UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

______

Số: 31/2004/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Điện Biên, ngày 14 tháng 7 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiệnChỉ thị số/ 01/2004/CTT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

_________________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND & UBND ban hành ngày l0/12/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 01/2004/CT-TTg ngày 02/01/2004 của Thủ tướng Chính phủ, V/v chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô;

Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 0l/ 0004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông: Bùi Viết Bính - Phó chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban

2. Ông: Hoàng Văn Nhân - Giám đốc Sở GTVT - Phó trưởng ban TT

3. Ông: Nguyễn Hùng Thao - Phó Giám đốc Công an tỉnh - Phó trướng ban

4. Ông: Nguyễn Thế Lương - Phó Chủ tịch UBND T.Phố ĐBP - Uỷ viên

5. Bà: Lưu Thị Bắc - Chủ tịch UBND T.X Lai Châu - Uỷ viên

6. Ông: Sùng Chứ Thênh - Chủ tịch UBND huyện ĐBiên - Uỷ viên

7. Ông: Vũ Đức Thịnh - Chủ tịch UBND huyện T.Giáo - Uỷ viên

8. Ông: Lý Nụ Phình - Phó chú tịch UBND Huyện M.Lay- Ủy viên

Điều 2.Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh chỉ đạo việc tiến hành các biện pháp nhằm chấn chỉnh hoạt động vận hành khách trên bàn tỉnh như đã nêu tại mục 5 của Chỉ thị số 01/2004/CT-TTg

Ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và thành lập tổ cổng tác giúp việc gồm các cán bộ thuộc các phòng ban liên quan trực thuộc Công an tỉnh; Sở GTVT; Công an các huyện, thị xã, thành phố.

- Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo đựơc lấy từ nguồn kinh phí hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể lừ ngày ký.

Các Ông, bà: Chánh văn phòng HĐND-UBND tỉnh; Giám đốc Sở GTVT; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Quàng Văn Binh