BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3098/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận đại lý làm thủ tục hải quan gửi kèm công văn số 03/08/2016 ngày 29/8/2016 của Chi nhánh Công ty TNHH TM&DV giao nhận hàng hóa F.D.I tại Hà Nội;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận:

Chi nhánh Công ty TNHH TM&DV giao nhận hàng hóa F.D.I tại Hà Nội.

Mã số thuế: 0302921906-001.

Địa chỉ: tầng 22 tòa nhà PVI, lô VP2, Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, mã số chi nhánh 0302921906-001 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/9/2007.

Đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Chi nhánh Công ty TNHH TM&DV giao nhận hàng hóa F.D.I tại Hà Nội có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH TM&DV giao nhận hàng hóa F.D.I tại Hà Nội, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:- Như Điều 3;
- Cục CNTT&TKHQ;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG