hiện Kế hoạch vào cuối năm 2020.

2. Các Sở, ngành thành viên Ban Chỉđạo Công tác gia đình tỉnh

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn củangành, đơn vị mình, chỉ đạo hoặc đề xuất chỉ đạo đối với tập thể, cá nhân thuộcngành, đơn vị mình phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý về gia đình có tráchnhiệm đưa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch này vào kế hoạch,chương trình công tác hàng năm của đơn vị mình.

Riêng Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ đượcgiao và khả năng cân đối của ngân sách tham mưu Ủy ban nhân dân bố trí kinh phíđể thực hiện Kế hoạch được phê duyệt; chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch hướng dẫn, kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Kếhoạch của các đơn vị theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ theo quy định tài chính, kếtoán hiện hành.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xãvà thành phố

- Đưa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Kếhoạch này vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngắn hạn, dài hạn của địaphương.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng; UBND xã, phường, thịtrấn xây dựng kế hoạch thực hiện; bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kếhoạch.

- Theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, giám sát việcthực hiện Đề án tại địa phương, cơ sở.

Căn cứ nội dung của Kế hoạch này, các Sở, ngành thànhviên Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phốxây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Định kỳ hàng năm trước ngày 05/11, báocáo tình hình thực hiện Kế hoạch gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợptrình UBND tỉnh báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆNCHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐẾN NĂM 2020TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
(Kèm theo Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng caotrách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trongcông tác phòng, chống bạo lực gia đình; từng bước ngăn chặn và giảm dần số vụbạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

2. Các mục tiêu cụ thể

- Phấn đấu đến năm 2015 hoàn thành các mục tiêu cụthể trong Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đìnhgiai đoạn 2009-2015 trên địa bàn tỉnh Long An được ban hành kèm theo Quyết địnhsố 55/2009/QĐ-UBND ngày 21/9/2009 của UBND tỉnh.

- Phấn đấu đến năm 2015 đạt trên 85% và đến năm 2020đạt trên 95% số hộ gia đình được tiếp cận thông tin về phòng, chống bạo lực giađình.

- Phấn đấu đến năm 2015 đạt trên 70% và đến năm 2020đạt trên 90% số cán bộ tham gia phòng, chống bạo lực gia đình các cấp được tậphuấn nâng cao năng lực phòng, chống bạo lực gia đình.

- Phấn đấu đến năm 2015 đạt trên 70% và đến năm 2020đạt trên 90% số lãnh đạo chính quyền, đoàn thể cấp xã được tập huấn nâng caonăng lực phòng, chống bạo lực gia đình.

- Phấn đấu đến năm 2015 đạt trên 70% và đến năm 2020đạt 100% số cơ quan cấp tỉnh có liên quan đến hoạt động phòng, chống bạo lựcgia đình có báo cáo viên về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Phấn đấu đến năm 2015 đạt trên 30% và đến năm 2020đạt 100% số huyện, thị xã và thành phố có báo cáo viên về phòng, chống bạo lựcgia đình.

- Phấn đấu đến năm 2015 đạt trên 70% và đến năm 2020đạt trên 95% số nạn nhân bạo lực gia đình được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ vềphòng ngừa bạo lực gia đình, tư vấn pháp lý, chăm sóc y tế, bảo vệ sự an toàncho nạn nhân.

- Phấn đấu đến năm 2015 đạt trên 90% và đến năm 2020đạt trên 95% số người có hành vi bạo lực gia đình được tiếp cận các hoạt độnghỗ trợ về phòng ngừa, giáo dục chuyển đổi hành vi.

- Phấn đấu đến năm 2015 đạt trên 80% và đến năm 2020đạt 100% số xã, phường, thị trấn nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực giađình.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI THỰC HIỆNCHƯƠNG TRÌNH

1. Đối tượng

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tácphòng, chống bạo lực gia đình.

2. Phạm vi

Thực hiện chương trình trên phạm vi toàn tỉnh.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦYẾU

1. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, quảnlý

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của cáccấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác phòng, chống bạo lực gia đình; tiếptục triển khai, quán triệt, thực hiện công văn số 1574-CV/TU ngày 02/5/2013 củaTỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác giađình.

- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, điều hành côngtác phòng, chống bạo lực gia đình các cấp.

- Tham gia góp ý các dự thảo sửa đổi, bổ sung LuậtPhòng, chống bạo lực gia đình, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và phápluật có liên quan đến công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

- Củng cố hệ thống tổ chức bộ máy, nâng cao năng lựcđội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình ở các cấp.

- Xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp liên ngànhphù hợp trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Thường xuyên kiểm tra,đánh giá tình hình thực hiện pháp luật, chính sách về phòng, chống bạo lực giađình; xử lý kịp thời các hành vi bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật;tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra theo chuyên đề về phòng, chốngbạo lực gia đình.

- Đánh giá các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình;nghiên cứu chuyển các mô hình hoạt động có hiệu quả thành nhiệm vụ thườngxuyên.

- Xây dựng và đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu về giađình, phòng, chống bạo lực gia đình theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao vàDu lịch.

- Thực hiện sơ kết vào năm 2015 và tổng kết vào năm2020 về tình hình thực hiện Chương trình. Biểu dương, khen thưởng cá nhân, tậpthể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Truyền thông, giáodục, vận động nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình

- Hàng năm tổ chức các chiến dịch, sự kiện truyềnthông, sản xuất pa nô và các ấn phẩm tuyên truyền, vận động về phòng, chống bạolực gia đình; tài liệu nghiệp vụ hướng dẫn phòng, chống bạo lực gia đình.

- Phổ biến sâu rộng trong nhân dân để mọi người dễdàng cập nhật những thông tin bổ ích từ trang thông tin điện tử về phòng, chốngbạo lực gia đình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và vận hành.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động trựctiếp tại gia đình, cộng đồng về phòng, chống bạo lực gia đình. Chú trọng nộidung truyền thông, giáo dục, vận động về đạo đức, lối sống văn hóa trong giađình, trách nhiệm của các thành viên gia đình trong thực hiện bình đẳng giới,phòng, chống bạo lực gia đình.

- Nghiên cứu, xây dựng chương trình, chuyên trang,chuyên mục, phóng sự, tiểu phẩm, kịch bản sân khấu, phim truyền hình về phòng,chống bạo lực gia đình,...

- Nghiên cứu đưa nội dung phòng, chống bạo lực giađình vào chương trình giảng dạy phù hợp với yêu cầu của từng cấp học.

3. Phòng ngừa bạo lực giađình, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

- Củng cố duy trì, phát triển mạng lưới cộng tác viênDân số, Gia đình và Trẻ em hiện có tại cơ sở; nghiên cứu xây dựng mạng lướitình nguyện viên phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng.

- Duy trì, phát triển hộp thư, số điện thoại tiếpnhận thông tin về bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy ở cộng đồng. Cung cấp dịchvụ tư vấn, trợ giúp pháp lý chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình.

- Trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện việc chămsóc y tế ban đầu, tư vấn về sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình; tùy theokhả năng và điều kiện thực tế, bố trí nơi tạm lánh cho nạn nhân bạo lực giađình trong thời gian không quá một ngày theo yêu cầu của nạn nhân bạo lực giađình.

Nghiên cứu, xây dựng các mô hình dịch vụ hỗ trợ nạnnhân bạo lực gia đình, hỗ trợ người có nguy cơ cao gây bạo lực gia đình; môhình phòng, chống khủng hoảng tâm thần cho người có nguy cơ cao gây bạo lực giađình.

- Đẩy mạnh hoạt động đào tạo nghề, giới thiệu việclàm cho người là nạn nhân bạo lực gia đình, người có nguy cơ cao gây bạo lựcgia đình nhưng chưa có việc làm.

4. Can thiệp, xử lý viphạm

Can thiệp, xử lý kịp thời các vụ bạo lực gia đình. Tổchức góp ý, phê bình tại cộng đồng dân cư đối với người gây bạo lực gia đình;áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người gây bạo lựcgia đình. Thực hiện thí điểm xét xử lưu động các vụ án về bạo lực gia đình tạiđịa bàn xảy ra vụ việc.

5. Xã hội hóa

Khuyến khích các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chứcxã hội, cộng đồng, gia đình, người dân tham gia công tác phòng, chống bạo lựcgia đình; cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Nghiên cứu việchình thành Quỹ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

6. Chọn huyện Châu Thành,Đức Hòa và Tân Thạnh làm điểm chỉ đạo thực hiện

7. Tham gia nghiên cứukhoa học và hợp tác quốc tế

Tham gia thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa họcvà hợp tác quốc tế về phòng, chống bạo lực gia đình.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch chi từ nguồn ngân sáchnhà nước theo phân cấp ngân sách của Luật ngân sách nhà nước;

Ngoài nguồn ngân sách nhà nước, các đơn vị, địaphương thực hiện kế hoạch chủ động huy động sự tài trợ của các tổ chức, cá nhântheo quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các Sở, ngành, đoàn thể có liên quan, UBND các huyện,thị xã, thành, phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, cótrách nhiệm quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên vànhân dân thông suốt thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình; đưa các mục tiêu,nội dung hoạt động và giải pháp của kế hoạch này vào kế hoạch, chương trìnhcông tác hàng năm, 5 năm của đơn vị, địa phương; quá trình thực hiện cần quantâm các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, đoàn thểliên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các mụctiêu, hoạt động của kế hoạch.

- Tổ chức các chiến dịch truyền thông nâng cao nhậnthức, chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình. Sản xuất và nhân bảncác tài liệu tuyên truyền về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chiến lượcphát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, các chương trình,kế hoạch, đề án, dự án liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình đã được phêduyệt. Rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hệ thống phápluật, chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, đoàn thể có liênquan tổ chức tháng hành động phòng, chống bạo lực gia đình vào tháng 11 hàngnăm.

- Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng,chống bạo lực gia đình và cộng tác viên Dân số, Gia đình và Trẻ em.

- Xây dựng và sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu vềgia đình, phòng, chống bạo lực gia đình theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thaovà Du lịch.

- Nghiên cứu việc hình thành đội ngũ tình nguyện viêntham gia phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở.

- Tổ chức thí điểm giáo dục các kỹ năng ứng xử tronggia đình, ứng phó với căng thẳng, xử lý tình huống khi có bạo lực gia đình, tổchức cuộc sống gia đình.

- Tổ chức bồi dưỡng đội ngũ, báo cáo viên phòng chốngbạo lực gia đình cấp huyện, thị xã, thành phố.

- Hướng dẫn hoạt động của địa chỉ tin cậy ở cộngđồng.

- Thực hiện thí điểm mô hình phòng, chống khủng hoảngtâm thần cho người có nguy cơ cao gây bạo lực gia đình, mô hình cơ sở hỗ trợnạn nhân bạo lực gia đình.

- Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiệnkế hoạch, tổ chức đánh giá sơ kết vào cuối năm 2015 và tổng kết vào cuối năm2020.

2. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫncác cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc thực hiện chăm sóc y tế, tư vấn vềsức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình; tập huấn bồi dưỡng mạng lưới cộng tácviên Dân số, Gia đình và Trẻ em; thực hiện thống kê, báo cáo các trường hợpbệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình. Ban hành hướng dẫn chẩn đoán, quy trìnhchữa trị nghiện rượu và một số rối loạn tâm thần do rượu.

3. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchvà các cơ quan liên quan hướng dẫn, thường xuyên kiểm tra đối với tổ chức vàhoạt động trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bạo lực gia đình.

4. Sở Tài chính

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và khả năng cânđối của ngân sách tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện Kếhoạch được phê duyệt; chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchhướng dẫn, kiểm tra, tình hình quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện kế hoạch củacác đơn vị theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ theo quy định tài chính, kế toán hiệnhành”.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchvà các cơ quan liên quan chỉ đạo việc lồng ghép kiến thức phòng, chống bạo lựcgia đình vào chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với yêu cầu từng cấp học,bậc học.

6. Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch và các cơ quan liên quan tổ chức nâng cao năng lực về phòng, chống bạo lựcgia đình cho đội ngũ cán bộ của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và cộngtác viên công tác xã hội, Cộng tác viên Dân số, Gia đình và Trẻ em ở cộng đồng.Tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho đối tượng có nguy cơ cao gây bạolực gia đình. Lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào nội dungtuyên truyền về Luật Bình đẳng giới, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em,Luật Người cao tuổi.

- Hướng dẫn cơ sở bảo trợ xã hội thực hiện việc chămsóc, tư vấn tâm lý, bố trí nơi tạm lánh và hỗ trợ các điều kiện cần thiết chonạn nhân bạo lực gia đình.

7. Sở Thông tin và Truyềnthông

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan định hướng, cung cấp thông tin cho cáccơ quan thông tin tuyên truyền vào các cuộc họp giao ban báo chí định kỳ; chỉđạo, hướng dẫn Đài Truyền thanh cấp huyện tuyên truyền chủ trương, chính sáchcủa Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đoàn thể cóliên quan đưa các mục tiêu của Chương trình vào kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh hàng năm và 05 năm.

9. Báo Long An

Nâng cao chất lượng tin, bài, chuyên đề, chuyêntrang, chuyên mục, chương trình, nội dung về phòng, chống bạo lực gia đình.Biểu dương tập thể, cá nhân có sáng kiến, đóng góp tích cực trong công tácphòng, chống bạo lực gia đình; lên án những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luậtvề phòng, chống bạo lực gia đình.

10. Đài Phát thanh vàTruyền hình Long An

Nghiên cứu, xây dựng và bố trí thời lượng, thời gianphù hợp cho các kênh chương trình, phóng sự, tiểu phẩm, kịch bản sân khấu, phimtruyền hình về phòng, chống bạo lực gia đình...

11. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướngdẫn quy trình phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm phápluật về phòng, chống bạo lực gia đình; thiết lập cơ chế can thiệp khẩn cấp nhằmngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp bạo lực gia đình.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêuquốc gia giai đoạn 2012 - 2015 về phòng, chống tội phạm (đã được Thủ tướngChính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 06/9/2012).

- Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ thống kê số liệu về phòng, chống bạo lựcgia đình.

12. Viện kiểm sát nhândân tỉnh Long An

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh hướng dẫn Việnkiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp, tạo điều kiện cho cơquan quản lý nhà nước về gia đình cùng cấp thực hiện nhiệm vụ thống kê vềphòng, chống bạo lực gia đình.

13. Tòa án nhân dân tỉnh Long An

Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh hướng dẫn Tòa án nhândân các huyện, thị xã và thành phố áp dụng thống nhất pháp luật về phòng, chốngbạo lực gia đình; kịp thời xét xử các vụ án về bạo lực gia đình, xét xử lưuđộng tại địa bàn xảy ra vụ án trọng điểm; phối hợp, tạo điều kiện cho cơ quanquản lý nhà nước về gia đình cùng cấp thực hiện nhiệm vụ thống kê về phòng, chốngbạo lực gia đình.

14. Ban Tuyên giáo Tỉnhủy

Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp vớicác cơ quan liên quan chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng, chống bạo lực giađình.

15. Ủy ban Mặt trận Tổquốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên khác của Mặt trận

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và cáctổ chức thành viên, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình, thamgia tổ chức thực hiện Chương trình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biếnchính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình trong tổ chức mình; thamgia đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực giađình; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về phòng, chốngbạo lực gia đình; khuyến khích, vận động đoàn viên, hội viên tham gia nhân rộngmô hình phòng, chống bạo lực gia đình, đăng ký làm địa chỉ tin cậy ở cộng đồng.

16. Liên đoàn Lao độngtỉnh

Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp vớiSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan hướng dẫn tổ chức côngđoàn cơ sở trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn thực hiệnchính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng mô hình tổchức công đoàn không có đoàn viên là người gây bạo lực gia đình; nghiên cứu,thí điểm đưa tiêu chí “Đoàn viên công đoàn không gây bạo lực gia đình” vào tiêuchuẩn để bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng công đoàn cơ sở vững mạnh.

17. Hội Liên hiệp Phụ nữtỉnh

Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì, phối hợpvới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan nghiên cứu, bố tríhội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ làm cộng tác viên phòng, chống bạo lực gia đình ởcơ sở; hình thành đường dây tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; chỉ đạoHội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tổ chức các hoạt động dạy nghề, tín dụng, tiếtkiệm để hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; nghiên cứu xây dựng thí điểm một sốmô hình dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, hỗ trợ người có nguy cơ caogây bạo lực gia đình; tham gia xây dựng, vận hành địa chỉ tin cậy ở cộng đồng.

18. Tỉnh Đoàn

Tỉnh Đoàn chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch và các cơ quan liên quan xây dựng, duy trì, nhân rộng mô hình giađình thanh niên tiến bộ, hạnh phúc, không có bạo lực gia đình.

19. Hội Nông dân tỉnh

Đề nghị Hội Nông dân tỉnh chủ trì, phối hợp với SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan chỉ đạo các cấp Hội Nôngdân tuyên truyền, giáo dục hội viên thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình;đưa tiêu chí người nông dân không gây bạo lực gia đình vào bộ tiêu chí “Mẫungười nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”;vận động nam nông dân tham gia tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình.

20. Hội Người cao tuổitỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh

Đề nghị Hội Người cao tuổi tỉnh, Hội Cựu chiến binhtỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, tổ chức liênquan chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia phòng,chống bạo lực gia đình; đẩy mạnh hoạt động giáo dục nêu gương, giáo dục giá trịvăn hóa trong gia đình; tham gia xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực gia đìnhở cộng đồng.

21. Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã và thành phố

- Đưa các mục tiêu, nội dung hoạt động và giải phápcủa kế hoạch này vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngắn hạn, dài hạn củađịa phương. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống bạo lực giađình của địa phương hằng năm, 5 năm; bố trí kinh phí và chỉ đạo các cơ quanchức năng triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch phòng, chống bạo lực giađình trên địa bàn quản lý.

- Chỉ đạo việc phổ biến luật pháp, chính sách về phòng,chống bạo lực gia đình lồng ghép trong nội dung sinh hoạt của ấp, tổ dân phố,cụm dân cư; nhân rộng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình ở địa phương;duy trì và nhân rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các địa chỉ tin cậy ởcộng đồng, hộp thư tiếp nhận thông tin về bạo lực gia đình, đường dây nóng báotin về bạo lực gia đình ở cơ sở.

- Tạo điều kiện và chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn(gọi chung là xã) tạo điều kiện cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện cóhiệu quả việc chăm sóc y tế và tư vấn sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình;cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình thực hiện có hiệu quả việc cungcấp các dịch vụ tư vấn về pháp luật, tâm lý, chăm sóc sức khỏe, bố trí nơi tạmlánh và các điều kiện cần thiết khác cho nạn nhân bạo lực gia đình; địa chỉ tincậy ở cộng đồng thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận nạn nhân bạo lực gia đình,hỗ trợ, tư vấn, bố trí nơi tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đình và thông báocho cơ quan có thẩm quyền biết.

- Chỉ đạo UBND xã phối hợp với Mặt trận tổ quốc ViệtNam cùng cấp và các tổ chức thành viên khác của Mặt trận hướng dẫn, giúp đỡ,tạo điều kiện cho các tổ chức hòa giải ở cơ sở thực hiện có hiệu quả việc tưvấn về gia đình, hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình;người đứng đầu cộng đồng dân cư tổ chức việc góp ý, phê bình trong cộng đồngdân cư đối với người có hành vi bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo UBND xã, cơ quan công an xã, khi phát hiệnhoặc nhận được tin báo về bạo lực gia đình, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơquan, người có thẩm quyền xử lý; tổ chức việc thu thập thông tin về bạo lực giađình, thực hiện báo cáo thống kê về bạo lực gia đình theo quy định.

- Kiểm tra, thanh tra, khen thưởng; đánh giá và địnhkỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình ở địa phương.

Căn cứ nội dung của Kế hoạch này, các Sở, ngành, đoànthể có liên quan và UBND các huyện, thị xã và thành phố xây dựng kế hoạch triểnkhai thực hiện. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạchgửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 05/11 để tổng hợp trình UBNDtỉnh báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.