BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3088/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 1668/QĐ-BVHTTDL NGÀY 04/5/2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BAN HÀNH MẪU TRÌNHBÀY CÁC VĂN BẢN TẠI BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứNghị định 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứNghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch;

Căn cứNghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tácvăn thư;

Căn cứNghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 củaChính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bảnhành chính;

Căn cứThông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư phápvề thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủtướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạmpháp luật liên tịch;

Căn cứQuyết định số 1857/QĐ-BTP ngày 26 tháng 6 năm 2012 về việc đính chính Thông tưsố 25/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn thể thức, kỹ thuật trình bày văn bảnquy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơquan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch;

Xét đềnghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung các mẫu biểu dẫn chiếu tại Phụlục của Điều 1 Quyết định số 1668/QĐ-BVHTTDL ngày 04/5/2012 của Bộ trưởng BộVăn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành mẫu trình bày các văn bản tại Bộnhư sau:

1. Phụ lục I.

Thay cụm từ “Xét đề nghị” thành cụm từ “Theođề nghị” tại phần căn cứ ban hành văn bản tại Mẫu 1, Mẫu 2 và Mẫu 3.

2. Phụ lục X.

- Sửa cụm từ “điều lệ/quy chế” thành “Điềulệ/Quy chế” tại các Mẫu 5.1a.

- Đặt dòng chữ “Hà Nội,ngày....tháng...năm...” căn giữa dưới Quốc hiệu và Tiêu ngữ tại Mẫu 1.

- Sửa cụm từ “Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001 ” thành cụm từ “Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày ... tháng ... năm ... ” tại Mẫu 1, Mẫu 2, Mẫu 5.1.a, Mẫu 5.1.b, Mẫu6.1.

Điều 2.

Bãi bỏ khoản 3 Điều 1: “3. Bãi bỏ Điều...”tại các Mẫu 4, Mẫu 5 của Phụ lục I và các Mẫu 5.1a, Mẫu 5.1b, Mẫu 5.2 của Phụlục X.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngàyký.

Văn phòng chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi,kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. Nếu phát hiện thêm văn bản nào chưa cómẫu hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung, Văn phòng sẽ tổng hợp, trình Bộ trưởng xemxét, quyết định bổ sung.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đềnghị phản ánh kịp thời về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua Văn phòng) đểnghiên cứu sửa đổi, bổ sung.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trựcthuộc Bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao vàDu lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-Như Điều 4;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, VP(HCTC), NTH.100.

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 3088/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1668/QĐ-BVHTTDL ngày 04/05/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành mẫu trình bày các văn bản tại BộQuyết định 3088/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1668/QĐ-BVHTTDL ngày 04/05/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành mẫu trình bày các văn bản tại BộQuyết định 3088/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1668/QĐ-BVHTTDL ngày 04/05/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành mẫu trình bày các văn bản tại BộQuyết định 3088/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1668/QĐ-BVHTTDL ngày 04/05/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành mẫu trình bày các văn bản tại Bộ

Quyết định 3088/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1668/QĐ-BVHTTDL ngày 04/05/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành mẫu trình bày các văn bản tại BộQuyết định 3088/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1668/QĐ-BVHTTDL ngày 04/05/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành mẫu trình bày các văn bản tại BộQuyết định 3088/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1668/QĐ-BVHTTDL ngày 04/05/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành mẫu trình bày các văn bản tại BộQuyết định 3088/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1668/QĐ-BVHTTDL ngày 04/05/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành mẫu trình bày các văn bản tại Bộ