ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3086/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM ĐÀO TẠOCÔNG CHỨC NGUỒN LÀM VIỆC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN GIAI ĐOẠN 2012-2015 CỦA THÀNHPHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luât Tổchức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm2003;

Căn cứ Luật Cánbộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Quyếtđịnh số 5485/QĐ-UBND ngày 27tháng 11 năm 2012 củaUBND Thành phố về việc ban hành Đề án đàotạo thí điểm 1000 công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn giai đoạn2012-2015;

Xét đề nghị củagiám đốc Sở Nội vụ Hà Nội tại Tờ trìnhsố 1259/TTr-SNV ngày 28 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nộidung của phần thứ hai Đề án thí điểm Đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã,phường, thị trấn Giai đoạn 2012-2015 của thành phố Hà Nội, cụ thể:

1. Sửa đổi, bổsung mục 1 phần II như sau:

1. Chỉ tiêu đàotạo:

a) Số lượng: giaiđoạn 2014-2015 đào tạo 500 công chức chuyên môn cấp xã.

b) Cơ cấu, chức danh: theo 5 chức danh công chứcchuyên môn cấp xã, cụ thể:

+ Chức danh Vănphòng - Thống kê: các ngành đào tạo Hành chính học, luật, quản trị văn phòng, công nghệthông tin, văn thư lưu trữ.

+ Chức danh Tưpháp - Hộ tịch: các ngành Luật.

+ Chức danh Địa chính- Xây dựng: các ngành đào tạo xây dựng,kiến trúc, địa chính, quản lý đô thị, quản lý xây dựng, quản lý đất đai, quảnlý tài nguyên và môi trường.

+ Chức danh Văn hóa - Xã hội: các ngành đào tạo: Quản lývăn hóa, văn hóa học, xã hội học, công tác xã hội, quản lý xã hội, sư phạm ngữvăn, sư phạm lịch sử.

+ Chức danh Tài chính- Kế toán: các ngành đào tạo: Tài chính, kế toán.

2. Sửa đổi mục2 phần II như sau:

2. Đối tượng đào tạo:

Sinh viên tốtnghiệp các trường đại học, học viện công lập, hệ chính quy loại khá trở lên (thờigian đào tạo trình độ đại học liên tục từ 04 năm trở lên); Người có bằng tốtnghiệp các trường đại học công lập hệ chính quy loại khá trở lên (thời gian đàotạo trình độ đại học liên tục từ 04 năm trở lên), hiện đang làm việc tại các tổchức, doanh nghiệp có nguyện vọng trở thành công chức nhà nước của Thành phố.

3. Sửa đổi điểmb mục 4 phần II như sau:

4. Tổ chức chiêu sinh và đào tạo công chức nguồn:

b) Quy trình xétchọn học viên:

- UBND Thành phốquyết định phê duyệt Kế hoạch đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã, phường,thị trấn của quận, huyện, thị xã.

- Sở Nội vụ giúp UBND Thành phốtổ chức thông báo chỉ tiêu, điều kiện tiêu chuẩn công chức nguồn trên cácphương tiện thông tin đại chúng, tại trụ sở UBNDquận huyện, thị xã; tổ chức tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp danh sách học viên theochỉ tiêu, chuyên ngành trình UBND Thành phố phê duyệt.

4. Sửa đổi thời gian thực tập tại cơ sở từ 2 tháng thành 4 tháng.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ chủ trì.

1. Phối hợp vớiUBND quận, huyện, thị xã tổ chức chiêu sinh và phối hợp với Trường Đào tạo cánbộ Lê Hồng Phong tổ chức đào tạo công chức nguồn giai đoạn 2014-2015 theo đúngquy định.

2. Điều động côngchức nguồn sau kỳ thi tốt nghiệp kết hợp thi tuyển về công tác tại xã, phường,thị trấn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòngUBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầutư và các sở liên quan, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Chủ tịchUBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBNDTP;
- PVP Ng. Văn Hoạt;
- Lưu: VT, NC, VH-XH, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh