ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3087/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 22 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI BÁN BUÔN, BÁN LẺ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/6/2006 của Chính phủ về lập, xây dựng, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội;

Căn cứ Thông tư số 17/2010/TT-BCT ngày 05/5/2010 của Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thm định, phê duyệt quy hoạch phát trin ngành thương mại;

Căn cứ Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đcương Quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Công văn số 7441/BCT-TTTN ngày 22/8/2008 của Bộ Công Thương về việc lập quy hoạch mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ tại địa phương;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 59/TTr-SCT ngày 08/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Quan điểm phát triển.

- Quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh phải phù hợp với quy hoạch kinh tế - xã hội và các quy hoạch liên quan.

- Quy hoạch phát triển thương mại bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và khuyến khích sản xuất hàng hóa phát triển, phù hợp với những quy luật khách quan của kinh tế thị trường có định hướng của Nhà nước; đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đa dạng và ngày càng tăng của các tầng lớp dân cư trên địa bàn.

- Quy hoạch phát triển thương mại bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh phải hướng tới các phương thức bán buôn, bán lẻ hiện đại, đảm bo văn minh thương mại.

2. Mục tiêu phát triển.

2.1. Mục tiêu tổng quát:

Xây dựng mạng lưới bán buôn, bán lẻ phát triển bền vững, hiện đại, dựa trên cấu trúc hợp lý các hệ thống, các kênh phân phối với sự tham gia của các thành phần kinh tế và loại hình tổ chức, vận hành trong môi trường cạnh tranh có sự quản lý và điều tiết vĩ mô của Nhà nước.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Tc độ tăng bình quân hàng năm (đã loại trừ yếu tố giá) của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giai đoạn 2011 - 2015 khoảng 27%; giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 26,5%.

- Tỷ trọng mức bán lẻ hàng hóa theo loại hình thương mại hiện đại (trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi...) chiếm 20% tổng mức bán buôn, bán lẻ vào năm 2015; chiếm 40% tổng mức bán buôn, bán lẻ đến năm 2020.

3. Định hướng phát triển.

- Đinh hướng phát triển hệ thống bán buôn một số ngành hàng đặc thù.

+ Đối với mặt hàng rượu:

Quy hoạch số lượng doanh nghiệp bán buôn rượu là quy hoạch chung cho toàn tnh, không phân theo địa bàn huyện, thành phố; slượng đơn vị bán buôn được xác định: Cứ 100.000 dân, quy hoạch 01 (một) doanh nghiệp bán buôn rượu. Đến năm 2020, toàn tỉnh quy hoạch 18 doanh nghiệp bán buôn rượu.

Quy hoạch điểm bán lẻ rượu là quy hoạch riêng cho từng huyện, thành phố; được xác đnh: Cứ 1.000 dân, quy hoạch 01 (một) điểm bán lẻ rượu. Đến năm 2020 toàn tỉnh quy hoạch 1.788 điểm bán lẻ rượu

+ Đối với mặt hàng thuốc lá:

Quy hoạch số lượng doanh nghiệp bán buôn thuốc lá là quy hoạch chung cho toàn tỉnh, không phân theo địa bàn huyện, thành phố; số lượng đơn vị bán buôn được xác định: Cứ 50.000 dân, quy hoạch 01 (một) doanh nghiệp bán buôn thuốc lá. Đến năm 2020, toàn tỉnh quy hoạch 36 doanh nghiệp bán buôn thuốc lá.

Quy hoạch điểm bán lẻ thuốc lá là quy hoạch riêng cho từng huyện, thành phố; được xác định: Cứ 300 dân, quy hoạch 01 (một) đim bán lẻ. Đến năm 2020 toàn tỉnh quy hoạch 5.960 điểm bán lẻ thuốc lá.

- Định hướng phát triển mạng lưới bán lẻ truyền thống trên địa bàn tỉnh: Trong thời kỳ quy hoạch, nâng cấp các chợ bán lẻ nhỏ tại các khu vực đô thị sang loại hình siêu thị và cửa hàng tự chọn.

4. Quy hoạch phát triển hệ thống bán buôn, bán lẻ.

4.1. Quy hoạch theo không gian:

- Cấp cơ sở: Lấy chợ làm hạt nhân phát triển kết hợp với các cửa hàng, điểm bán hàng tạo thành khu thương mại - dịch vụ tổng hợp phục vụ trực tiếp nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của dân cư trong khu vực xã, phường.

- Cấp trung tâm huyện: Được xây dựng tại các thị trấn trung tâm huyện theo mô hình kết hợp các khu vực bán buôn và dịch vụ, phục vụ nhu cầu mua sắm của dân cư trên địa bàn huyện và phát luồng hàng hóa trong khu vực liên xã, liên huyện phù hợp với loại sản phẩm hàng hóa được sản xuất trên địa bàn; tạo điều kiện, cơ hội liên kết với các thị trường bên ngoài.

- Cấp trung tâm tỉnh: Được xây dựng tại trung tâm kinh tế, xã hội của tỉnh theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn. Các khu thương mại, dịch vụ tổng hợp cấp tỉnh sẽ được hình thành với quy mô lớn nhất, đóng vai trò chủ đạo trong các hoạt động thương mại của tỉnh.

4.2. Quy hoạch theo thành phần kinh tế:

- Doanh nghiệp bán buôn, bán lẻ có vốn nhà nước: Hướng vào việc thực hiện vai trò nòng cốt trong một số kênh, một số hệ thống phân phối của một số ngành hàng thuộc diện quan trọng và đặc thù, tập trung vào những hoạt động hoặc những địa bàn mà các thành phần kinh tế khác chưa có điều kiện kinh doanh.

- Hợp tác xã thương mại: Khuyến khích phát triển các loại hình hợp tác xã thương mại; đặc biệt là các hợp tác xã cung ứng - tiêu thụ hay hợp tác xã thương mại - dịch vụ và hệ thống thu mua của những người buôn chuyến. Đây được xem là những hạt nhân cơ bản để thúc đẩy quá trình liên kết và phát triển thị trường, đặc biệt là liên kết các hộ sản xuất ở khu vực nông thôn để tạo nên quy mô sản xuất đủ lớn, có khả năng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

- Thành phần kinh tế bán buôn, bán lẻ tư nhân: Khuyến khích các hộ kinh doanh lớn phát triển thành các công ty thương mại có quy mô và phạm vi hoạt động rộng, áp dụng phương thức kinh doanh hiện đại, nâng cao khả năng cạnh tranh để trở thành lực lượng chính cùng với thành phần thương mại khác phát triển thị trường và đẩy mạnh hoạt động thương mại của tỉnh.

- Thành phần thương mại có vốn đầu tư nước ngoài: Đối tượng thu hút là các nhà đầu tư trong khu vực Đông Nam Á, Nhật Bản, Hàn Quốc. Bên cạnh việc thu hút các dự án mới, cần khuyến khích các dự án hiện tại mở rộng quy mô sản xuất, quy mô xuất khẩu.

4.3. Quy hoạch theo hình thái tổ chức:

- Phát triển mạng lưới chợ.

- Phát triển mạng lưới siêu thị.

- Phát triển mạng lưới trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm.

- Phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ theo kênh phân phối các mặt hàng.

4.4. Quy hoạch theo địa bàn (phụ lục kèm theo).

5. Lựa chọn thứ tự ưu tiên đầu tư: Ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm, có hiệu quả kinh tế - xã hội cao, mang tính động lực thúc đẩy việc phát triển hoạt động bán buôn bán lẻ theo nguyên tắc:

- Xây dựng mới các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng có vị trí lợi thế thương mại trên địa bàn tỉnh; làm động lực thúc đẩy phát triển hoạt động bán buôn, bán lẻ theo hướng văn minh, hiện đại.

- Cải tạo và nâng cấp hệ thống chợ hiện có, ưu tiên đầu tư các chợ lớn, chợ bán buôn, chợ đầu mối ở trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Đầu tư tiếp các công trình thương mại còn lại tùy theo khả năng huy động vốn cho mỗi công trình và luận chứng kinh tế kỹ thuật được duyệt.

6. Dự kiến nhu cầu sử dụng đất và vốn đầu tư xây dựng

STT

Hạng mục công trình

Dư kiến nhu cầu sử dụng đất (1.000 m2)

Dự kiến nhu cầu vốn đầu tư (tỷ đồng)

Đến 2015

2016-2020

1

Mạng lưới chợ

568

250

208

2

Mạng lưới trung tâm thương mại

200

326

370

3

Mạng lưới siêu thị

106

295

135

4

Mạng lưới trung tâm dịch vụ logistics, hệ thống kho bãi (cả kho xăng dầu)

150

219

190

Cộng

1.024

1.090

903

7. Các giải pháp và cơ chế chính sách phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ.

- Giải pháp về chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư.

- Giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bán buôn, bán lẻ.

- Giải pháp phát triển các thành phần kinh tế tham gia vào mạng lưới bán buôn, bán lẻ.

- Giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng thương mại Thái Bình.

- Giải pháp tạo ngun hàng cung ứng cht lượng, n định.

- Giải pháp phát triển các kênh phân phối bán buôn hàng hóa.

- Giải pháp phát triển nguồn nhân lực.

- Giải pháp phát triển bền vững mạng lưới bán buôn, bán lẻ.

- Giải pháp bảo vệ môi trường.

8. Tổ chức thực hiện.

8.1. Công bố công khai và tổ chức triển khai quy hoạch.

- Sau khi quy hoạch được phê duyệt, công bố rộng rãi đến nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh để huy động tham gia thực hiện quy hoạch.

- Triển khai thực hiện quy hoạch bằng các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm. Kế hoạch hàng năm phải bám vào các mục tiêu quy hoạch đã được phê duyệt và các chỉ tiêu đặt ra trong từng thời kỳ.

- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện đầu tư phát triển theo quy hoạch. Tăng cường trách nhiệm các cấp, các ngành và địa phương trong việc thực hiện quy hoạch; tổ chức đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch từng thời kỳ, bổ sung và điều chỉnh mục tiêu của kỳ tới cho phù hợp với tình hình thực tế.

8.2. Tổ chức phối hợp giữa các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh.

- Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện việc công bố quy hoạch; tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức quản lý mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quản lý đầu tư xây dựng phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn đúng quy hoạch; xây dựng kế hoạch, chương trình phát trin chợ cho từng thời kỳ phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp hoặc các loại hình khác thuộc ngành nghề bán buôn, bán lẻ theo quy định của Luật Doanh nghiệp; kiểm tra và trình cấp có thẩm quyền cấp Chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư vào các điểm bán buôn, bán lẻ của các nhà đầu tư, của các tổ chức, cá nhân theo quy đnh của Luật Đầu tư.

- Sở Tài chính: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định khung giá hay mức phí cho thuê hoặc bán những điểm kinh doanh có thời hạn kinh doanh của mỗi loại hình bán buôn, bán lẻ như chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và các quy định khác về tổ chức các dịch vụ có thu theo hướng tăng cường tính chủ động cho các doanh nghiệp kinh doanh, phát triển hoạt động bán buôn, bán lẻ.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hướng dẫn nông dân sản xuất phát triển nguồn cung ứng hàng nông sản, thực phẩm “xanh, sạch” cho các cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh.

- Sở Giao thông Vận tải: Lập kế hoạch khảo sát, thiết kế và đề xuất đầu tư xây dựng đối với các trục giao thông nối liền các cụm thương mại với trục quốc lộ chính, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa của địa phương; tiến hành quy hoạch và khảo sát các tuyến giao thông gắn với chợ, đảm bảo sự lưu thông thuận tiện cho người và hàng hóa qua các cơ sở bán buôn, bán lẻ.

- Sở Xây dựng: Thẩm định thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán các dự án đầu tư; hướng dẫn các quy đnh và trình tự thực hiện dự án xây dựng đối với các chủ đầu tư xây dựng cơ sở bán buôn, bán lẻ phù hợp với quy đnh về xây dựng cơ bản.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, thành phố rà soát quy hoạch sử dụng đất, phân bổ quỹ đất phù hợp với phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố hướng dẫn thực hiện công tác vệ sinh môi trường chợ, trung tâm thương mại, siêu thị.

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Xác định cụ thể kế hoạch đầu tư, xây dựng nâng cấp mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thời kỳ đến 2020; phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra về môi trường, vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn; trong khi chờ Nhà nước ban hành các thiết kế mẫu đối với từng loại hình bán buôn, bán lẻ, việc thiết kế xây dựng các cơ sở này nhất thiết phải chú trọng đến công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước, rác thải; hàng năm có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý mạng lưới bán buôn, bán lẻ các cấp theo trình độ và hình thức đào tạo phù hợp.

Điều 2. Căn cứ vào nội dung phê duyệt tại Điều 1, Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố hướng dẫn thực hiện quy hoạch và quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh bán buôn bán lẻ trên địa bàn theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chtịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điu 3;
-
Thường trực Tnh ủy;
-
Thường trực HĐND tỉnh;
-
Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
-
Lưu VT, CTXDGT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHTỊCH
Phạm Văn Sinh

PHỤ LỤC

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG BÁN BUÔN BÁN LẺ THEO ĐỊA BÀN
(Kèm theo Quyết định số 3087/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh)

1. Thành phố Thái Bình

TT

Tên công trình

Hạng

Địa điểm (khu vực)

Quy hoạch đến năm 2020

Giai đoạn đến 2015 Giai đoạn 2016 - 2020

I

Mạng lưới ch

27

27

27

A

Chợ hiện có

15

15

15

1

Chợ Bo

1

P. B Xuyên

Cải tạo

Cải tạo

2

Chợ Bồ Xuyên 1

3

P. B Xuyên

Cải tạo

Cải tạo

3

Chợ Đậu

3

P. Trn Lãm

Cải tạo

Cải tạo

4

Chợ Lạc Đạo

3

P. Trn Lãm

Cải tạo

Cải tạo

5

Chợ Tin Phong 1

3

P. Tin Phong

Cải tạo

Cải tạo

6

Chợ Tông

3

Xã Vũ Chính

Cải tạo

Cải tạo

7

Chợ Đ Thám II

3

P. Đ Thám

Cải tạo

Cải tạo

8

Chợ Hải sn

3

P. Lê Hồng Phong

Cải tạo

Cải tạo

9

Chợ Quang Trung

3

P. Quang Trung

Cải tạo

Cải tạo

10

Chợ Cộng Hòa

3

P. Hoàng Diệu

Cải tạo

Cải tạo

11

Chợ Phúc Khánh

3

P. Phú Khánh

Di dời, QH hạng 2

Cải tạo

12

Chợ Cu N

3

P. Kỳ Bá

Di dời, QH hạng 2

Cải tạo

13

Chợ Hộ

3

Xã Đông Thọ

QH lên hạng 2

Cải tạo

14

Chợ Vũ Lạc

3

Xã Vũ Lạc

QH lên hạng 2

Cải tạo

15

Chợ Đề Thám I

3

P. Đ Thám

QH lên hạng 2

Cải tạo

B

Quy hoạch xây mới

12

12

12

1

Chợ Trn Hưng Đạo

P. Trn Hưng Đạo

QH hạng 3

Cải tạo

2

Chợ Đô thị Kỳ Bá

P. Kỳ Bá

QH hạng 3

Cải tạo

3

Chợ Tin Phong 2

P. Tin Phong

QH hạng 3

Cải tạo

4

Chợ xã Vũ Phúc

Xã Vũ Phúc

QH hạng 3

Cải tạo

5

Chợ xã Đông Hòa

Xã Đông Hòa

QH hạng 3

Cải tạo

6

Chợ Phú Xuân 1

Xã Phú Xuân

QH hạng 3

Cải tạo

7

Chợ Phú Xuân 2

Phú Xuân

QH hạng 3

Cải tạo

8

Chợ Bồ Xuyên 2

P. Bồ Xuyên

QH hạng 3

Cải tạo

9

Chợ Vũ Đông

Xã Vũ Đông

QH hạng 3

QH lên hạng 2

10

Chợ Tân Bình

Xã Tân Bình

QH hạng 3

Cải tạo

11

Chợ Trại

Xã Vũ Chính

QH hạng 3

Cải tạo

12

Chợ Đông Mỹ

Xã Đông Mỹ

QH hạng 2

Cải tạo

II

Trung tâm thương mại (TTTM)

6

5

6

A

TTTM hiện có

1

1

1

Thiên Trường Plaza

3

Xã Vũ Chính

Cải tạo

Cải tạo

B

Quy hoạch xây mi

5

4

5

1

TTTM Hoàng Diệu

P. Hoàng Diệu

QH hạng 1

Cải tạo

2

TTTM Lê Lợi

P. Lê Hng Phong

QH hạng 3

Cải tạo

3

TTTM Phú Xuân

Xã Phú Xuân

QH hạng 3

Cải tạo

4

TTTM Tân Bình

Xã Tân Bình

QH hạng 3

Cải tạo

5

TTTM Trần Lãm

P. Trần Lãm

QH hạng 3

III

Siêu Thị

26

26

26

A

Siêu thị hiện có

8

8

8

1

Siêu thị Viettel

1

P. Trn Hưng Đạo

Cải tạo

Cải tạo

2

Siêu thị Ánh Chinh

2

P. Bồ Xuyên

Cải tạo

Cải tạo

3

Siêu thị điện máy HC

2

P. Bồ Xuyên

Cải tạo

Cải tạo

4

Siêu thị Minh Hoa

3

P. Bồ Xuyên

Cải tạo

Cải tạo

5

Siêu thị Victoria

3

P. Trn Hưng Đạo

Cải tạo

Cải tạo

6

Siêu thị May 10

3

P. Lê Hng Phong

Cải tạo

Cải tạo

7

Siêu thị HIPT

3

P. Đề Thám

Cải tạo

Cải tạo

8

Siêu thị Trần Phú

3

P. Trn Hưng Đạo

Cải tạo

Cải tạo

B

Quy hoạch xây mi

18

18

18

1

Siêu thị Hoàng Diệu

P. Hoàng Diệu

QH hạng 1

Cải tạo

2

Siêu thị phường Trn Lãm

P. Trần Lãm

QH hạng 1

Cải tạo

3

Siêu thị khu đô thị Kỳ Bá

P. Kỳ Bá

QH hạng 2

Cải tạo

4

Siêu thị DV Thương mại Lý Thường Kiệt

P. Trần Lãm

QH hạng 2

Cải tạo

5

Siêu thị An Tập

P. Đề Thám

QH hạng 3

Cải tạo

6

Siêu thị Minh Khai

P. Bồ Xuyên

QH hạng 3

Cải tạo

7

Siêu thị Lạc Đạo

P. Trần Lãm

QH hạng 3

Cải tạo

8

Siêu thị

Trung tâm TP

QH hạng 3

9

Siêu thị

Trung tâm TP

QH hạng 3

10

Siêu thị

Trung tâm TP

QH hạng 3

11

Siêu thị

Trung tâm TP

QH hạng 3

12

Siêu thị

Khu đô thị

QH hạng 3

13

Siêu thị

Khu đô thị

QH hạng 3

14

Siêu thị

Khu đô thị

QH hạng 3

15

Siêu thị

Khu đô thị

QH hạng 2

16

Siêu thị

Khu đô thị

QH hạng 2

17

Siêu thị

Khu đô thị

QH hạng 2

18

Siêu thị

Khu đô thị

QH hạng 2

IV

Hệ thống trung tâm Logistic

Xã Phú Xuân

01 trung tâm

V

Mạng lưới bán lẻ rượu

185 đim bán

VI

Mạng lưi bán lẻ thuốc lá

617 điểm bán

2. Huyện Vũ Thư

TT

Tên công trình

Hạng

Địa điểm (khu vực)

Quy hoạch đến năm 2020

Giai đoạn đến 2015 Giai đoạn 2016 - 2020

I

Mạng lưới chợ

28

26

27

A

Ch hin có

23

23

22

1

Chợ Bồng

2

Xã Vũ Tiến

Cải tạo

QH lên hạng 1

2

Chợ Mét

3

Xã Việt Thuận

Cải tạo

QH lên hạng 2

3

Chợ La

3

Xã Minh Quang

Cải tạo

QH lên hạng 2

4

Chợ Lạng

3

Xã Song Lãng

Cải tạo

Cải tạo

5

Chợ Đồn

3

Xã Đng Thanh

Cải tạo

Cải tạo

6

Chợ M

3

Xã Hng Lý

Cải tạo

Cải tạo

7

Chợ Vô Ngại

3

Xã Dũng Nghĩa

Cải tạo

Cải tạo

8

Chợ Thuận Vi

3

Xã Bách Thuận

Cải tạo

Cải tạo

9

Chợ Trung

3

Xã Phúc Thành

Cải tạo

Cải tạo

10

Chợ Cống

3

Xã Tân Lập

Cải tạo

Cải tạo

11

ChLựa

3

Xã Nguyên Xá

Cải tạo

Cải tạo

12

Chợ Cọi

3

Xã Vũ Hội

Cải tạo

Cải tạo

13

Chợ Thông

3

Xã Hòa Bình

QH lên hạng 2

Cải tạo

14

Chợ Búng

3

Xã Việt Hùng

QH lên hạng 2

Cải tạo

15

Chợ Mễ

3

Xã Tân Phong

QH lên hạng 2

Cải tạo

16

Chợ Thái

3

Xã Nguyên Xá

QH lên hạng 2

Cải tạo

17

Chợ Thm

3

Thị trấn Vũ Thư

Di dời, QH hạng 1

Cải tạo

18

Chợ Giai

3

Xã Minh Lãng

Di dời, QH hạng 2

Cải tạo

19

Chợ Đền

3

Xã Song An

Di dời QH hạng 3

Cải tạo

20

Chợ Hàng

3

Xã Trung An

Di dời QH hạng 3

Cải tạo

21

Chợ Chi Phong

3

Xã Hng Phong

Di dời QH hạng 3

QH lên hạng 2

22

Chợ Chùa

3

Xã Xuân Hòa

Di dời, QH hạng 3

QH lên hạng 2

23

Chợ Bến

3

Xã Tân Lập

Xóa

B

Quy hoạch xây mi

5

3

5

1

Chợ đầu mối Tân Đệ

Xã Tân Lập

QH hạng 1

Cải tạo

2

Chợ Gùi

Xã Tự Tân

QH hạng 3

Cải tạo

3

Chợ xã Vũ Vinh

Xã Vũ Vinh

QH hạng 3

Cải tạo

4

Chợ xã Minh Khai

Xã Minh Khai

QH hạng 2

5

Chợ Sa Cao

Xã Vũ Vân

QH hạng 3

II

Trung tâm thương mại

1

1

1

*

Quy hoạch xây mới

TTTM thị trấn

Thị trấn Vũ Thư

QH hạng 2

Cải tạo

III

Siêu thị

*

Quy hoạch xây mới

9

5

7

1

Siêu thị Thm

Thị trấn Vũ Thư

QH hạng 2

Cải tạo

2

Siêu thị Vũ Hội

Xã Vũ Hội

QH hạng 3

Cải tạo

3

Siêu thị Tân Hòa

Xã Tân Hòa

QH hạng 3

Cải tạo

4

Siêu thị Thái Hạc

Xã Việt Thuận

QH hạng 3

Ci tạo

5

Siêu thị Việt Hùng

Xã Việt Hùng

QH hạng 3

Cải tạo

6

Siêu thị Bồng Tiên

Xã Vũ Tiến hoặc Nguyên Xá

QH hạng 3

7

Siêu thị An Để

Thị tứ Hiệp Hòa

QH hạng 3

8

Siêu thị bờ nam sông Kiên Giang

Vũ Thư

QH hạng 3

9

Siêu thị Tân Đệ

Xã Tân Lập

QH hạng 3

IV

Hệ thống trung tâm Logistic

01 trung tâm

V

Mạng lưới bán lẻ rượu

218 điểm bán

VI

Mạng lưới bán lẻ thuốc lá

727 điểm bán

3. Huyện Kiến Xương

TT

Tên công trình

Hạng

Địa điểm (khu vực)

Quy hoạch đến năm 2020

Giai đoạn đến 2015 Giai đoạn 2016 - 2020

I

Mạng lưới chợ

33

32

33

A

Ch hin có

30

30

30

1

Chợ Nê

2

Thị trn Thanh Nê

QH lên hạng 1

Cải tạo

2

Chợ Sóc

2

Xã Vũ Quý

QH lên hạng 1

Cải tạo

3

Chợ Gốc

2

Xã Bình Thanh

Di dời, QH hạng 1

Cải tạo

4

Chợ Nụ

2

Xã Lê Lợi

Cải tạo

Cải tạo

5

Chợ Cao Mại

2

Xã Quang Hưng

Cải tạo

Cải tạo

6

Chợ Tây Hồ

2

Xã Vũ Tây

Cải tạo

Cải tạo

7

Chợ Ngái

3

Xã Bình Minh

Di dời, QH hạng 3

Cải tạo

8

Chợ Đông Lâu

3

Xã Bình Nguyên

Di dời, QH hạng 3

Cải tạo

9

Chợ Đình

3

Xã Vũ Thắng

Di dời, QH hạng 3

Cải tạo

10

Chợ Nam Cao

3

Xã Nam Cao

QH hạng 2

Cải tạo

11

Chợ Rọng

3

Xã Quc Tun

QH hạng 2

Cải tạo

12

Chợ Đác

3

Xã Vũ Lễ

Cải tạo

QH hạng 2

13

Chợ Lịch Bài

3

Xã Vũ Hòa

Cải tạo

QH hạng 2

14

Chợ Nang

3

Xã Đình Phùng

Cải tạo

QH hạng 2

15

Chợ An Bồi

3

Xã An Bồi

Cải tạo

QH hạng 2

16

Chợ Thanh Tân

3

Xã Thanh Tân

Cải tạo

Cải tạo

17

Chợ Bật

3

Xã Quang Bình

Cải tạo

Cải tạo

18

Chợ Niềm

3

Xã Vũ Ninh

Cải tạo

Cải tạo

19

Chợ Vông

3

Xã Hng Thái

Cải tạo

Cải tạo

20

Chợ Dương Liễu

3

Xã Bình Định

Ci tạo

Cải tạo

21

Chợ Sót

3

Xã Quang Lịch

Cải tạo

Cải tạo

22

Chợ Minh Tân

3

Xã Minh Tân

Cải tạo

Cải tạo

23

Chợ Vè

3

Xã Quang Minh

Cải tạo

Cải tạo

24

Chợ Hôm

3

Xã Thượng Hin

Cải tạo

Cải tạo

25

Chợ Trà Vi

3

Xã Vũ Công

Cải tạo

Cải tạo

26

Chợ Vũ Trung

3

Xã Vũ Trung

Cải tạo

Cải tạo

27

Chợ An Bình

3

Xã An Bình

Cải tạo

Cải tạo

28

Chợ Thuyền Định

3

Xã Trà Giang

Cải tạo

Cải tạo

29

Chợ Nam Bình

3

Xã Nam Bình

Cải tạo

Cải tạo

30

Chợ Quyết Tiến

3

Xã Quyết Tiến

Cải tạo

Cải tạo

B

Quy hoạch xây mới

3

2

3

1

Chợ Quang Trung

Xã Quang Trung

QH hạng 3

Cải tạo

2

Chợ Hng Tiến

Xã Hng Tiến

QH hạng 3

Cải tạo

3

Chợ Hòa Bình

Xã Hòa Bình

QH hạng 3

II

Trung tâm thương mại

*

Quy hoạch xây mi

2

2

2

1

TTTM Thanh Nê

Thị trn Thanh Nê

QH hạng 3

Cải tạo

2

TTTM Vũ Quí

Xã Vũ Quí

QH hạng 3

Cải tạo

III

Siêu thị

*

Quy hoạch xây mới

6

6

6

1

Siêu thị thị trn

Thị Trấn Thanh Nê

QH hạng 3

Cải tạo

2

Siêu thị thị trn

Thị Trấn Thanh Nê

QH hạng 3

Cải tạo

3

Siêu thị khu vực Nam Cao

Xã Nam Cao hoặc Lê Lợi hoặc Hồng Thái

QH hạng 3

Cải tạo

4

Siêu thị Nê

Thị Trấn Thanh Nê

QH hạng 3

5

Siêu thị Chợ Gc

Xã Bình Thanh

QH hạng 3

6

Siêu thị Vũ Ninh

Xã Vũ Ninh

QH hạng 3

IV

Hệ thống trung tâm Logistic

01 trung tâm

V

Mạng lưới bán lẻ rượu

213 đim bán

VI

Mạng lưới bán lẻ thuc lá

708 điểm bán

4. Huyện Tiền Hải

TT

Tên công trình

Hạng

Địa điểm (khu vực)

Quy hoạch đến năm 2020

Giai đoạn đến 2015 Giai đoạn 2016 - 2020

I

Mạng lưới Ch

36

34

36

A

Ch hin có

30

30

30

1

Chợ Nam Thanh

2

Xã Nam Thanh

Cải tạo

Cải tạo

2

Chợ Tiểu Hoàng

2

Xã Tây Sơn

Cải tạo

Cải tạo

3

Chợ Tây Lương

2

Xã Tây Lương

Cải tạo

Cải tạo

4

Chợ Quán

2

Xã Nam Trung

QH lên hạng 1

Cải tạo

5

Chợ Thị trấn

2

Thị trấn Tiền Hải

QH lên hạng 1

Cải tạo

6

Chợ huyện

2

Xã An Ninh

Cải tạo

QH lên hạng 1

7

Chợ Đông Phong

3

Xã Đông Phong

Di dời, QH hạng 3

Cải tạo

8

Chợ Đông Xuyên

3

Xã Đông Xuyên

QH lên hạng 2

Cải tạo

9

Chợ Đông Trà

3

Xã Đông Trà

QH lên hạng 2

Cải tạo

10

Chợ Đức Cơ

3

Xã Đông Cơ

QH lên hạng 2

Cải tạo

11

Chợ Nam Thng

3

Xã Nam Thắng

QH lên hạng 2

Cải tạo

12

Chợ Lộc Trung

3

Xã Nam Hưng

Cải tạo

QH lên hạng 2

13

Chợ Hải sản

3

Xã Đông Minh

Cải tạo

Cải tạo

14

Chợ Cây Xanh

3

Xã Đông Quý

Cải tạo

Cải tạo

15

Chợ Hôm

3

Xã Đông Hoàng

Cải tạo

Cải tạo

16

Chợ Hướng Tân

3

Xã Nam Hà

Cải tạo

Cải tạo

17

Chợ Nam Hải

3

Xã Nam Hải

Cải tạo

Cải tạo

18

Chợ Tây Tiến

3

Xã Tây Tiến

Cải tạo

Cải tạo

19

Chợ Cng

3

Xã Bắc Hải

Cải tạo

Cải tạo

20

Chợ Cn Trng

3

Xã Vân Trường

Cải tạo

Cải tạo

21

Chợ Cổ Rồng

3

Xã Phương Công

Cải tạo

Cải tạo

22

Chợ Vũ Lăng

3

Xã Vũ Lăng

Cải tạo

Cải tạo

23

Chợ Tây Giang

3

Xã Tây Giang

Cải tạo

Cải tạo

24

Chợ Chiều

3

Xã Đông Hải

Cải tạo

Cải tạo

25

Chợ Phong Lạc

3

Xã Đông Trung

Cải tạo

Cải tạo

26

Chợ Tây Phong

3

Xã Tây Phong

Cải tạo

Cải tạo

27

Chợ Nam Hồng

3

Xã Nam Hng

Cải tạo

Cải tạo

28

Chợ Đông Lâm

3

Xã Đông Lâm

Cải tạo

Cải tạo

29

Chợ Cửa Lân

3

Xã Nam Thịnh

Cải tạo

Cải tạo

30

Chợ Sang - Cổ Rồng

3

Xã Phương Công

Cải tạo

Cải tạo

B

Quy hoạch xây mi

6

4

6

1

Chợ đầu mối NSTP Vân Trường

Xã Vân Trường

QH hạng 1

Cải tạo

2

Chợ Nam Thịnh

Xã Nam Thịnh

QH hạng 3

Cải tạo

3

Chợ Nam Phú

Xã Nam Phú

QH hạng 3

Cải tạo

4

Chợ Nam Cường

Xã Nam Cường

QH hạng 3

Cải tạo

5

Chợ Nam Chính

Xã Nam Chính

QH hạng 3

6

Chợ Đông Long

Xã Đông Long

QH hạng 3

II

Mạng lưới TTTM

*

Quy hoạch xây mới

3

2

3

1

TTTM Thị Trn

Thị trn Tin Hải

QH hạng 2

Cải tạo

2

TTTM Nam Trung

Xã Nam Trung

QH hạng 3

Cải tạo

3

TTTM Cồn Vành

Xã Nam Phú

QH hạng 3

III

Mạng lưi siêu thị

*

Quy hoạch xây mới

7

4

7

1

Siêu thị Ngã ba Trái Diêm

Ngã ba Trái Diêm

QH hạng 1

Cải tạo

2

Siêu thị Đồng Châu

Xã Đông Minh

QH hạng 2

Cải tạo

3

Siêu thị TT Tiền Hải

Thị trn Tin Hải

QH hạng 2

Cải tạo

4

Siêu thị Nam Trung

Xã Nam Trung

QH hạng 3

Cải tạo

5

Siêu thị Đông Lâm

Xã Đông Lâm

QH hạng 3

6

Siêu thị Trà Lý

Xã Đông Qúy hoặc Tây Lương

QH hạng 3

7

Siêu thị Đông Hoàng

Xã Đông Hoàng

QH hạng 3

IV

Hệ thống trung tâm Logistic

01 trung tâm

V

Mạng lưới bán lẻ rượu

210 đim bán

VI

Mạng lưới bán lthuốc

699 đim bán

5. Huyện Thái Thụy

TT

Tên công trình

Hạng

Địa điểm (khu vực)

Quy hoạch đến năm 2020

Giai đoạn đến 2015 Giai đoạn 2016 - 2020

I

Mạng lưới chợ

A

Chợ hiện có

35

35

35

1

Ch H

2

Xã Thụy Ninh

QH lên hạng 1

Cải tạo

2

Chợ Giành

2

Xã Thụy Văn

Cải tạo

QH lên hạng 1

3

Chợ Bàng

2

Xã Thụy Xuân

Cải tạo

QH lên hạng 1

4

Chợ H

2

Xã Thụy Phong

Cải to

Cải to

5

Chợ Gú

2

Xã Thụy Lương

Cải tạo

Cải tạo

6

Chợ Diêm Đin

2

TT Diêm Đin

Cải tạo

Cải tạo

7

Chợ Ph

2

Xã Thái Dương

Cải tạo

Cải tạo

8

Chợ Tây

2

Xã Thái Thịnh

Cải tạo

Cải tạo

9

Chợ Thượng

2

Xã Thái Phúc

Cải tạo

Cải tạo

10

Chợ Lục

2

Xã Thái Xuyên

Cải tạo

Cải tạo

11

Chợ Từ Đường

3

Xã Thụy Dân

Di dời, QH hạng 3

Cải tạo

12

Chợ Thượng Phúc

3

Xã Thụy Sơn

QH lên hạng 2

Cải tạo

13

Chợ Hiếu

3

Xã Thụy Quỳnh

QH lên hạng 2

Cải tạo

14

Chợ Cu

3

Xã Thái Hòa

Cải tạo

QH lên hạng 2

15

Chợ Gọc

3

Xã Thụy Việt

Cải tạo

QH lên hạng 2

16

Chợ Đụn

3

Xã Thụy Hng

Cải tạo

QH lên hạng 2

17

Chợ Bái

3

Xã Thái An

Cải tạo

QH lên hạng 2

18

Chợ Lạng

3

Xã Thụy Chính

Cải tạo

QH lên hạng 2

19

Chợ Thái Đô

3

Xã Thái Đô

Cải tạo

QH lên hạng 2

20

Chợ Quài

3

Xã Thái Hà

Cải tạo

Cải tạo

21

Chợ Hi

3

Xã Thụy Bình

Cải tạo

Cải tạo

22

Chợ Gạch

3

Xã Thái Tân

Cải tạo

Cải tạo

23

Chợ Chùa

3

Xã Thụy Trường

Cải tạo

Cải tạo

24

Chợ Quang Lang

3

Xã Thụy Hải

Cải tạo

Cải tạo

25

Chợ Cau

3

Xã Thụy Hưng

Cải tạo

Cải tạo

26

Chợ Hộ

3

Xã Thụy Trình

Cải tạo

Cải tạo

27

Chợ Thụy Dũng

3

Xã Thụy Dũng

Cải tạo

Cải tạo

28

Chợ Thái Hng

3

Xã Thái Hng

Cải tạo

Cải tạo

29

Chợ Sặt

3

Xã Thái Giang

Cải tạo

Cải tạo

30

Chợ An C

3

Xã Thụy An

Cải tạo

Cải tạo

31

Chợ Đng Hòa

3

Xã Thụy Phong

Cải tạo

Cải tạo

32

Chợ Bái Thượng

3

Xã Thụy Phúc

Cải tạo

Cải tạo

33

Chợ Hạ - Thụy Bình

3

Xã Thụy Bình

Cải tạo

Cải tạo

34

Chợ Bái Kiện

3

Xã Thụy Quỳnh

Cải tạo

Cải tạo

35

Chợ Thụy Tân

3

Xã Thụy Tân

Cải tạo

Cải tạo

B

Quy hoạch xây mi

10

7

10

1

Chợ Đu mi hải sản

Xã Thụy Hà

QH hạng 1

Cải tạo

2

Chợ Thái Nguyên

Xã Thái Nguyên

QH hạng 3

Cải tạo

3

Chợ MLộc

Xã Mỹ Lộc

QH hạng 3

Cải tạo

4

Chợ Thái Thọ

Xã Thái Thọ

QH hạng 3

Cải tạo

5

Chợ Hng Quỳnh

Xã Hng Quỳnh

QH hạng 3

Cải tạo

6

Chợ Thái Hưng

Xã Thái Hưng

QH hạng 1

Cải tạo

7

Chợ Thái Thủy

Xã Thái Thủy

QH hạng 3

Cải tạo

8

Chợ Thái Thượng

Xã Thái Thượng

QH hạng 3

9

Chợ Thái Thành

Xã Thái Thành

QH hạng 3

10

Chợ Thái Thun

Xã Thái Thun

QH hạng 3

II

Mạng lưới TTTM

*

Quy hoạch xây mới

2

2

2

1

TTTM Thụy Hà

Xã Thụy Hà

QH hạng 2

Cải tạo

2

TTTM Thái Hưng

Xã Thái Hưng

QH hạng 3

Cải tạo

III

Mạng lưới siêu thị

*

Quy hoạch xây mới

8

4

8

1

Siêu thị thị trấn Diêm Điền

Thị trấn Diêm Điền

QH hạng 1

Cải tạo

2

Siêu thị Thụy Phong

Xã Thụy Phong

QH hạng 2

Cải tạo

3

Siêu thị Thái Hưng

Xã Thái Hưng

QH hạng 2

Cải tạo

4

Siêu thị chợ Lục

Xã Thái Xuyên

QH hạng 3

Cải tạo

5

Siêu thị chợ Tây

Xã Thái Thịnh

QH hạng 3

6

Siêu thị Thụy Hải

Xã Thụy Hải

QH hạng 3

7

Siêu thị chợ Phố

Xã Thái Dương

QH hạng 3

8

Siêu thị ch Giành

Xã Thụy Văn

QH hạng 3

IV

Hệ thng trung tâm Logistic

*

Hin có

Cảng Diêm Điền

Cải tạo

Cải tạo

V

Mạng lưới bán lẻ rượu

249 điểm bán

VI

Mạng lưới bán lẻ thuốc lá

830 điểm bán

6. Huyện Đông Hưng

TT

Tên công trình

Hạng

Địa điểm (khu vực)

Quy hoạch đến năm 2020

Giai đoạn đến 2015 Giai đoạn 2016 - 2020

I

Mạng lưới ch

47

47

47

A

Chợ hiện có

42

42

42

1

Chợ Khô

2

Xã Hoa Lư

Cải tạo

Cải tạo

2

Chợ Đọ

2

Xã Đông Sơn

Cải tạo

Cải tạo

3

Chợ Chùa

2

Xã Đông Á

Di dời, QH hạng 1

Cải to

4

Chợ Nguyn

3

Thị trn Đông Hưng

Di dời, QH hạng 1

Cải tạo

5

Chợ Tăng

3

Xã Phú Châu

Di dời, QH hạng 2

Cải tạo

6

Chợ Hôm Đình

3

Xã Đông Giang

Di dời, QH hạng 2

Cải tạo

7

Chợ Nguyên Xá

3

Xã Nguyên Xá

Di dời, QH hạng 2

Cải tạo

8

Chợ Cng Vực

3

Xã Đng Phú

Di dời, QH hạng 3

Cải tạo

9

Chợ Vàng

3

Xã Đông Phương

QH lên hạng 2

Cải tạo

10

Chợ Hậu

3

Xã Bạch Đng

QH lên hạng 2

Cải tạo

11

Chợ Chùa Cn

3

Xã Đông Dương

QH lên hạng 2

Cải tạo

12

Chợ Phủ - Tiên Hưng

3

Xã Thăng Long

QH lên hạng 2

QH lên hạng 1

13

Chợ An Bình

3

Xã Lô Giang

Cải tạo

QH lên hạng 1

14

Chợ Gú

3

Xã Đông La

Cải tạo

QH lên hạng 2

15

Chợ Tìm

3

Xã Đông Hoàng

Cải tạo

QH lên hạng 2

16

Chợ Bơn

3

Xã Hng châu

Cải tạo

QH lên hạng 2

17

Chợ Nội

3

Xã Đông Xuân

Cải tạo

Cải to

18

Chợ Trọng Quan

3

Xã Trọng Quan

Cải tạo

Cải tạo

19

Chợ Đng

3

Xã Đông Các

Cải tạo

Cải tạo

20

Chợ Ging

3

Xã Đông Tân

Cải tạo

Cải tạo

21

Chợ Kuc

3

Xã Phong Châu

Cải tạo

Cải tạo

22

Chợ Cau

3

Xã Minh Châu

Cải tạo

Cải tạo

23

Chợ Vô Hi

3

Xã Đông Kinh

Cải tạo

Cải tạo

24

Chợ Lác

3

Xã Mê Linh

Cải tạo

Cải tạo

25

Chợ Rèm

3

Xã Hồng Giang

Cải tạo

Cải tạo

26

Chợ S

3

Xã Chương Dương

Cải tạo

Cải tạo

27

Chợ Ging

3

Xã Minh Tân

Cải tạo

Cải tạo

28

Chợ Gạch

3

Xã Đông Xá

Cải tạo

Cải tạo

29

Chợ Tuộc

3

Xã Phú Lương

Cải tạo

Cải tạo

30

Chợ Phù La

3

Xã Đô Lương

Cải tạo

Cải tạo

31

Chợ Hoành Từ

3

Xã Đông Cường

Cải tạo

Cải tạo

32

Chợ Kỳ Hội

3

Xã Đông Hà

Cải tạo

Cải tạo

33

Chợ Phú

3

Xã Đông Phong

Cải tạo

Cải tạo

34

Chợ Đng Năm

3

Xã Đông Động

Cải tạo

Cải tạo

35

Chợ Cng

3

Xã Đông Vinh

Cải tạo

Cải tạo

36

Chợ Bái

3

Xã Đông Hợp

Cải tạo

Cải tạo

37

Chợ Đông Lĩnh

3

Xã Đông Lĩnh

Cải tạo

Cải tạo

38

Chợ Gòi

3

Xã Đông Hợp

Cải tạo

Cải tạo

39

Chợ An Châu

3

Xã An Châu

Cải tạo

Cải tạo

40

Chợ Đông Hải

3

Xã Đông Vinh

Cải tạo

Cải tạo

41

Chợ Xép

3

Xã Liên Giang

Cải tạo

Cải to

42

Chợ Hôm

3

Xã Đông Sơn

Cải tạo

Cải tạo

B

Quy hoạch xây mới

5

5

5

1

Chợ Đông Quan

Xã Đông Quan

QH hạng 1

Cải tạo

2

Chợ Đông Huy

Xã Đông Huy

QH hạng 3

Cải tạo

3

Chợ Hoa Nam

Xã Hoa Nam

QH hạng 3

Cải tạo

4

Chợ Hng Việt

Xã Hồng Việt

QH hạng 3

Cải tạo

5

Chợ Hợp Tiến

Xã Hợp Tiến

QH hạng 3

Cải tạo

II

Mạng lưới TTTM

*

Quy hoạch xây mới

2

2

2

1

TTTM Thị trn

Thị Trấn Đông Hưng

QH hạng 3

Cải tạo

2

TTTM Châu Giang

Xã Đông Phong

Chưa có

QH hạng 3

III

Mạng lưới siêu thị

*

Quy hoạch xây mới

7

5

7

1

Siêu thị Thtrấn

Thị trấn Đông Hưng

QH hạng 2

Cải tạo

2

Siêu thị Châu Giang

Thị trấn Châu Giang

QH hạng 2

Cải tạo

3

Siêu thị Thị trấn Tiên Hưng

Thị trấn Tiên Hưng

QH hạng 2

Cải tạo

4

Siêu thị Gia Lễ

Ngã tư Gia Lễ, Đông M

QH hạng 3

Cải tạo

5

Siêu thị Đông La

Khu vực xã Đông La

QH hạng 3

Cải tạo

6

Siêu thị Đống Năm

Phố Đống Năm, xã Đông Động

QH hạng 3

7

Siêu thị phố Tăng

Xã Phú Châu

QH hạng 3

IV

Hệ thống trung tâm Logistic

01 trung tâm

V

Mạng lưới bán lẻ rượu

233 đim bán

VI

Mạng lưới bán lẻ thuốc lá

777 điểm bán

7. Huyện Hưng Hà

TT

Tên công trình

Hạng

Địa điểm (khu vực)

Quy hoạch đến năm 2020

Giai đoạn đến 2015 Giai đoạn 2016 - 2020

I

Mạng lưới chợ

32

36

36

A

Chơ hin có

27

31

31

1

Chợ huyện

1

TT Hưng Hà

Di dời, QH hạng 1

Cải tạo

2

Chợ Nội

2

Xã Cộng Hòa

Di dời, QH hạng 2

Cải tạo

3

Chợ Nhội

2

Xã Hng Minh

Di dời, QH hạng 2

Cải tạo

4

Chợ Thị trấn

2

TT Hưng Nhân

QH lên hạng 1

Cải tạo

5

Chợ Đô Kỳ

2

Xã Đông Đô

Cải tạo

QH lên hạng 1

6

Chợ Khánh Mỹ

2

Xã Phúc Khánh

Cải tạo

Cải tạo

7

Chợ Việt Yên

3

Xã Điệp Nông

Cải tạo

Cải tạo

8

Chợ Hới

3

Xã Tân Lễ

Cải tạo

Cải tạo

9

Chợ Dũng

3

Xã Tiến Đức

Cải tạo

Cải tạo

10

Chợ Lường

3

Xã Hòa Tiến

Cải tạo

Cải tạo

11

Chợ Mẹo

3

Xã Thái Phương

Cải tạo

Cải tạo

12

Chợ Và

3

Xã Chí Hòa

Cải tạo

Cải tạo

13

Chợ Trạm Chay

3

Xã Thng Nht

Cải tạo

Cải tạo

14

Chợ Đún

3

Xã Chi Lăng

Cải tạo

Cải tạo

15

Chợ Buộm

3

Xã Tân Tiến

Cải tạo

Cải tạo

16

Chợ Mới

3

Xã Văn Cẩm

Cải tạo

Cải tạo

17

Chợ Diền

3

Xã Minh Hòa

Cải tạo

Cải tạo

18

Chợ Diêm

3

Xã Minh Tân

Cải tạo

Cải tạo

19

Chợ Hôm

3

Xã Chi Lăng

Cải tạo

Cải tạo

20

Chợ Mụa

3

Xã Hồng Lĩnh

Cải tạo

Cải tạo

21

Chợ Tây Xuyên

3

TT Hưng Nhân

Cải tạo

Cải tạo

22

Chợ Kênh

3

Xã Tây Đô

Cải tạo

Cải tạo

23

Chợ Giác

3

Xã Kim Trung

Cải tạo

Cải to

24

Chợ Khánh Duyên

3

Xã Tây Đô

Cải tạo

Cải tạo

25

Chợ Ràng

3

Xã Tiến Đức

Cải tạo

Cải tạo

26

Chợ Minh Khai

3

Xã Minh Khai

Cải tạo

QH lên hạng 2

27

Chợ Hà

3

Xã Tân Lễ

Cải tạo

QH lên hạng 2

28

Chợ Đìa - Hồng An

3

Xã Hồng An

Cải tạo

QH lên hạng 2

B

Quy hoạch xây mới

5

5

5

1

Chợ Văn Lang

Xã Văn Lang

QH hạng 3

Cải tạo

2

Chợ Tân Hòa

Xã Tân Hòa

QH hạng 3

Cải tạo

3

Chợ Dân Chủ

Xã Dân Chủ

QH hạng 3

Cải tạo

4

Chợ Duyên Hải

Xã Duyên Hải

QH hạng 3

Cải tạo

5

Chợ Hà Nguyên

Xã Thái Phương

QH hạng 3

Cải tạo

II

Mạng lưới TTTM

*

Quy hoạch xây mới

2

1

2

1

TTTM thị trn Hưng Hà

TT Hưng Hà

QH hạng 3

Cải tạo

2

TTTM Thị trn Hưng Nhân

TT Hưng Nhân

QH hạng 3

III

Mạng lưới siêu thị

*

Quy hoạch xây mới

8

4

8

1

Siêu thị thtrấn Hưng Hà

TT Hưng Hà

QH hạng 2

Cải tạo

2

Siêu thị thị trấn Hưng Nhân

TT Hưng Nhân

QH hạng 2

Cải tạo

3

Siêu thị thị trấn Hưng Nhân

TT Hưng Nhân

QH hạng 2

Cải tạo

4

Siêu thị thị trấn Hưng Hà

TT Hưng Hà

QH hạng 2

Cải tạo

5

Siêu thị Phố Thá

TT Hưng Hà

QH hạng 3

6

Siêu thị Tịnh Xuyên

Xã Hồng Minh

QH hạng 3

7

Siêu thị KV Đông Đô - Bắc Sơn

Xã Đông Đô hoặc xã Bắc Sơn

QH hạng 3

8

Siêu thị KV Phúc Khánh - Thái Phương

Xã Phúc Khánh hoặc Thái Phương

QH hạng 3

IV

Hệ thống trung tâm Logistic

01 trung tâm

V

Mạng lưới bán lẻ rượu

249 đim bán

VI

Mạng lưới bán lẻ thuốc lá

829 điểm bán

8. Huyện Quỳnh Phụ

TT

Tên công trình

Hạng

Địa điểm (khu vực)

Quy hoạch đến năm 2020

Giai đoạn đến 2015 Giai đoạn 2016 - 2020

I

Mạng lưới chợ

35

34

32

A

Chợ hiện có

31

31

29

1

Chợ Quỳnh Côi

1

Xã Quỳnh Hng

Cải tạo

Cải tạo

2

Chợ Hới

2

Xã Quỳnh Nguyên

Cải tạo

Cải tạo

3

Chợ Neo

2

Xã Đng Tiến

Cải tạo

Cải tạo

4

Chợ Ly

2

Xã An Ninh

Cải tạo

QH lên hạng 1

5

Chợ Vĩnh Trà

2

TT An Bài

QH lên hạng 1

Cải tạo

6

Chợ Mụa

3

Xã An Đng

QH lên hạng 2

Cải tạo

7

Chợ Cu

3

Xã Quỳnh Ngọc

QH lên hạng 2

Cải tạo

8

Chợ Đng Bng

3

Xã An L

QH lên hạng 2

Cải tạo

9

Chợ Tò

3

Xã An Mỹ

QH lên hạng 2

Cải tạo

10

Chợ Rét

3

Xã An Vinh

Cải tạo

QH lên hạng 2

11

Chợ Vĩnh

3

Xã Quỳnh Trang

Cải tạo

QH lên hạng 2

12

Chợ An Vũ

3

Xã An Vũ

Cải tạo

QH lên hạng 2

13

Chợ Lan

3

Xã Quỳnh Hoàng

Cải tạo

QH lên hạng 2

14

Chợ Và

3

Xã Quỳnh Hội

Cải tạo

Cải tạo

15

Chợ Cng

3

Xã Quỳnh Hng

Cải tạo

Cải tạo

16

Chợ Tràng Lũ

3

Xã An Tràng

Cải tạo

Cải tạo

17

Chợ Mới

3

Xã An Dục

Cải tạo

Cải tạo

18

Chợ Me

3

Xã An Thái

Cải tạo

Cải tạo

19

Chợ Hôm

3

Xã Quỳnh Hoa

Cải tạo

Cải tạo

20

Chợ Giá

3

Xã Quỳnh Hưng

Cải tạo

Cải tạo

21

Chợ Quỳnh Thọ

3

Xã Quỳnh Thọ

Cải tạo

Cải tạo

22

Chợ Kênh

3

Xã Đông Hải

Cải tạo

Cải tạo

23

Chợ Nhng

3

Xã An Khê

Cải tạo

Cải tạo

24

Chợ Láp

3

Xã An p

Cải tạo

Cải tạo

25

Chợ Quỳnh Minh

3

Xã Quỳnh Minh

Cải tạo

Cải tạo

26

Chợ Hiệp

3

Xã Quỳnh Giao

Cải tạo

Cải tạo

27

Chợ Quỳnh Lâm

3

Xã Quỳnh Lâm

Cải tạo

Cải tạo

28

Chợ An Quý

3

Xã An Quý

Cải tạo

Cải tạo

29

Chợ Quỳnh Khê

3

Xã Quỳnh Khê

Cải tạo

Cải tạo

30

Chợ Đó

3

Xã Quỳnh Hải

Xóa

31

Chợ Rọc

3

Xã An Dục

Xóa

B

Quy hoạch xây mới

4

3

3

1

Chợ đu mi rau quả

Xã Quỳnh Hải

QH hạng 1

Cải tạo

2

Chợ Quỳnh Châu

Xã Quỳnh Châu

QH hạng 3

Cải tạo

3

Chợ An Hiệp

Xã An Hiệp

QH hạng 3

Cải tạo

4

Chợ Quỳnh Mỹ

Xã Quỳnh Mỹ

QH hạng 3

II

Mạng lưới TTTM

*

Quy hoạch xây mới

2

1

2

1

TTTM TT Quỳnh Côi

Thị trấn Quỳnh Côi

QH hạng 3

Cải tạo

2

TTTM TT An Bài

Thị trn An Bài

QH hạng 3

III

Mạng lưới siêu thị

7

4

7

A

Siêu thị hiện có

1

1

1

1

Siêu thị Cầu Tây

3

Thị trấn Quỳnh Côi

Cải tạo

Cải tạo

B

Quy hoạch xây mới

6

3

6

1

Siêu thị thị trn Quỳnh Côi

Thị trấn Quỳnh Côi

QH hạng 2

Cải tạo

2

Siêu thị TT An Bài

Thtrấn An Bài

QH hạng 2

Cải tạo

3

Siêu thị KCN Sơn Hải

KV ngã ba Đợi

QH hạng 3

Cải tạo

4

Siêu thị An Đồng

KV xã An Đng hoặc An Khê

QH hạng 3

5

Siêu thị Quỳnh Xá

KV Quỳnh Xá hoặc Quỳnh Hưng

QH hạng 3

6

Siêu thị Bến Hiệp

Xã Quỳnh Giao

QH hạng 3

IV

Hệ thống trung tâm Logistic

KV xã Quỳnh Hải

01 trung tâm

V

Mạng lưới bán lẻ rượu

232 đim bán

VI

Mạng lưới bán lẻ thuốc lá

773 điểm bán