UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 309/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 22 tháng 4 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉPTHÀNH LẬP HỘI THẦY THUỐC TRẺ TỈNH TUYÊN QUANG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định vềtổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động vàquản lý hội;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động vàquản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông báo số 738-TB/TU ngày15/4/2014 của Thường trực Tỉnh ủy về công tác tổ chức và cán bộ;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờtrình số 26/TTr-SNV ngày 28/02/2014 về việc cho phép thành lập Hội Thầy thuốctrẻ tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hội Thầythuốc trẻ tỉnh Tuyên Quang.

Điều 2. Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh TuyênQuang là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp là cầu nối đoàn kết, tập hợp lựclượng Thầy thuốc trẻ trên địa bàn tỉnh, nhằm phát huy tính xung kích, tìnhnguyện vì cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhândân, tạo môi trường thuận lợi để các Thầy thuốc trẻ rèn luyện, đóng góp côngsức cho sự phát triển của xã hội; Hội tổ chức và hoạt động theo Điều lệđược Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật,chịu sự quản lý nhà nước của Sở Y tế và các sở, ngành có liên quan đến lĩnh vựchoạt động của Hội.

Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Tuyên Quangcó tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sởvà phương tiện hoạt động.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ quan có liên quanvà Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy; (Báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Phó CVP phụ trách VX;
- Như Điều 3; (thực hiện)
- Tr.phòng , PTP TH; VX
- Lưu: VT, NV, VX.

CHỦ TỊCH




Chẩu Văn Lâm