ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3090/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công;

Căn cứ Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Khuyến công quốcgia đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghịđịnh số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công;

Căn cứ Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xâydựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương về hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến côngquốc gia và kinh phí khuyến công địa phương;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩmCNNT tiêu biểu;

Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 11/10/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quy định vềxây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyếncông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày02/10/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa Ban hành quy định mức chi hỗ trợ cho cáchoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày26/8/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch trợ giúp phát triển doanhnghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2016- 2020 tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở CôngThương tại Tờ trình số 37 /TTr-SCT ngày 15/10/2015 về việc phê duyệt Chương trình khuyếncông tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Chương trình Khuyến công tỉnhKhánh Hòa giai đoạn 2016-2020.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạchvà Đầu tư, Tài chính, Công Thương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Lưu: VT, HB, HP. 22

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Sơn Hải

CHƯƠNG TRÌNH

KHUYẾN CÔNG TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2016 -2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3090/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

I. MỤC TIÊU CỦACHƯƠNG TRÌNH:

1. Mục tiêu tổng quát:

- Huy động các nguồn lực trong vàngoài nước tham gia đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ côngnghiệp và các dịch vụ khuyến công nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theohướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa; Tạo việc làm, tăng thu nhập và góp phầnxây dựng nông thôn mới; Nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộtrình hội nhập kinh tế quốc tế.

- Hỗ trợ các hoạt động sản xuất côngnghiệp - tiểu thủ công nghiệp nhằm phát huy hiệu quả đầu tư phát triển sản phẩmcông nghiệp, những ngành nghề, lĩnh vực có lợi thế của tỉnh, các sản phẩmtruyền thống của nông nghiệp, nông thôn.

- Khuyến khích, hỗ trợ áp dụng sảnxuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụngtài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu; Giảmthiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; Bảo vệvà cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và bảo đảm phát triểnbền vững.

2. Mctiêu cthể:

- Các Chương trình hỗ trợ:

+ Đào tạo, nâng cao tay nghề cho 800 ¸1000 lao động gắn với việc làm tại các cơ sở công nghiệp nôngthôn.

+ Xây dựng 04 mô hình trình diễn kỹthuật sản xuất sản phẩm mới, công nghệ mới; Hỗ trợ 60 ¸ 70lượt cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, chuyểngiao, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến; Hỗ trợ 05 mô hình xây dựng, cải tạo,nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại cơ sở công nghiệp nông thôn(CNNT) và tại các cụm công nghiệp.

+ Hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuấtsạch hơn cho trên 40 lượt doanh nghiệp sản xuất côngnghiệp; Hỗ trợ 05 ¸ 07 cơ sở công nghiệp áp dụng sản xuấtsạch hơn trong khâu sản xuất.

+ Hỗ trợ 80 ¸ 100lượt cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ triển lãm trong nước; Hỗ trợxây dựng, đăng ký thương hiệu và đầu tư các phòng trưng bày sản phẩm cho 20 cơsở công nghiệp nông thôn.

+ Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cho02 cụm công nghiệp và đầu tư hạ tầng cho 01 cụm công nghiệp; Hỗ trợ 20 ¸25 cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm môi trường di dời hoạt động sảnxuất kinh doanh vào cụm công nghiệp tập trung.

+ Hỗ trợ công nhận, khen thưởng cho80 ¸ 100 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.

- Thông tin tuyên truyền sâu rộngtrên nhiều phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động khuyến công, về lợi ícháp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

- Hoàn thiện mô hình quản lý và nângcao năng lực tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công các cấp.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CỦACHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi Chương trình:

- Tổ chức đào tạo nghề, truyền nghềtheo nhu cầu của các cơ sở công nghiệp để tạo việc làm và nâng cao tay nghề chongười lao động. Hình thức đào tạo nghề, truyền nghề chủ yếu là ngắn hạn, gắn lýthuyết với thực hành.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lýdoanh nghiệp, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuấtcông nghiệp thông qua các hoạt động tư vấn, tập huấn, đào tạo, hội thảo, diễnđàn; Tham quan, khảo sát học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước. Hỗ trợ khởisự, thành lập doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn. Hỗ trợ mở rộng thịtrường tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm công nghiệp nông thôn.

- Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễnkỹ thuật; Chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa họckỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; Xây dựng các mô hìnhthí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn.

- Phát triển sản phẩm công nghiệpnông thôn tiêu biểu, thông qua tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôntiêu biểu. Hỗ trợ tổ chức hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn, hàngthủ công mỹ nghệ; Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ,triển lãm. Hỗ trợ xây dựng, đăng ký thương hiệu và đầu tư các phòng trưng bàyđể giới thiệu quảng bá sản phẩm và các hoạt động xúc tiến thương mại khác.

- Tư vấn trợ giúp các cơ sở côngnghiệp nông thôn trong việc: Lập dự án đầu tư, marketing; quản lý sản xuất -tài chính - kế toán - nhân lực; Thành lập doanh nghiệp; Liên doanh, liên kếttrong sản xuất kinh doanh; Thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; ng dụng công nghệ - thiết bị mới. Tư vấn hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức,cá nhân tiếp cận các chính sách ưu đãi đầu tư, chính sách đất đai, chính sáchkhoa học công nghệ, chính sách tài chính - tín dụng và các chính sách ưu đãikhác của Nhà nước.

- Cung cấp thông tin về các chínhsách phát triển công nghiệp, khuyến công, thông tin thị trường, phổ biến kinhnghiệm, mô hình sản xuất kinh doanh điển hình, sản xuất sạch hơn trong côngnghiệp, thông qua các hình thức như: Xây dựng các chương trình truyền hình,truyền thanh; Xuất bản các bản tin, ấn phẩm; Xây dựng dữ liệu, trang thông tinđiện tử; Tờ rơi, tờ gấp và các hình thức thông tin đại chúng khác.

- Hỗ trợ liên doanh liên kết, hợp táckinh tế, phát triển các cụm công nghiệp và di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

- Nâng cao năng lực quản lý và tổchức thực hiện hoạt động khuyến công.

2. Đối tượng áp dụng:

- Tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư,sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại huyện, thị xã, thị trấn, xã vàcác phường thuộc thành phố loại 2, loại 3, các phường thuộc thành phố loại 1được chuyển đổi từ xã chưa quá 05 năm, bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợptác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của phápluật (sau đây gọi chung là cơ sở công nghiệp nông thôn).

- Các cơ sở sản xuất công nghiệp ápdụng sản xuất sạch hơn.

- Tổ chức, cá nhân trong nước và nướcngoài tham gia công tác quản lý, thực hiện các hoạt động dịch vụ khuyến công.

3. Ngành nghề được hưởng chínhsách khuyến công:

- Công nghiệp chế biến nông - lâm -thủy sản và chế biến thực phẩm.

- Sản xuất hàng công nghiệp phục vụtiêu dùng và xuất khẩu, hàng thay thế hàng nhập khẩu.

- Công nghiệp hóa chất phục vụ nôngnghiệp, nông thôn. Sản xuất vật liệu xây dựng.

- Sản xuất sản phẩm, phụ tùng; Lắpráp và sửa chữa máy móc, thiết bị, dụng cụ cơ khí, điện, điện tử - tin học. Sảnxuất, gia công chi tiết, bán thành phẩm và công nghiệp hỗ trợ.

- Sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp.

- Khai thác, chế biến khoáng sản tạinhững địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theoquy định của pháp luật.

- Áp dụng sản xuất sạch hơn trong cáccơ sở sản xuất công nghiệp; Xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp,cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn.

4. Nguyên tắc ưu tiên:

a. Địa bàn ưu tiên:Ưu tiên các chương trình, đề án thực hiện tại các địa bàn có điều kiệnkinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; Địabàn các xã trong kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nôngthôn mới do UBND tỉnh phê duyệt; Địa bàn các xã khó khăn theo quy định tại Quyếtđịnh số 1049/2014/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danhmục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.

b. Ngành nghề ưu tiên:

- Ưu tiên các chương trình, đề án hỗtrợ phát triển công nghiệp cơ khí, hóa chất phục vụ nông nghiệp, nông thôn;Công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản; công nghiệp hỗ trợ; áp dụng sảnxuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp.

- Ưu tiên các chương trình, đề án hỗtrợ phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Sản phẩm thuộc cácchương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực; Công nghiệp mũi nhọn;Công nghiệp trọng điểm của quốc gia, vùng, miền và từng địa phương; Sản xuấtcác sản phẩm có thị trường xuất khẩu; Sản xuất sản phẩm sử dụng nguyên liệu tạichỗ, sử dụng nhiều lao động.

5. Nguồn kinh phí, nguyên tắc sửdụng, nội dung và mức chi hoạt động khuyến công của Chương trình:

Theo quy định Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014 của Liên Bộ: Tài chính - Công Thương hướng dẫn trình tự lập,quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địaphương (Thông tư liên tịch 26), Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 củaUBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quy định mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyếncông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Quyết định 2586) và nguồn vốn đối ứng của cơsở.

III. NỘI DUNG CỦACHƯƠNG TRÌNH:

1. Tổ chức đào tạo nghề, truyềnnghề:

a) Nội dung thực hiện

- Hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạonghề, truyền nghề theo nhu cầu của các cơ sở CNNT: Tập trung vào các ngành nghềtruyền thống, các nghề có định hướng phát triển: Chế biến nông, lâm, thủy hảisản, thực phẩm; May công nghiệp, thêu ren; Hàng thủ công mỹ nghệ, hàng lưuniệm, hàng phục vụ du lịch, xuất khẩu và các nghề có nhu cầu của các cơ sởCNNT. Hình thức đào tạo chủ yếu là ngắn hạn, gắn lý thuyết với thực hành, gắnvới cơ sở CNNT để giải quyết việc làm và nâng cao tay nghề cho lao động.

- Hỗ trợ tổ chức đào tạo, bồi dưỡngnâng cao tay nghề, mở rộng sản xuất, thành lập thêm cơ sở CNNT. Xây dựng các đềán tổ chức cấy truyền nghề hoặc đào tạo nghề tại chỗ đối với những nghề có tiềmnăng phát triển tại địa phương.

- Phối hợp với các trường dạy nghề,cao đẳng, đại học và các ngành liên quan triển khai hỗ trợ đào tạo các ngànhnghề có tính đặc thù, có kỹ thuật chuyên sâu đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triểncủa các cơ sở công nghiệp nông thôn góp phần thực hiện kế hoạch đào tạo nghềcủa tỉnh.

b) Dự kiến kết quả

Đào tạo lao động thành nghề, nâng caotay nghề gắn với việc làm tại các cơ sở CNNT cho 800 ¸ 1000lao động.

2. Hỗ trợ nâng cao năng lực quảnlý, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Hỗ trợmở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp nông thôn.

a) Nội dung thực hiện

- Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấnkiến thức theo các chuyên đề: Khởi sự doanh nghiệp, quản lý kinh doanh tổnghợp, quản trị nhân sự, tài chính - kế toán; marketing, sở hữu trí tuệ, hội nhậpkinh tế,... phù hợp với nhu cầu của các cơ sở CNNT và phù hợp với nhu cầu thựctế của thị trường trong thời kỳ hội nhập.

- Tổ chức hội thảo chuyên đề, thamquan, khảo sát, giới thiệu kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, hội nhập kinh tếquốc tế, sở hữu trí tuệ, môi trường, quản trị doanh nghiệp, khoa học công nghệmới, sản xuất sạch hơn... và các chủ đề khác liên quan đến sản xuất công nghiệpđể trao đổi, nghiên cứu áp dụng vào cơ sở CNNT ở tỉnh.

- Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡngkiến thức, các hội nghị tập huấn về sản xuất sạch hơn nhằm nâng cao nhận thứcvề việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, nhằm giúp các doanh nghiệpcông nghiệp hiểu sâu hơn về lợi ích của sản xuất sạch hơn để áp dụng vào cơ sởmình cho phù hợp.

- Hỗ trợ tổ chức cho các cơ sở côngnghiệp nông thôn tham quan, khảo sát thị trường, học tập kinh nghiệm sản xuất,kinh doanh trong và ngoài nước; mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩmCNNT.

b) Dự kiến kết quả:

- Hỗ trợ cho khoảng 60 cơ sở CNNTthực hiện các nội dung thành lập doanh nghiệp; Lập kế hoạch sản xuất kinhdoanh; Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm,...

- Tổ chức được 02 lớp khởi sự doanhnghiệp, 03 lớp nâng cao trình độ nghiệp vụ, 03 lp tậphuấn - hội thảo chuyên đề cho 400 lượt học viên đến từ trên 300 cơ sở CNNT.

- Tổ chức 02 đợt học tập kinh nghiệmtrong hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở CNNT các tỉnh phía Bắc và phíaNam cho 10 cơ sở CNNT tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức 04 lpđào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức sản xuất sạch hơn cho 200 cơ sở CNNT.

3. Hỗ trợ xây dựng mô hình trìnhdiễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoahọc kỹ thuật:

a) Nội dung thực hiện

- Tổ chức tham quan mô hình, hộinghị, hội thảo, diễn đàn, giới thiệu công nghệ, máy móc thiết bị hiện đại chocác cơ sở công nghiệp nông thôn.

- Hỗ trợ xây dựng các mô hình trìnhdiễn kỹ thuật đầu tư sản xuất sản phẩm mới, áp dụng công nghệ mới để khuyếnkhích hiện đại hóa công nghệ và phát triển sản phẩm công nghiệp mới tại địaphương.

- Htrợ xây dựngthí điểm nhằm nhân rộng các mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệpcho các cơ sở sản xuất công nghiệp.

- Hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng máymóc thiết bị, công nghệ tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ côngnghiệp, xử lý ô nhiễm môi trường; ưu tiên hỗ trợ các sản phẩm công nghiệp lợithế của tỉnh.

- Hỗ trợ các cơ sở CNNT thực hiện cácđề án xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại cơ sởCNNT và tại các cụm công nghiệp.

b) Dự kiến kết quả:

- Hỗ trợ 04 mô hình trình diễn kỹthuật áp dụng công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới.

- Hỗ trợ 60 ¸ 70mô hình chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến vào khâu sản xuấtCN-TTCN.

- Hỗ trợ 05 mô hình xây dựng, cảitạo, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại cơ sở CNNT và tại các cụmcông nghiệp.

- Hỗ trợ 05 ¸ 07cơ sở công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn trong khâu sản xuất.

4. Xây dựng thương hiệu sản phẩmcông nghiệp nông thôn tiêu biểu, thông qua việc tchứcbình chọn sản phẩm hàng năm. Tổ chức hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn, hàng thủ công mỹ nghệ trong và ngoàinước. Hỗ trợ các sCNNTtham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước. Hỗ trợ xây dựng, đăng kýthương hiệu và đầu tư các phòng trưng bày để giới thiệu, quảng bá sản phẩm và các hoạt động xúc tiến thương mại khác.

a) Nội dung thực hiện

- Hỗ trợ tổ chức hội chợ, triển lãmhàng CNNT, hàng thủ công mỹ nghệ và các cơ sở CNNT đưa sản phẩm tham gia hộichợ, triển lãm trong và ngoài nước;

- Hỗ trợ xây dựng thương hiệu sảnphẩm nông, lâm, thủy sản, thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, mây tre đan...;

- Hỗ trợ doanh nghiệp đầu mối thumua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản, thực phẩm, thủ công mỹnghệ, mây tre đan…;

- Hỗ trợ đầu tư các phòng trưng bàyđể giới thiệu quảng bá sản phẩm và các hoạt động xúc tiến thương mại khác;

- Hỗ trợ khen thưởng cơ sở CNNT cósản phẩm đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp huyện, cấp tỉnh, cấp khu vực, cấp quốcgia.

b) Dự kiến kết quả:

- Tổ chức 02 đợt bình chọn và cấpgiấy chứng nhận cho khoảng 140 ¸ 160 sản phẩm đạt sản phẩmCNNT tiêu biểu cấp huyện; Tổ chức 02 đợt bình chọn và cấp giấy chứng nhận chokhoảng 80 ¸ 100 sản phẩm đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu cấptỉnh; Tổ chức 02 đợt sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh tham gia bình chọn sảnphẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực và 02 đợt tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêubiểu cấp quốc gia (nếu có).

- Hỗ trợ khoảng 80÷100 sản phẩm tham gia hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh; Tổ chức 01hội chợ sản phẩm CNNT cho trên 200 gian hàng tiêu chuẩn và trên 300 cơ sở CNNT cáctỉnh Duyên hải Nam Trung bộ tham gia hưởng lợi.

- Hỗ trợ 20 sản phẩm xây dựng, đăngký thương hiệu sản phẩm và hỗ trợ đầu tư 02 phòng trưngbày, giới thiệu sản phẩm CNNT.

5. Chương trình tư vấn, cung cấp thôngtin trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn.

a) Nội dung thực hiện

- Hỗ trợ hoạt động tư vấn cho các cơsở công nghiệp nông thôn trong lĩnh vực lập dự án đầu tư, quản trị doanhnghiệp, thành lập doanh nghiệp, liên doanh liên kết trong sản xuất kinh doanh,ứng dụng công nghệ và thiết bị mới, thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói.

- Tư vấn trợ giúp các tổ chức, cánhân tiếp cận các chính sách ưu đãi của Trung ương và địa phương thuộc các lĩnhvực.

b) Dự kiến kết quả:

- Tư vấn trợ giúp cho 150 cơ sở CNNTtrong việc lập dự án đầu tư, liên doanh, liên kết; tiếp cận các chính sách ưuđãi,... Hàng năm tổ chức tư vấn, tập huấn chính sách khuyến công trực tiếp tạicác cơ sở CNNT, kết hợp khảo sát nhu cầu để xây dựng kế hoạch và nội dung tuyêntruyền trên phương tiện thông tin đại chúng khác.

6. Cung cấp thông tin tuyên truyền:

a) Nội dung thực hiện

- Xây dựng các chương trình truyềnhình, truyền thanh, bản tin, ấn phẩm, trang thông tin điện tử, tờ rơi và cáchình thức thông tin đại chúng khác để cung cấp thông tin cho các cơ sở côngnghiệp nông thôn về chính sách phát triển công nghiệp, thông tin thị trường,phổ biến kinh nghiệm, mô hình sản xuất kinh doanh điển hình, sản xuất sạch hơntrong sản xuất công nghiệp.

- Tổ chức và hỗ trợ các cơ sở côngnghiệp nông thôn tham gia các cuộc thi, phát động, triển lãm nhằm quảng báthông tin, tuyên truyền về hoạt động khuyến công.

- Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nôngthôn tiếp cận và khai thác cơ sở dữ liệu về thông tin thị trường và quảng bádoanh nghiệp.

b) Dự kiến kết quả:

- Thực hiện 20 chương trình chuyên đềkhuyến công phát trên kênh đài phát thanh và truyền hình Khánh Hòa.

- Phát hành 10 bản tin khuyến công vàxúc tiến thương mại Khánh Hòa.

- Duy trì, từng bước hoàn thiện trangthông tin điện tử Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại Khánh Hòa.

7. Hỗ trợ liên doanh, liên kết,hợp tác kinh tế, phát triển các cụm công nghiệp và di dời các cơ sở gây ô nhiễmmôi trường:

a) Nội dung thực hiện

- Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp liênkết vệ tinh sản xuất các mặt hàng phụ trợ; Mô hình liên kết cơ sở sản xuất thủcông mỹ nghệ truyền thống với các doanh nghiệp du lịch;

- Hỗ trợ xây dựng cụm liên kết doanhnghiệp công nghiệp;

- Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụmcông nghiệp, hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp và hỗ trợthu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp;

- Hỗ trợ tư vấn, lãi suất vốn vay chocác cơ sở công nghiệp nông thôn gây ô nhiễm môi trường di dời vào các khu, cụmcông nghiệp;

- Hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý ônhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp.

b) Dự kiến kết quả

- Hỗ trợ 01 ¸ 02đề án cơ sở CNNT thành lập hiệp hội, hội ngành nghề, liên kết hợp tác sản xuấtkinh doanh.

- Hỗ trợ 02 đề án lập quy hoạch chitiết cụm công nghiệp, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho 01 cụm công nghiệp, tạođiều kiện cho khoảng 50 ¸ 60 cơ sở CNNT được thụ hưởng từđề án.

8. Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công:

a) Nội dung thực hiện

- Tham mưu cơ quan có thẩm quyền sửađổi, bổ sung chính sách khuyến công hiện hành cho phù hợp với tình hình thựctế; Ban hành chính sách mới, đủ mạnh để khuyến khích, hỗtrợ cơ sở CNNT phát triển theo hướng bền vững; Hoàn thiện hệ thống văn bản quyphạm pháp luật thực hiện một cách hiệu quả chính sách khuyến khích của nhà nước.

- Triển khai xây dựng kế hoạch khuyếncông hàng năm, từng giai đoạn; Sơ kết, tổng kết chương trình, kế hoạch khuyếncông theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền; Tổ chức kiểm tra, giám sát việctriển khai các hoạt động khuyến công trên địa bàn toàn tỉnh;

- Đầu tư cơ sở vật chất, phương tiệnlàm việc cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại; Xây dựng hoàn thiệnmô hình hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức các lpbồi dưỡng, tập huấn chính sách khuyến công đến các cán bộ làm công tác quản lýnhà nước về khuyến công, các công tác viên khuyến công(nếu có), một số cán bộ quản lý cơ sở CNNT và một số lãnh đạo xã, phường.

- Tổ chức học tập kinh nghiệm về hoạtđộng khuyến công tại các tỉnh, thành phố cho các cán bộ quản lý nhà nước vềcông nghiệp, khuyến công.

b) Dự kiến kết quả

- Tổ chức 02 lpbồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về khuyến công cho cán bộ làm công táckhuyến công, cộng tác viên khuyến công (nếu có) trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức 08 lptập huấn chính sách khuyến công cho cán bộ làm công tác khuyến công, cộng tácviên khuyến công (nếu có), một số cơ sở CNNT và một số nhà đầu tư có ý tưởngđầu tư sản xuất công nghiệp tại địa bàn nông thôn.

- Tổ chức 02 đợt công tác tham quan,học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về khuyến công tại khu vựcphía Bắc và phía Nam cho các lãnh đạo, cán bộ làm công tác khuyến công cáchuyện, thị xã, thành phố và một số cơ sở CNNT.

- Hàng năm thực hiện tốt nội dungmang tính thường xuyên của chương trình như: Xây dựng kế hoạch khuyến công,sơ-tổng kết chương trình, kế hoạch, tham mưu sửa đổi, bổ sung chính sách khuyếncông,... Đặc biệt là thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiệncác hoạt động khuyến công trên địa bàn quản lý.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNGTRÌNH:

1. Tổng kinh phí thực hiện chươngtrình: 97.110.000.000 đồng, trong đó:

- Nguồn kinh phí khuyến công quốcgia: 4.220.000.000 đồng

- Nguồn kinh phí khuyến công địaphương: 12.890.000.000 đồng

- Nguồn vốn đối ứng của đơn vị thụhưởng: 80.000.000.000 đồng

2. Kinh phí thực hiện chương trìnhphân theo hàng năm: Bảng biểu đính kèm

V. MỘT SỐ GIẢI PHÁPTHỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Giải pháp về tăng cường côngtác quản lý nhà nước đối với hoạt động khuyến công:

- Tăng cường công tác tuyên truyền,phổ biến các chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn; Thườngxuyên cập nhật và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng chuyển tải cácthông tin về tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn, thông tin về chínhsách mới, thông tin về áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới,... cho các cơsở công nghiệp nông thôn. Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về vịtrí, vai trò tầm quan trọng của việc phát triển công nghiệp - tiểu thủ côngnghiệp. Đặc biệt là làm cho các cơ sở công nghiệp nông thôn biết được chínhsách và nội dung hoạt động của chương trình khuyến công, từ đó tích cực chủđộng tham gia, thụ hưởng chính sách hỗ trợ để phát triển sản xuất kinh doanhcủa đơn vị mình, qua đó góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đạihóa nông nghiệp, nông thôn.

- Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểmtra, giám sát việc triển khai thực hiện các hoạt động khuyến công, tạo ra bướcđột phá thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển bền vững.

- Thường xuyên rà soát lại những cơchế, chính sách đã ban hành; Đánh giá đúng những tồn tại, bất cập trong thực tếtriển khai thực hiện cơ chế, chính sách; Trên cơ sở đó tham mưu cơ quan có thẩmquyền điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện.

- Từng bước hoàn thiện công tác cảicách thủ tục hành chính, tiến tới thực hiện dịch vụ hành chính công qua mạngcấp độ 3 (các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục qua mạng) đối với thủ tục, hồsơ đề nghị hỗ trợ khuyến công, để ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân thụ hưởngđược chính sách khuyến công theo đúng mục tiêu của Chương trình.

2. Giải pháp nâng cao năng lực bộmáy quản lý nhà nước về khuyến công:

- Tổ chức đào tạo và nâng cao nănglực đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về khuyến công, đội ngũ cán bộ viên chứccủa các tổ chức dịch vụ khuyến công và cộng tác viên khuyến công các cấp (nếucó) theo hướng chuyên nghiệp hóa; Nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh mô hình hoạtđộng khuyến công trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giámsát, đánh giá các hoạt động khuyến công hàng quý, năm, giai đoạn, trên cơ sở đórút ra bài học kinh nghiệm và đề ra những giải pháp nhằm từng bước nâng caohiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước về khuyến công.

3. Giải pháp lồng ghép chươngtrình khuyến công với thực hiện các Chương trình mục tiêu khác:

Trong quá trình sử dụng nguồn kinhphí hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công, nên kết hợp lồng ghép với các nguồnkinh phí hỗ trợ từ các chương trình khác như chương trình mục tiêu quốc gia xâydựng nông thôn mới, chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chươngtrình phát triển ngành nghề nông thôn,... Đtạo ra một hệthống chính sách hỗ trợ đủ mạnh nhằm khuyến khích, thu hút nguồn vốn của các tổchức, cá nhân và của toàn xã hội đầu tư phát triển CNNT.

4. Giải pháp về nguồn nhân lực,thị trường tiêu thụ sản phẩm và khoa học công nghệ:

- Về nguồn nhânlực: Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về quản trị doanhnghiệp cho cán bộ quản lý; Đào tạo, bồi dưỡng nghề cán bộ kỹ thuật cho các cơsở CNNT theo phương pháp cầm tay chỉ việc (hình thức truyền nghề tại cơ sởCNNT).

- Về thị trường:Hỗ trợ tiếp cận thị trường thông qua công tác thông tin, tiếp thị, xúc tiếnthương mại, trưng bày giới thiệu sản phẩm; Hỗ trợ cho các cơ sở CNNT tham giahội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh; Hỗ trợ xây dựngthương hiệu, đăng ký bảo hộ độc quyền cho các cơ sở CNNT; Đặc biệt là tạo điềukiện để các cơ sở CNNT tham gia vào các chương trình liên kết vùng - miền trongsản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

- Về giải phápkhoa học công nghệ: Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở CNNT nghiên cứu, ứngdụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ. Ưu tiên hỗ trợ các cơ sởCNNT đổi mới công nghệ, áp dụng công nghệ tiên tiến, ứng dụng máy móc thiết bịtiên tiến vào khâu sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xử lý chấtthải, xử lý ô nhiễm môi trường tại cơ sở CNNT; Đẩy mạnh thực hiện chương trìnhSXSH trong công nghiệp.

5. Giải pháp tăng cường sự phốihợp hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước với các đoàn thể chính trị - xãhội - nghề nghiệp để triển khai có hiệu quả các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh:

Xây dựng và triển khai thực hiện tốtcác nội dung, chương trình phối hợp hoạt động về khuyến công giữa Sở CôngThương với tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội - nghề nghiệp trong tỉnh như:Hội Nông dân tỉnh; Liên minh HTX tỉnh; Hội Phụ nữ tỉnh; Hội liên hiệp khoa họckỹ thuật tỉnh; Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh,...

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương:

- Là cơ quan thường trực giúp UBNDtỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình. Chủ trì phối hợp với Sở Kếhoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí khuyếncông địa phương hàng năm thực hiện Chương trình trình cấp có thẩm quyền phêduyệt.

- Phối hợp với các sở, ngành liênquan và UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn thực hiện Chương trìnhkhuyến công.

- Chủ trì, xây dựng các dự án khuyếncông có sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia báo cáo UBND tỉnh và Bộ CôngThương xem xét, quyết định.

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngànhhướng dẫn UBND cấp huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội - nghề nghiệp tổ chứctriển khai thực hiện chương trình; Tổ chức kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếunại, tố cáo trong các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh.

- Trung tâm Khuyến công và Xúc tiếnthương mại khánh Hòa là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Sở Công Thương có tráchnhiệm triển khai các hoạt động khuyến công theo chương trình, kế hoạch đã được UBNDtỉnh duyệt. Sử dụng có hiệu quả kinh phí khuyến công và thực hiện đầy đủ chế độbáo cáo, thanh quyết toán theo quy định của Nhà nước.

- Sở Công Thương có trách nhiệm theodõi, kiểm tra tình hình thực hiện hàng năm của Chươngtrình; Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương kết quả thực hiện Chươngtrình theo quy định.

2. Sở Tài chính:

Cân đối ngân sách, tham mưu bố trínguồn kinh phí cho Chương trình khuyến công; đồng thời phối hợp với Sở Côngthương và các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khaithực hiện đảm bảo hiệu quả.

3. Các sở, ban, ngành khác có liênquan:

Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ đượcgiao, phối hợp với Sở Công thương trong công tác tổ chức triển khai thực hiệnchương trình.

4. UBND cấp huyện:

- Tuyên truyền về cơ chế, chính sáchkhuyến công của Trung ương, của tỉnh đến đối tượng thụ hưởng trên địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Côngthương phổ biến, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra giám sát các phòng, ban, UBNDcác xã, phường, thị trấn tại địa phương thực hiện Chương trình khuyến công.

- Xây dựng, tổ chức thực hiện kếhoạch, đề án khuyến công hàng năm theo các nội dung Chương trình khuyến côngquy định tại Quyết định này và hướng dẫn của Sở Công thương.

- Tổ chức và huy động các nguồn lực,lồng ghép các dự án thuộc Chương trình mục tiêu của tỉnh, Chương trình pháttriển kinh tế - xã hội với các đề án khuyến công thuộcChương trình này để triển khai thực hiện.

- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáođịnh kỳ theo quy định.

5. Đài Phát thanh và Truyền hìnhKhánh Hòa, Báo Khánh Hòa, Đài phát thanh & truyền hình cấp huyện và các phươngtiện thông tin đại chúng khác:

Thường xuyên thông tin, tuyên truyềnchủ trương chính sách khuyến khích phát triển CNNT; Giới thiệu, đánh giá tìnhhình, kết quả hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh về các nội dung mô hìnhtrình diễn kỹ thuật, mô hình ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào khâu sảnxuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn, môhình sản xuất kinh doanh tốt, doanh nhân thành đạt...;Phối hợp với Sở Công Thương, UBND cấp huyện và các cơ sở CNNTtrong việc thực hiện một cách hiệu quả các chuyên đề khuyến công trên truyềnhình, góp phần thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, tạo động lực thúc đẩycác hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh và sự phát triển bền vững của cáccơ sở CNNT.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếucó vướng mắc đề nghị các sở, ngành và UBND cấp phản ảnh về Sở Công Thương tổnghợp báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG GIAI ĐOẠN2016-2020

ĐVT:Triệu đồng

TT

Nội dung hỗ trợ

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Tổng cộng 2016-2020

NS TW

NS ĐP

NS TW

NS ĐP

NS TW

NS ĐP

NS TW

NS ĐP

NS TW

NS ĐP

Tng

KCQG

KCĐP

1

Tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề

70

120

60

70

70

390

120

270

2

Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu các sản phẩm CNNT

170,0

20

100

20

100

20

100

20

100

650

80

570,0

3

Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật

200

1 765

500

1 500

500

1 600

500

1 700

500

1 800

10 565

2 200

8 365

4

Xây dựng thương hiệu sản phẩm CNNT tiêu biểu, thông qua việc tổ chức bình chọn sản phẩm hàng năm. Tổ chức hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn, hàng thủ công mỹ nghệ trong và ngoài nước. Hỗ trợ các cơ sở CNNT tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước. Hỗ trợ xây dựng, đăng ký thương hiệu và đầu tư các phòng trưng bày để giới thiệu, quảng bá sản phẩm và các hoạt động xúc tiến thương mại khác.

1 120

90

600

300

600

300

3 010

1 120

1 890

5

Chương trình tư vấn, cung cấp thông tin trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn

20

100

100

100

100

420

0

420

6

Cung cấp thông tin tuyên truyền

125,0

150

150

150

150

725

0

725,0

7

Hỗ trợ liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển các cụm công nghiệp và di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường

50

350

50

50

350

50

900

700

200

8

Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công

50

100

100

100

100

450

0

450

1320

2 220

520

2 670

990

2 460

520

2 870

870

2 670

17 110

4 220

12 890