BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 31/2002/QĐ-BGD &ĐT

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU CHỮ VIẾT TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ qui định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ công vãn số 547 CV/VH-GD-TTN ngày 2/4/2002 của Ủy ban Vãn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đòng của Quốc hội;
Căn cứ công văn số 2239/VPCP-KG ngày 29/4/2002 của Văn phòng Chính phủ;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tiểu học;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này "Mẫu chữ viết trong trường tiểu học".

Điều 2: Mẫu chữ viết trong trường tiểu học được áp dụng từ năm học 2002 - 2003. Các quy định trước đây trái với Quyết định này bị bãi bỏ. ông Vụ Trưởng Vụ Tiểu học có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện mẫu chữ viết trong trường tiểu học theo tiến độ đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông.

Điều 3: Các ông (bà) Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG
Đặng Huỳnh Mai