ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3083/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 21 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN CTMTQG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nướcngày 16/12/2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 08/2/2013 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triểnnguồn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch vàĐầu tư tại Tờ trình số 107/TTr-SKHĐT ngày 18/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnhkế hoạch vốn CTMTQG vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2013 như sau:

ĐVT:1.000 đồng

STT

Danh mục dự án

KH vốn năm 2013

Điều chỉnh Tăng (+), giảm (-)

Phê duyệt điều chỉnh

Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm

Dự án: Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thủy sản

912.000

912.000

1

Triển khai thực hiện Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/03/2011 và Văn bản số 1029/UBND-TH ngày 11/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh

310.000

+39.120

349.120

2

Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra chấn chỉnh những vi phạm các quy định Nhà nước trong lĩnh vực nông lâm thủy sản

120.000

+3.384

123.384

3

Công tác thông tin tuyên truyền (tập huấn, in tờ rơi, tờ bướm, trên báo, đài phát thanh - truyền hình…) nhằm phổ biến các chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng ATTP cho các nhóm đối tượng làm công tác quản lý

250.000

-43.354

206.646

4

Hỗ trợ, thiết lập áp dụng các chương trình quản lý chất lượng tiên tiến cho các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản (HACCP, GMP, SSOP, VietGap, VietGAHP…)

100.000

0

100.000

5

Công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng ATTP nông lâm thủy sản

132.000

+850

132.850

Điều 2. Quyết định này điềuchỉnh, bổ sung Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 08/2/2013 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạcNhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Chi cục QLCL Nông Lâm sản và TS;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K13 (15b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thu Hà